GEREED: Staalfabrieken N.V. te IJmuiden. Produk- tie en regie: J. Moonen. Camera: R. Fe- nenga. Laboratorium: N.V. Cinecentrum. „Het zoete der aarde" en „Friesch - G r o n i n gs oh e-b edrijfs- f i 1 m", 35 mm kleurenfilms in opdracht van de Friesch-Groningsche Beetwortel- suikerfabriek te Groningen. Produktie: J. Jansen. Regie: J. Moonen. Camera: M. Bosboom. Laboratorium: N.V. Cinecen trum. „Papieren w e r e 1 d", een 35 mm kleurenfilm in opdracht van N.V. Kon. Papierfabrieken Van Gelder Zonen, Am sterdam. Regie: F. Dupont. Camera: P. Alsemgeest. Laboratorium: N.V. Cinecen trum. „Textieletiketterin g", een 16 mm kleurenfilm in opdracht van het Mi nisterie van Landbouw en Visserij. Regie: P. Steenbergen. Camera: M. Bosboom. Spectrum Film „Geburt einer Grossstad t". Een film over stedebouw in opdracht van een Duitse gemeente. Vertoningsduur: 30 min. Eastmancolour. Voor de commerciële distributie een film over de bouw van een stadhuis. Vertoningsduur: 10 min. East mancolour. 4 films voor het betreffende gemeente-archief. Vertoningsduur: elk 30 min. 16 millimeter zwart/wit. Scenario, re gie en produktie: Louis A. van Gasteren. Camera: Ton Le Fèvre. „Reddingsweze n". In opdracht van de N.T.S., als Nederlandse inzending voor de Prix d'Italia. Scenario, regie en produktie: Louis A. van Gasteren. Camera: Ton Le Fèvre. Vertoningsduur: ca. 20 min. 16 mm. zwart/ wit. „M a c h-N". Geboorte, jeugd en dood van de machine, geïnspireerd op de ten toonstelling „Bewogen beweging". Eigen produktie. Scenario: Simon Vin kenoog. Regie: Louis A. van Gasteren. Camera: Ton Le Fèvre. Vertoningsduur: ca. 13 min. 16 mm. Ektachrome. „P.T.T. volledige automatise- ri n g". I. Een film, die de technische aspecten toont van de volledige automati sering van het Nederlandse telefoonnet in 1962. Scenario, regie en produktie: Louis A. van Gasteren. Camera: Ton Le Fèvre. Normaalfilm, zwart/wit. Vertoningsduur: 30 tot 40 min. II. Een film, die de practische aspec ten toont van de volledige automatisering van het Nederlandse telefoonnet in 1962. Scenario, regie en produktie: Louis A. van Gasteren. Camera: Ton Le Fèvre. Normaalfilm, zwart/wit. Vertoningsduur: ca. 15 min. Starfllm IV.V. Instructiefilm zwart/wit, lengte 10 min. Kleurenfilm voor sigaretten, 2 min. Kleurenfilm voor gebruiksartikelen, 70 mtr. Kleurenfilm voor toiletartikelen, 60 en 30 mtr. Kleurenfilm voor Gecond. melk, 60 mtr. Kleurenfilm voor koffie, 60 mtr. Kleurenfilm voor een gebruiksartikel, ca. 350 mtr. Diverse TV spots voor Engeland en Duitsland. Harten Toonder Film iV.V. „E c h o 1 o o d", een voorlichtingsfilm in kleur in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Lengte: 20 minu ten. Storyboard en regie: Han van Gelder. Achtergronden: T. Kooreman. Animation: B. Petersen. Camera (trucages)H. Klar- die. Camera (life-action)Th. Hogers en H. Menke. Laboratoria: Cinecentrum en Colour Film Service. Voorlichtingsfilm „Rattenbestrijding", in opdracht van het Ministerie van Land bouw en Visserij. Lengte: 10 minuten. Draaiboek en regie: Han van Gelder. Camera: Th. Hogers en H. Menke. Labo ratorium: Haghefilm. „N o r dw e s t L o 11 o". 