In en buiten de studio's IN PRODUKTIE: N.V. Anjjlo Dutrh Group 2l/2 min. film voor U.S.A., 3 T.V. spots 30 sec. voor Duitsland. 2e series T.V. spots voor Engeland. Carillon Films N.V. (Ted de Wit en Gerard Raucamp) „R u b b e r" (werktitel), een kleurenfilm van 30 minuten vertoningsduur, in op dracht van de Vredestein-Fabrieken. Pro- duktie en Regie: Ted de Wit! „Bier" (werktitel), een kleurenfilm van circa 20 minuten vertoningsduur, in opdracht van de Heineken's brouwerij. Produktie: Gerard J. Raucamp. Regie: Ronny Erends. Vijf T.V.-spots en twee bioscoopreclame films. (Deltalilm (Jaap S. Nieuwenhnis) „W aterloopkundig Laborato rium" (werktitel). In opdracht van de Nederlandse Televisie Stichting voor de Eurovisieserie „Scientific curiosities". Sce nario, regie, opnamen, montage: Jaap S. Nieuwenhuis. „Original Heidelberger Cy- 1 i n d e r" (werktitel). In opdracht van de Lettergieterij „Amsterdam". „Original Heidelberger Cy- 1 i n d e r" (werktitel). In opdracht van de Tijdnormendienst voor de Grafische In dustrie. „E m i g r a t i e r e i s" (werktitel)Een kleurenfilm in opdracht van de NV. Trans- Oceaan. Draaiboek, regie, opnamen en montage: Jaap S. Nieuwenhuis. Joop Geesink's Hollywood Poppenfilm in kleur voor thee, 60 mtr. Poppenfilm voor koffie, 60 mtr. in kleur Poppenfilm voor een drank, kleur, 50 mtr. Poppenfilm voor een drank, kleur, 30 mtr. Poppenfilm voor een drank, kleur, 2 min. Diverse TV spots voor Amerika, Duits land en Engeland V\ lorum Filmproductie „Liever in Leeuwarden" docu mentaire, zwart/wit 16 mm. 15 min. voor de Gemeente Leeuwarden. Regie: Piet van Moock. Camera: Anton van Munster. Assistent: Bert van Munster. Bert Haanstra Filmproductie „D e 11 a-P h a s e I" een kleurenfilm over de sluiting van het Veersegat, in op dracht van de Voorlichtingsraad. Verto ningsduur 20 minuten. Scenario-regie-mon tage: Bert Haanstra. Assistent: Kees Hin. Camera: Fred. Tammes e.a. Muziek: Jan Mul. Commentaar: Max Dendermonde. Geluid: Wim Huender. Technische afwer king: Technicolor LTD. „Z o o", een observatie van mensen in een dierentuin. Een zwart/wit film, ge maakt met subsidie van het Ministerie van O. K. W. Vertoningsduur 13 minuten. Scenario-regie-montage: Bert Haanstra. Assistent: Kees Hin. Camera: Fred. Tam mes. Muziek: Pim Jacobs. Geluid: Wim Huender. Technische afwerking Cinetone. N.V. Haghefilm „A h r e n d". Een film over de bouw van het nieuwe bedrijfspand te Rotterdam. Produktie: Aat Pelgrim. Camera: Jo de Haas. Laboratorium: Haghefilm NV. Een reclamefiln instelling voor een charitatieve „Linoleum Kromme ni e". Sce- nario/camera: Jo de Haas. Montage: Hans v.d. Velden. Produktie: Paul Schneider. Laboratorium: Haghefilm NV. „Nederlandse Sportfedera- t i e". Een propagandafilm over de beste ding van de toto-gelden. Lengte: 120 meter/ 16 mm/zwartwit. Scenario: J. W. van Hillo. Regie: Jo de Haas. Camera: Albert Mullens. Geluid: Max Berg. Montage: Hans v. d. Velden. Produktie: Aat Pelgrim en Leo Zoest. Laboratorium: Haghefilm N.V. „Oranje Krui s". Een propaganda film, zwart-wit, voor het werk der E.H.B.O. Lengte: ca. 25 minuten. Script, draaiboek, regie: Jo de Haas. Camera: Al bert Mullens en Bert van Munster. Geluid: Max Berg. Montage: Hans v. d. Velden. Produktie: Leo Zoest. Laboratorium: Haghefilm N.V. Herman Tan der Horst „A m s t e r d a m", documentaire in kleuren, ca. 18 mnuten. Charles Huguenot van der Linden „M ens en Ruimt e", documentaire van omstreeks 20 min., 35 mm Eastman- colour, in opdracht van N.V. Philips Gloeilampenfabrieken en met medewer king van de Stichting „Goed Wonen". Camera: Pim Heytman en Peter Alsem- geest. Produktieleiding: Martina Hugue- not van der Linden. Assistentie: Jan Wiertsema. N.V. Multliilm „D e bouwput in het Haring- v 1 i e t", een 35 mm zwart-wit film in op dracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Regie: W. Gerdes. Lab.: N.V. Cinecentrum. „De sluiting van het Veer se G a t", een 35 mm zwart-wit film in op dracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Regie: H. Hoving. Lab.: N.V. Cinecentrum. „Landschapsverzorgin g", een film in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te Den Haag. Ontwerp: J. Wiegel. „Z e i 1 e n", een 35 mm kleurenfilm in samenwerking met het Ministerie van O., K. en W. Regie: H. H»ving. Camera: P. Heytman. „R e v a 1 i d a t i e", een 35 mm zwart- wit-film in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. Ontwerp: W. Gerdes. Regie: J. Wiegel. Camera: P. Alsemgeest. Lab.: N.V. Cinecentrum. „Z e e b o r i n g", een 35 mm zwart-wit- film in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Regie: F. Dupont. Laboratorium: N.V. Cinecentrum. Nederlandse Filmonderneming „VISIE" (Max de Haas) „Destination Prosperit y", zwart/wit, voor de Economische Voorlich tingsdienst. Acht TV spots van elk 30 sec. voor Ne derlandse en buitenlandse opdrachtgevers. Filmproductie Otto Tan Neijenhoff Een film over de provincie Limburg, werktitel „Dit i s L i m b u r g", 35 mm, kleur. Polygoon—Profilti—Productie „W elzijn ten platteland e", een 35 mm zwart/wit-film in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Scenario: A. Koolhaas. „O pbergen op b oerder ij e n", een 16 mm zwart-wit-film in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Regie: Paul Steenber gen. Camera: T. van Maanen. Laborato rium: N.V. Cinecentrum. „P.P.I.", een 35 mm kleurenfilm in op dracht van de N.V. Philips' Phonographi- sche Industrie te Baarn. Produktie: P. Steenbergen. Regie: N. Bollongino. Labo ratorium N.V. Cinecentrum. „S t a a 1 b o u w", een 35 mm kleurenfilm in opdracht van de Stichting Centrum Bou wen In Staal te Rotterdam. Produktie en regie: J. Moonen. Camera M. Bosboom. Laboratorium: N.V. Cinecentrum. „Varkenspest", een 16 mm kleuren film in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Produktie: J. Jan sen. Camera: T. van Maanen. „Een schot in de roo s", een 35 mm zwart/wit-film in opdracht van de Ko ninklijke Nederlandsche Hoogovens en 248

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1962 | | pagina 24