INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER zitting, gehouden op woensdag 16 september 1964 op het Bureau van de Nederlandsche Bioscoop-Bond te Amsterdam; dat aldaar is verschenen de heer W. J. Lammers, gemachtigde van eiseres; dat gedaagde niet is verschenen en van hem generlei bericht van verhindering is ingekomen; dat de heer Lammers namens eiseres in hoofdzaak heeft ver klaard, dat gedaagde herhaalde malen is aangemaand tot be talen en dat gedaagde eiseresses vordering nimmer heeft be twist; dat eiseres bereid is ermede accoord te gaan, dat haar vordering in maandelijkse termijnen van 25,wordt voldaan; OVERWEGENDE dat partijen lid zijn van de Nederlandsche Bioscoop-Bond en dat ingevolge artikel 32 van de Statuten en artikel 1 van het Arbitrage-Bondsreglement alle geschillen tussen leden onderling met uitsluiting van de burgerlijke rechter zijn onderworpen aan de Bondsarbitrage, zoals die is geregeld in dat arbitrageregle ment; dat dus de Commissie van Geschillen bevoegd is van het onder havige geschil kennis te nemen en daarin uitspraak te doen als arbitragecollege, welks beslissingen vatbaar zijn voor hoger beroep bij de Raad van Beroep van de Nederlandsche Bioscoop- Bond; dat gedaagde generlei verweer ter kennis van de Commissie heeft uitgebracht en dat de ingestelde vordering aan de Commissie niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt; dat mitsdien eiseresses vordering moet worden toegewezen met gedaagdes veroordeling in de geschilkosten, die zijn bepaald op 50,zulks met inachtneming der door eiseres aanvaarde betalingsregeling; RECHTDOENDE ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID VEROORDEELT gedaagde om aan eiseres tegen behoorlijke kwijting te betalen alsmede in de geschilkosten, be dragen 50,in totaal met dien verstande dat de betaling zal geschieden in één termijn van 29,20 en termijnen van 25,waarvan de eerste vervalt op 1 november 1964 en de tweede op 1 december 1964 en de volgende steeds één maand later, waarbij is bepaald dat zonder nadere aan kondiging de straf van de boycot overeenkomstig artikel 18 B van het Arbitrage-Bondsreglement op gedaagde zal worden toe gepast, telkens als hij met de betaling van enige termijn in gebreke blijft. Aldus gewezen te Amsterdam op 16 september 1964. Ingevolge artikel 2 van het Reglement op het Naamregister zijn de navolgende filmtitels in het Naamregister ingeschreven. Deze titels werden per circulaire ter kennis gebracht aan de leden filmverhuurders, -filmfabrikanten en -filmproducenten. Datum waarop inschrijving verzoent is Titels waaronder de films in Nederland worden uit gebracht Naam houder exploitatie rechten Datum waarop Titels waaronder de films Naam houder inschrijving in Nederland worden uit exploitatie 17 verzocht is gebracht rechten 18 25 mei 1964 Jason en de duistere machten Columbia 26 Je bent maar eenmaal jong Warner 19 24 25 Goliath en de gemaskerde ridder City Anthea, de slavin De man van Rio Nova Tom Jones 28 Yeah, yeah, yeah, hier zijn we! 29 McLintock de geweldige 26 De zwaardvechter van Royal Rome 1 juni De dood slaat 3 x toe Warner 29 Een boodschap voor de Nederland Maffia 2 De terugkeer van Univ. Int. 30 Frankenstein 4 Schokkend sadisme Fox 5 Het strand der liefde Spiendal 8 Een kind zwerft door Afrika Nederland 1 Je bent nooit te jong Royal 3 Tussen hemel en aarde 6 Beklemmende uren De onzichtbare wreker Het meisje van buiten 10 Winnetou, het grote opperhoofd Gofilex Wonderful life Universal FA. 9 12 Bob bluf in donker Afrika Rank Spel met eenzame vrouwen 10 16 Ik was een spion Warner Als het vlees bezwijkt Centra 13 Galapos, dierenparadijs der Zuidzee 15 Laat ze maar schieten! Nacht der duizend angsten 16 De onoverwinnelijke zeven 20 De rode dood Een vreemdeling klopt aan De zeven zedendossiers Zorro contra Samson Eddie slaat alles Het eiland der begeerte Het kamermeisje van de keizer Wittebroodsweken met z'n drieën Strijd in de zon Dood aan de rondkoppen! Janosik, held der onder drukten Wat betreft de vrouwen! Leven en dood op het land De tiran van het wilde westen 'n Snor, 'n stokje en 'n bolhoed Eén tegen allen Het huwelijksleven De vermetele ridder Pardaillan Verleiders aan de Riviera De man met de geheime formule Fataal alarm Psyche 59 De Vikingen komen! De piraten van de „Diablo" Dokters van de nieuwe lichting Wie doodde Salvatore Giuliano? Vliegende duivels Spervuur Voetbal De beul van Londen Larry Brennan houdt stand Gif in het bloed Meisjes zonder moraal Doller kan het niet Spuit elf Vrouwenjagers Inspecteur Coplan gebruikt geweld Lumina Spiendal Centra Rank Columbia D.L.S. City Royal Meteor Lumina Univ. Int. Rank Columbia Nova City Visiefilm Filmtrust Centra Hafbo Univ. Int. Centra Kappa Film Centra Filmtrust 306

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 20