3 TV-spots voor Duitsland. Regie en animation: B, Ring. „Gedistilleer d", reclame-trucfilm in kleur. Lengte: 2 min. Opdrachtgever: Propagandafonds Gedistilleerd. Draaiboek „K r a w a 11 e n", 4 TV-spots voor Duitsland. Regie en animation: B. Ring. 8 TV-spots voor Duitsland. Triofllm „Herstel Walcheren" (voorlopige titel), kleurenfilm. Een aantal 35 mm TV-spots (30 sec). Een 16 mm zwart/wit geluidsfilm (titel nog niet bekend) in opdracht van de Ver eniging „Blinden-Penning" te Amsterdam. Lengte ca. 20 minuten. Produktie: B. Roo- zemond. Scenario: B. Roozemond. Camera: F. Otsen. Een serie van 13 TV-spots voor Enge land. Een 35 mm zwart/wit documentaire met geluid „Amsterdam vroeger en nu", lengte ca. 30 minuten. Produktie: B. Roozemond. Scenario: B. Roozemond. Camera: F. Ot sen. Herman WaiKMir'i Filmproductie „Voorlichting" werktitel, een 16 mm zwart/wit film in opdracht van een transportbedrijf. Vertoningsduur ca. 20 min. „Holland" (werktitel). 35 mm east mancolour film, in opdracht van een tou- ristenorganisatie. Vertoningsduur: 20 min. N.V. Anglo Dnteh Group 4^ min. film voor U.S.A., 9 TV-spots 30 sec. voor Duitsland, 3 TV-spots voor Engeland. Charles Hugnenot Tan der Linden „Big City Blue s", speelfilm van omstreeks 24 min., zwart-wit, wide-screen, in opdracht van Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Camera: Pe ter Alsemgeest. Produktieleiding: Martina Huguenot van der Linden. Assistentie: Jan Wiertsema. Spelers: Joop Admiraal, Ilse Zweers, René Deshauteurs, David Kropveld. Afwerking: Cinecentrum. Nederlandse Filmonderneming „VISIE" (Max de Haas) „Food from Hollan d", kleuren film voor de Economische Voorlichtings dienst, vertoningsduur: 20 min. „Economie problems of the West", 30 min. „A 11 a n t i e's Paradis e", 15 min. „Openbaar onderwas 30 min. 4 TV-spots. N.V. Multifilm „Doe h e t zei f", een 35 mm zwart/ wit-film in opdracht van het Ministerie van O. K. W. Produktie: G. de Clerck. Re gie: Kees Stip. Camera: A. Gunn. Labo ratorium: N.V. Cinecentrum. „M e k o g", een 35 mm kleurenfilm in opdracht van de N.V. Maatschappij tot Ex ploitatie van Kooksovengassen MEKOG te IJmuiden. Regie: H. Hoving. Camera: P. Heytman. Laboratorium: N.V. Cinecen trum. „Ui tzicht op de heme 1", een 35 mm kleurenfilm in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen. Regie: Frans Dupont. Ca mera: P. Heytmon. Lab.: N. V. Cinecen trum. Rei Film ,,G eheim van de Zwarte Roof- r i d d e r", 35 mm zwart-wit, lengte 90 min. Jeugdfilm. Lab.: Cinetone Studio's. Regie en camera: H. v. d. Linden. (Werk titel was: Schat v. d. Zwarte Piraat). „R obin Hood en zijn schel- m e n", 35 mm zwart/zwit, lengte 90 min. Jeugdfilm. Regie en camera: H. van der Linden. Harten Toonder Film N.V. „Sa m s o n", reclame-tekenfilm in kleur. Lengte: 2 min. Storyboard: P. Lygum. Regie en animation: B. Frank. Achter gronden: T. Kooreman. Laboratorium: Cinecentrum. „Q u a k e r", 4 TV-spots voor Duitsland. Regie en animation: B. Ring. „N o r d w e st L o 11 o", 4 TV-spots voor Duitsland. Regie en animation: B. Ring. „V a k u p a k", 2 TV-spots voor Duits land. Regie: Han van Gelder. „Philip s", 2 TV-spots, elk 15 sec. „W ascheliese 1", 1 TV-spot voor Duitsland. Regie: Han van Gelder. 7 TV-spots voor Duitsland. 249

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1962 | | pagina 25