JAARVERGADERING BIOSCOOPRECLAME-EXPLOITANTEN De Nederlandsche Vereeniging van Bioscoopreclame-Exploitanten hield op 2 juni haar jaarlijkse ledenver gadering onder leiding van haar Voorzitter, de heer J. Smit. In deze vergadering werden de gebruikelijke jaarstukken goedgekeurd. Contri butie en begroting voor 1966 wer den vastgesteld overeenkomstig voorstel van het Bestuur. Tot opvolger van de heer W. A. Grollenberg in het Bestuur werd benoemd de heer G. F. Turèl, fir mant van Atu. In bespreking kwam een nieuw sys teem voor het bepalen van verto ningstarieven voor reclamefilms, gebaseerd op een nader vast te stel len bedrag per meter per 100 wer kelijke bezoekers per bioscoop, waarover nog overleg gaande is met de Nederlandsche Bioscoop-Bond en de Bond van Adverteerders, welk overleg al in gevorderd sta dium verkeert. Aangenomen werd een voorstel van het Bestuur om Veldkamp/Markt onderzoek opdracht te verlenen tot het instellen van een onderzoek naar de structuur van het bioscoopbezoe kend publiek in Nederland, zulks op grond van een bijzonder goed ge slaagde voorstudie. Een voorstel van twee leden om in een aantal met name genoemde bioscopen gedurende een jaar een proef te mogen nemen met zoge naamde „trucdia's", werd eveneens aangenomen. Uitvoerig werd van gedachten ge wisseld over de vraag of het aanbe veling verdient zogenaamde half- minute-reclamefilms in te voeren. Deze bespreking leidde tot de con clusie, dat deze aangelegenheid vooralsnog moet worden aangehou den, teneinde af te wachten: a. de uitwerking van het nieuwe prijzen- systeem indien dat wordt ingevoerd; b. de uitwerking van het te ver wachten rapport van Veldkamp/ Marktonderzoek; c. de invloed van de reclametelevisie op de verkoop van reclamefilms voor bioscopen; d. het resultaat van de proef met trucdia's. Wel werd overwogen om de moge lijkheid te openen tot het lanceren van drie reclamefilms per voorstel ling om bij een opeenhoping van films in een bepaalde vertonings periode een uitwijkmogelijkheid te hebben. Ter zake zou contact wor den opgenomen met de Afdelings- raad van de Bioscoop-Bond en an dere belanghebbenden. Verder kwam ter sprake de verhaal baarheid van schaden veroorzaakt door het afknippen van begin- en eindstukken plus beeldjes en ge luidsstroken van reclamefilms, als mede de pogingen van een leveran cier van ijsartikelen om ter stimule ring van de ijsverkoop in bepaalde bioscopen doorlopend kosteloos een reclamefilm te vertonen. In aanmer king nemende de contractuele rech ten van onze leden is vastgesteld, dat alleen zij bevoegd zijn reclame films te lanceren en dat de gratis vertoning van reclamefilms voor in bioscopen verkochte consumptie artikelen ontoelaatbaar is. Het was de bedoeling, ook deze aangelegen heid te zijner tijd onder de aandacht van de Afdelingsraad van de Bio scoop-Bond te brengen. Body and Soul is een korte speelfilm van Renée Daalder, geproduceerd door Scorpio-films.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1966 | | pagina 12