Bioscoopbezoek in Engeland gedaald Bioscoopbezoek en recette in Amerika gestegen De Kamer van Koophandel te Londen heeft medegedeeld, dat het bioscoopbezoek in Engeland in het jaar 1961 vergeleken met het voorgaande jaar met elf procent is gedaald. De netto-recette was vier pro cent lager dan in 1960. In 1957 en 1957 daalde het bezoekcijfer met zeventien pro cent lager dan in 1960. In 1957 en 1958 1961 werden ongeveer 280 theaters geslo ten tegen 400 in het voorgaande jaar. Een en ander moge wijzen op een bescheiden afname van de ernstige achteruitgang van het Engelse bioscoopbedrijf. De Kamer van Koophandel merkt hier bij op, dat gezien de daling van het be zoek en de sluiting van de theaters de ge middelde bezetting van de bioscopen slechts een weinig kleiner is geworden, vergeleken met 1960 en dat een groeiend aantal van de bioscopen naar alle waar schijnlijkheid evenveel bezoekers of slechts een weinig minder dan in 1960 hebben ontvangen. De organisatie van de Britse filmprodu centen blijkt vertrouwen te hebben in de toekomst van het filmbedrijf. De organisa tie heeft naar voren gebracht, dat degenen, die ernstige pessimistische geluiden laten horen naar aanleiding van de voortschrij dende achteruitgang van het bioscoopbe zoek, zich niet realiseren, dat de zeer grote bezoekcijfers gedurende de oorlogs jaren en de eerste na-oorlogse jaren vol komen abnormaal zijn te noemen en dat zij bijna geheel te danken zijn aan het feit, dat de bioscoop in die dagen welhaast de enige vorm van verstrooiing was. De organisatie vertrouwt erop, dat de dalende lijn van het bioscoopbezoek zal afvlakken en tenslotte zal komen op het peil van 1939. Verwacht wordt, dat de stijgende lijn, die de Amerikaanse cijfers thans te zien geven over enige tijd door een stij gende lijn wat betreft de Engelse bezoek cijfers zal worden gevolgd: de ontwikke ling in Engeland ligt immers enige stap pen achter die in Amerika. Gezien de aanslagen, die televisie, ge motoriseerd verkeer en het kopen op afbe taling doen op de beurs en de vrije tijd van het publiek, is het niet verwonderlijk, dat het bioscoopbezoek in de afgelopen jaren is gedaald. De bioscoop is immers niet de enige wijze van vrije tijdsbesteding meer. Het moge zelfs verwonderlijk wor den genoemd, dat gezien deze nieuwe ont- Een scène uit ..Het Geheim van de Zwarte Roofridder", een nieuwe jeugdfilm, die is vervaardigd door Rex Film van de heer H. van der Linden te Schinnen. wikkelingen de bezoekcijfers niet verder zijn gedaald onder de cijfers van de laatste vooroorlogse jaren. Het bezoekersaantal van thans zou aan merkelijk kleiner zijn als de film niet in technische zin zeer sterk was ontwikkeld wat betreft de beeldgrootte, de kleur en het geluid. Deze ontwikkelingen, vergezeld van een fantasierijke en volwassen wijze van produktie en regie, hebben een nieuwe bioscoopbezoeker aangetrokken, die zeer kritisch is bij de keuze van de films. De Britse producenten zijn tenslotte van oordeel, dat de Britse filmindustrie aan de verlangens van de meest veeleisende bioscoopbezoeker voldoet en dat de popu lariteit van Engelse films zowel in eigen land als daarbuiten nog nooit zo groot is geweest als thans. Het Amerikaanse Ministerie van Handel heeft een overzicht uitgegeven van de re sultaten van het film- en bioscoopbedrijf over het jaar 1961, waaruit blijkt, dat in dit jaar het bezoek en de recette beide enigszins zijn gestegen. De resultaten zijn ongeveer gelijk aan die van 1959 en lig gen een weinig boven de cijfers van 1958. Dit gunstige resultaat moet worden ge zien in het licht van de sterke ontwikke ling van de drive-in bioscopen, wier aan tal in de laatste jaren sterk is gestegen en die een grote aantrekkingskracht op het Amerikaanse publiek blijken te heb ben. Aan het einde van het vorige jaar waren ongeveer 5000 van deze bioscopen in bedrijf en volgens het overzicht kwam in 1961 een vierde van het totaal der re cettes van het Amerikaanse bioscoopbe drijf uit deze groep bioscopen. Het Ministerie van Handel van Amerika heeft in de loop van het vorige jaar de verwachting uitgesproken, dat in 1962 de filmproduktie wederom zou stijgen. In 1961 zijn in de Verenigde Staten om streeks 190 speelfilms gereed gekomen, 20 meer dan in 1960. Thans blijken voor het eerste kwartaal van dit jaar voor de Ame rikaanse bioscopen 64 nieuwe Amerikaan se films ter beschikking te staan. In Ame rikaanse filmkringen schat men het aan- bod van Amerikaanse films op ongeveer 250. Dit is dus een aanmerkelijk groter aantal dan waarover men het vorige jaar kon beschikken. De schaarste aan Ameri kaanse films, waarover men zich in Ame rika ernstig zorgen maakte, omdat de voorziening van de bioscopen en in het bijzonder de kleinere onder hen reeds vele moeilijkheden veroorzaakte, is derhalve sterk verminderd. Als gevolg van de genoemde schaarste zijn in de afgelopen jaren aanmerkelijk meer films uit Europa ingevoerd dan te voren. Het gevolg hiervan is geweest, dat het Amerikaanse publiek zijn aanvankelijk afwijzende houding ten aanzien van bui tenlandse films voor een groot deel heeft laten varen. Het is te verwachten, dat de uit de nood geboren invoer van Europese films ten minste op hetzelfde peil zal blijven. 240

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1962 | | pagina 17