NIEUWE BIOSCOOP IN DIDAM Toen Mevrouw K. Falkenburg-v. d. Horst op 1 januari 1964 haar bioscoopexploitatie in het Hotel Harmonie te Didam niet meer kon voortzetten, omdat de (gehuurde) zaal een andere bestemming kreeg, heeft zij niet lang geaarzeld met het ontwerpen van een plan om in de zelfde gemeente een complete nieuwe bioscoop te bouwen. De uitvoerbaarheid van dit plan was afhankelijk van de medewerking van het gemeentebestuur. Die me dewerking is er gekomen. Didam is geen grote gemeente, zijn bestuur bleek evenwel een verrassend ruime visie te hebben op de eisen, waaraan een gemeente op het gebied van recreatiemogelijkheden en dus film voorstellingen behoort te voldoen. Natuurlijk wordt het nieuwe ge bouw ook gebruikt voor concerten en toneelvoorstellingen, maar de hoofdzaak blijft de bioscoop. Om ons lid de stichting en exploi tatie van de bioscoop mogelijk te maken voldeed het gemeentebestuur aan twee essentiële voorwaarden. Zij stelde een stuk grond op een bijzonder gunstig gelegen punt be schikbaar en zij verleende een sub sidie ter hoogte van de opbrengst der vermakelijkheidsbelasting voor het geval de nieuwe zaak niet vol doende rendabel zal blijken. Bij de opening op 16 februari ge waagde de burgemeester, de heer N. Vlaar, van zijn bewondering voor het gedurfde plan van mevrouw Falkenburg, waarmede zij na het verlies van haar oude bioscoop voor de dag was gekomen. De me dewerking, die zij van het gemeen tebestuur vroeg, is haar graag ge geven, omdat de bioscoop voor het sociale en culturele leven van groot belang is. De burgemeester was ervan overtuigd, dat Mevrouw Fal kenburg de nieuwe bioscoop tot bloei zou brengen en dat er vol doende variatie in haar filmpro gramma's zou komen om aan de verlangens van de verschillende leeftijds- en andere groepen te vol doen. De openingsplechtigheid werd bij gewoond door de heer M. Miedema uit Deventer, die in zijn functie van secretaris de gelukwensen van de Afdeling Het Oosten van de Bond overbracht. Het Hoofdbestuur was vertegenwoordigd door de heer H. W. Hagenberg, adjunct-directeur van het Bondsbureau. 15 IN MEMORIAM ANTHONY BOSMAN EN PIETER VAN DE VALK Het overlijden van Anthony Bosman en Pieter van de Valk veroorzaakte in het bedrijf diepe ontroering. Twee bekwame journalisten die met velen van ons banden van vriendschap onderhielden werden weggerukt uit een leven waarin film tot op het laatst een belang rijke rol speelde. Anthony Bosman is slechts 49 jaar geworden. Op maandagmorgen 7 maart verrichtte hij nog werkzaamheden in zijn functie als chef van de kunstredactie bij het Algemeen Dagblad. Omdat hij zich niet prettig voelde is hij 's middags wat gaan rusten en in zijn slaap overleden. Anthony Bosman kwam in 1949 naar het Algemeen Dagblad. Zijn kennis op het gebied van de kunsten was uitermate groot. Over de Amerikaanse en Engelse literatuur, over de moderne schilderkunst en over de film heeft hij talloze malen geschreven. Zijn reportages over de internationale filmfestivals trokken belangstelling in het gehele land en werden ook in het bedrijf door velen op de voet gevolgd. Zijn begrip en zijn gevoel voor film en voor het filmbedrijf maakten Bosman tot een kritisch journalist aan wie vanuit het bedrijf grote autoriteit werd toegekend. Hoofdbestuursleden, de Bondsdirecteur alsmede vele andere bedrijfsgenoten wa ren bij de teraardebestelling aanwezig. Zijn vrouw en dochters zullen hopelijk de kracht kunnen vinden om met dit verlies verder te leven. Pieter van de Valk overleed volkomen onverwacht op 10 maart in zijn woning te Voorburg. Als actief filmredacteur van Het Binnenhof maakte hij tientallen vrienden in het bedrijf die hem waardeerden om zijn kundig kritisch oordeel en om zijn warme menselijkheid. Met zijn echtgenote zou Pieter van de Valk binnenkort een reis naar Amerika maken om zijn daar wonende dochter te bezoeken. Het heeft niet zo mogen zijn. Op 62-jarige leeftijd werd hij van ons weggehaald. Bij de teraardebestelling in Den Haag waren vele bedrijfs genoten alsmede vertegenwoordigers van het Hoofdbestuur en da Bondsdirecteur aanwezig. Voor zijn vrouw en kinderen is dit plotselinge heengaan een moeilijk te aanvaarden zaak waarin wij hen alle kracht en begrip toewensen. Het film- en bioscoopbedrijf heeft in Anthony Bosman en in Pieter van de Valk grote vrienden verloren.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1966 | | pagina 17