ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT Inschrijving in het naamregister - Ingevolge het beëindigen der exploitatie heeft het Hoofdbestuur uitgeschreven de volgende permanente bioscopen: Het Van Swinden Theater te Amsterdam, De Vonkenberg te Zwijndrecht en het Luxor Theater te Oosterhout. De Commissie Nieuwe Zaken heeft in haar zitting van 2 maart besloten om toestemming te verlenen, als bedoeld in het Alge meen Bedrijfsreglement, aan de N.V. Topspot, Koninginnelaan 45-49 te Rijswijk (Z.-H.) tot het gaan exploiteren van een film produktiezaak voor de bedrijfstakken d (de produktie van teken en poppenfilms), e (de produktie van documentaire films voor derden en van bedrijfs-, instructie-, propaganda- en reclame films) en f (de produktie van films, niet vallende onder a, b, c, d of e): de Stichting Gemeenschapshuis Veldhoven, O.L. Vrouwedijk 31 te Veldhoven, tot het gaan exploiteren van een nieuwe perma nente bioscoop-A in Gebouw ,,De Schalm aldaar. In de zelfde zitting heeft de Commissie vastgesteld, dat do N.V. Panfilm te Amsterdam, waaraan zij toestemming had ver leend tot het exploiteren van de bedrijfstakken e en f van een filmproduktiezaak, niet heeft voldaan aan de daarbij gestelde conditie om binnen 14 dagen aan te tonen, dat zij beschikt over voldoende financiële middelen voor de exploitatie van een bedrijf. Derhalve is de bewuste toestemming vervallen verklaard. Aanmelding lidmaatschap Voor het lidmaatschap hebben zich aangemeld: de N.V. Topspot te Rijswijk, waarvan directeur is de heer T. de Wit, voor de exploitatie van een filmproduktiezaak (be drijfstakken d, e en f); de Stichting Gemeenschapshuis Veldhoven voor de exploitatie van een permanente bioscoop-A in Gebouw „De Schalm" te Veldhoven. Beëindiging lidmaatschap Wegens verlies der vereisten zijn van het lidmaatschap vervallen: de N.V. tot Exploitatie van Het Van Swinden Theater, voormalig exploitante van de gelijknamige opgeheven bioscoop te Am sterdam; de Stichting Gereformeerde Jeugdactie, voormalig exploitante van de opgeheven bioscoop ,,De Vonkenberg" te Zwijndrecht; de heer A. J. C. Peterse, voormalig exploitant van het opgeheven Luxor Theater te Oosterhout. Liquidatie waarborgsommen Wegens de beëindiging van het lidmaatschap van de hierna ver melde voormalige leden worden de leden van de Bond en van de Nederlandsche Vereeniging van Bioscoopreclame-Exploitan ten uitgenodigd eventuele vorderingen binnen acht dagen na het verschijnen van deze publicatie schriftelijk bij het Bonds bureau in te dienen op: de N.V. tot Exploitatie van Het Van Swinden Theater te Amster dam en de Stichting Gereformeerde Jeugdactie (De Vonkenberg) te Zwijndrecht. Ingevolge artikel 2 van het Reglement op het Naamregister zijn de navolgende filmtitels in het Naamregister ingeschreven. Deze titels werden per circulaire ter kennis gebracht aan de leden-filmverhuurders, -filmfabrikanten en -filmproducenten. Datum waarop inschrijving verzocht is: Titels waaronder de films in Nederland worden uit gebracht: Naam houder exploitatie rechten: Datum waarop inschrijving verzocht is: 3 januari 1966 De gevreesde halve sabel Columbia 4 Woonboot op stelten Spiendal Sex en songs in Soho Verboden lading 18 5 Een sadist neemt wraak Rank lb 6 Zij die het licht schuwen Fox 20 7 Het mysterie van de kof- fermoord Express 24 De lafaard Univ. F.A. 25 10 Bunny Lake wordt vermist Columbia 27 11 Topsecret Djibouti Nederland Ballade in blauw Fox 12 Het A.B.C.-mysterie Hafbo 31 Onze man in Libanon 1 februari Het geheim van mijn suc ces The sandpiper. die alles begeren 13 Rapture Fox Liefdescarrousel Gofilex 4 Callgirls van Kopenhagen Centra 14 The great race Warner 17 Jacht zonder genade Titels waaronder de films in Nederland worden uit gebracht: Naam houder exploitatie rechten: Lief zijn voor de bouwvakkers Gofilex Kampe(e)rikelen De gangster-lady Filmex De man van Marseille Melior Het huis der begeerte Spiendal Dracula, prins der duisternis Fox Spel zonder regels Hafbo Chinese avonturen in China Nova The 2nd best secret agent in the whole wide world Royal Onze man Flint Fox Drie kamers in Manhattan Nederland Strijd om de tempelschat City Ongeremd en ongemanierd Fantomas slaat weer toe De wet van de revolver Standaard Ardennenoffensief 1944 Warner Het gangstermeisje D.L.S. Un printemps en Hollande Een ochtend van zes weken De dokter en de callgirls Royal 19

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1966 | | pagina 21