ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE BIOSCOOPBOND In dit nummer REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM - TELEFOON 799261 (3 LIJNEN) 24e JAARGANG NO. 229 - J U L I A U G U ST U S 1962 Bij de omslagfoto: In de Drentse gemeente Eel- de is op zaterdag 25 augus tus een bloemencorso gehou den, dat geheel in het teken van de film stond. Ruim twintig praalwagens, die ieder een scène uit een be paalde film uitbeeldden, trokken bij die gelegenheid twee keer langs een kilo meterslang afgezet parcours. Vele tienduizenden hebben daarbij genoten van een overvloedige bloemenweelde. De wagen „La dolce vita", die op de omslagfoto is af gebeeld, oogstte evenals de andere grote bewondering. Aldus werd dit geslaagde bloemencorso tevens een ge slaagde manifestatie voor de film. Om het laatste woord Gebrek aan actualiteit Rode- Kruiscollecte Belasting op vermakelijkheden Alge meen Bedrijfsreglement Nederlandse films in het bui tenland Bioscoop moet eigen gezicht hebben Hol land Festival Bal Bij de dood van Marilyn Monroe In Memoriam Geslaagd „Filmcorso" in Eelde Internationaal nieuws De accubatterij voor de nood verlichting Uitreiking diploma's Nederlandse Film academie Eretekens voor trouwe plichtsvervulling Wijziging statuten Bedrijfspensioenfonds Wijzigingen naam- en adreslijst Inschrijving in het naamregister In en buiten de studio's Centrale Commissie voor de Filmkeuring.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1962 | | pagina 2