VAKANTIESPREIDING De regering heeft zich verenigd met het advies over de vakantiespreiding dat de Stichting van de Arbeid op 29 april jl. aan de minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid heeft uitgebracht. In dit advies beval de Stichting het volgende schema aan voor de spreiding der bedrijfsvakanties in het jaar 1967: Ie periode, 3 t/m 15 juli: Het oosten en noorden van Nederland plus de bouw en nevenbedrijven en de textielindustrie. 2e periode, 17 t/m 29 juli: het gedeelte van Nederland bezuiden de grote rivieren. 3e periode, 31 juli t/m 12 augustus: het westen van Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, alsmede Gelderland ten noorden en westen van de rivieren) plus de metaalindustrie. In een circulaire, dezer dagen verzonden aan zijn ambt genoten en aan de gemeentebesturen, bevestigt de minister van Binnenlandse Zaken deze mededeling. Hij herhaalt bovendien zijn eerder gedaan verzoek (dat be trekking had op de vakantiespreiding in 1966) om zo veel mogelijk mee te werken aan de verwezenlijking van het aanbevolen schema. Dit geldt met name voor het vaststellen van tijdstippen van kermissen, uitverkopen, lokale vakantie-festiviteiten enz. Ten slotte doet de minister wederom een beroep op de medewerking van zijn ambtgenoten en van de gemeente besturen om bij de regeling van de vakanties van het overheidspersoneel voor 1967 en volgende jaren een zo breed mogelijke spreiding in het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober toe te passen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de betrokken ambtenaren. Blijkens een mededeling in de Staatscourant van 9 augus tus heeft voorts de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen op 25 juli een brief verzonden aan alle openbare en bijzondere scholen in Nederland. Hierin spreekt hij er zijn waardering over uit dat vele gemeente en schoolbesturen gehoor gegeven hebben aan zijn ver zoek de aanvangsdatum van de zomervakanties dit jaar omstreeks 1 juli vast te stellen. Tot zijn spijt is evenwel een aanzienlijk aantal besturen hiertoe nog niet over gegaan. Hij doet dan ook een dringend beroep op deze besturen om bij het bepalen van de schoolvakanties voor het jaar 1967 met het tijdvak, dat het door de Stichting van de Arbeid aanbevolen schema omvat, rekening te houden en de zomervakantie niet later dan op 3 juli te laten beginnen. Zonder de medewerking van het onderwijs, aldus de staatssecretaris, is de allerwegen noodzakelijk geachte vakantiespreiding niet op bevredigende wijze te verwezen lijken. Aan het vorenstaande kunnen wij toevoegen, dat ver wacht mag worden, dat de schoolbesturen aan de wenk van de regering gevolg zullen geven. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de regering, gezien de grote belangen, die bij de vakantiespreiding voor het gehele bedrijfsleven op het spel staan, zeker niet aarzelen de nodige maat regelen te nemen. De minder gelukkige Terugkeer van Jozef Katus naar het land van Rembrandt is de titel van een nieuwe Nederlandse speelfilm die door Scorpio-Film op 16 mm werd gemaakt. Al snel na de première werd de film op 35 mm gebracht en in enige bioscopen vertoond. De makers zijn Wim Verstappen, regie en Pim de la Parra, produktie.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1966 | | pagina 10