Liquidatie waarborgsommen Nederlandse films in het buitenland Toelating donateurschap Als donatrice van de Bond is toegelaten: Shell Nederland N.V., ten behoeve van Shell Neder land Filmcentrale, gevestigd in het Shellgebouw aan het Hofplein 20, Postbus 1222 te Rotterdam. In verband met de beëindiging van het lidmaatschap van: Mevrouw de Weduwe H. Buursema-Knol, voormalig exploitante van het Corso Theater te Leek, de oude N.V. Spiendal Film te 's-Gravenhage, de heer K. F. Buijink, voormalig exploitant van Concordia-Bilthoven, de N.V. Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen, voormalig exploitante van de gelijknamige bioscoop aldaar en wijlen de heer Th. Desmet Sr, voormalig exploitant van City- Geldrop, worden de leden van de Bond en van de Neder- landsche Vereeniging van Bioscoopreclame-Exploitanten uitgenodigd, eventuele vorderingen binnen acht dagen na de verschijning van deze publikatie schriftelijk bij het Bondsbureau in te dienen. Op het Internationale Filmfestival te Berlijn, dat dit jaar voor de twaalfde keer is gehouden, heeft de Neder lander Jan Vrijman een „Gouden Beer" gekregen voor zijn korte documentaire ,,De werkelijkheid van Karel Appel", waarin hij zijn indrukken weergeeft van de ont wikkeling en het werk van de veelbesproken schilder. De korte film „Zoo" van Bert Haanstra verkreeg op dit fes tival de jeugdfilmprijs van de Senaat van Berlijn en voorts de prijs voor de beste korte film van de Fipresci, de internationale organisatie van filmcritici. Het bestuur van het Internationale Filmfestival te Cork, dat van 16 tot en met 23 september voor de zevende keer wordt gehouden, heeft Nederland uitgenodigd deel te ne men met „Kermis in de regen" van Kees Brusse, die onder de titel „Fair in the rain" wordt vertoond, en met „Zoo" van Haanstra. De Nederlandse inzending naar Cork zal voorts bestaan uit de korte films „Big city blues" van Charles Huguenot van der Linden, „Pan" van Herman van der Horst en „Delta Phase I" van Haanstra. De Raad van Europa heeft het Festival van Cork aan gewezen als de plaats, waar in 1962 de Filmprijs van de Raad van Europa zal worden uitgereikt. Van Nederlandse zijde zijn als kandidaten voor deze filmprijs aangemeld de films „Zoo" van Haanstra, „Erasmus" van dr J. Hulsker, „Getting warmer" van Joop Geesink en „Candid Europe" van Carillon Films en voorts het kleurenjour- naal „Silver Wedding", dat Polygoon/Profilti heeft ver vaardigd naar aanleiding van de viering van het zilveren huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins Bernhard. De korte film „Pan" van Van der Horst, die aan het eind van het vorige jaar in ons land in première is ge gaan, heeft thans in West-Duitsland het predicaat „be- sonders wertvoll" van de Filmbewertungsstelle Wiesbaden gekregen. Aan de predicaten van de Filmbewertungsstelle wordt in West-Duitsland grote waarde gehecht, aangezien filmprogramma's, waarin gepredicatiseerde korte of lange films worden opgenomen, voor een aanzienlijke ver laging of in sommige Bondslanden zelfs voor vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting in aanmerking komen. „Delta Phase I" van Haanstra heeft op het interna tionale festival van documentaire films, dat enige tijd ge leden te Venetië heeft plaatsgevonden, een Gouden Mer- curius gewonnen. De prijs was toegekend door de Ve- netiaanse Kamer van Koophandel. De film van Haanstra was uitverkoren uit veertig inzendingen. De avondvullende documentaire film „Faja Lobbi" van Herman van der Horst is op 17 juli vertoond tijdens het vijfde Internationale Filmfestival van Vancouver. Twee jaar geleden verkreeg de heer Van der Horst voor deze film de „Gouden Beer" voor de beste documentaire op het Internationale Filmfestival te Berlijn. „De lage landen'', de korte documentaire van George Sluizer, die is vertoond op het dertiende Internationale Filmfestival te Karlovy Vary in Tsjecho-Slowakije, is onderscheiden met een prijs van de Fédération Interna tionale des Ciné-Clubs. De Nederlandse filmwereld heeft met een indrukwek kende inzending deelgenomen aan het Internationale Filmfestival te Edinburgh, dat van 19 augustus tot en met 2 september is gehouden. Nederland nam deel met de speelfilm ..Kermis in de regen" van Kees Brusse en een hele reeks van korte films: „Pan" van Herman van der Horst, „Zoo" van Bert Haanstra, „FJitzicht op de hemel" van Frans Dupont, „Big city blues" van Charles Huguenot van der Linden, „Erasmus" van dr J. Hulsker, „De Sleutel" van Rob Houwer en „De werkelijkheid van Karel Appel" van Jan Vrijman. Het kleurenjournaal „Silver wedding'' van Polygoon/Profilti is eveneens in Edinburgh vertoond. In het programma van het Inter nationale Filmfestival te Edinburgh was vrijdag 24 augustus gereserveerd voor de vertoning van Nederlandse films. In West-Berlijn zal van 23 tot en met 27 september in de Berliner Kongresshalle een internationaal festival van industriefilms worden gehouden, dat plaats vindt onder auspiciën van de Europese Raad voor de Industrie. Er zul len veertien landen aan deelnemen met in totaal 126 films. Door het Verbond van Nederlandsche Werkgevers zal met een inzending van zes in opdracht van Nederlandse bedrijven gemaakte films aan het Berlijnse festival worden deelgenomen. Vijf daarvan zijn door Nederlandse film producenten vervaardigd: „De akker voedt, voedt de akker" van Multifilm, „Candid Europe" van Carrillon Films, „Automatisch baggeren" van Bob Kommer, „De lage landen" van George Sluizer en „Bestemming toe komst" van Jan Schefer. 333

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1962 | | pagina 7