AMERIKA PAST zich m De stockhoider van Wallstreet is in belang rijke male betrokken bij film. Hij kan er dagelijks in de beurskolommen over lezen boe aandelenpakketten van de ene belangen groep naar de andere overgaan en men zou, gelet op al die groot aangekondigde inciden tele gebeurtenissen, gemakkelijk kunnen concluderen, dat de golven wel érg hoog gaan, Is dat waar? Ten dele. Er is een verschuiving gaande, maar een zodanige dat de uitvoerende groe pen nog steeds kantoor houden daar waar wij het altijd gewend waren. Het is esrder een verwisseling van het decor, die het stuk een ander aanzien geeft. De achtergrond wordt mogelijk wat sim peler, rationeler, meer met de werkelijkheid van nu in overeenstemming. De realiteit heeft de ogen geopend voor besparende be drijfsvoering. Meer dan in Europa heeft de Amerikaanse filmproduktie en het theaterbedrijf de be langstelling van de banken, die entertain ment ginds een even goede geldbelegging vinden als hypotheken en bouwkredieten. Menigmaal zien wij alle drie mogelijkheden tot investering tegelijk plaats vinden, want winkelcentra en theaters zijn onafscheidelijk in de Verenigde Staten, Entertainment past goed onder de paraplu van allerlei concerns, die het in de breedte zoeken. Menig filmbedrijf heeft ,-een plaats onder een conglomeraat gevonden: in een samenbundeling van ongelijksoortige activi teiten waarin bij voorbeeld olie naast tele visie staat en film naast pharmaceutica. BEWEGING OP DE BEURS De beweging welke met rationalisatie ge paard gaat is voornamelijk een financiële, waarbij nieuwe eigenaars van aandelen pakketten uiteraard zekere eisen stellen ten aanzien van de uitkomst van hun investerin gen. Wat is er zo gebeurd in de USA in afge lopen maanden? United Artists is in de schoot van de rijke Transamcrica Corporation goed gewiegd en verheugt zich in goede bedrijfsresultaten. Paramount zit voorlopig nog in het gevolg van Gulf and Western, waarvan men de kracht kan aflezen aan de belangrijkste aan deelhouder Atlantic Richfield Companie. Biedingen vanuit Europa hebben tot heden geen merkbaar resultaat gehad. Seven Arts controleerde een poosje Warner Bros tot Kinney beide overnam. Onder de vlag van Kinney National Services is de naam Seven Arts onlangs geheel geschrapt. Kinney heeft onder president Steven Ross grote belangstelling voor televisieprojecten. Na een tijd van heel veel geruchten werd eindelijk bewaarheid dat niet Whisky Sea- gram en Time Life het concern MGM mochten omhelzen maar Kirk Kerkorian, casino- en hotelkoning in Las Vegas. Het Franse concern Paribas legde in de aandelenvijver in voor een pakket Columbia. De onderneming is gewaardeerd en bleek innerlijk sterk genoeg om met „een eigen politiek gericht op jonge mensen met crea tieve ideeën" Paribas' bod voorbij te zwem men, Zo lagen ook de kaarten bij de 20th Cen- tury Fox, dat steunt op het meerderheids belang in de handen van de familie Zanuck. Darryl Zanuck spreekt echter van „in dustriële revolutie, de eerste na de invoering van de sprekende film". „Het gaat om de vorm, de structuur en de diepste economie van de filmhandel", zegt hij. In Amerika kost een „filmdollar" die ge leend moet worden veertien procent. Geen wonder, dat Zanuck spreekt van „drastische en noodzakelijke vermindering van produk- tiekosten," De National General Incorporation toonde wat verschuivingen in de top „wegens groei ende verantwoordelijkheden bij het overzien van de organisatie, die fiscaal zesvoudig groeide sinds 1967". Men zoekt een struc turele inbreng ter versteviging van de ban den tussen de NGC onderdelen waarbij o.m. de uitgevers Grosset en Dunlap, Bantam- books en Transworld publishers. Walt Disney productions hadden nauwelijks geruchten van naam over beursmanoeuvres het hoofd te bieden. Rustig ook bleef het rond Commonweallh United, nadat er even sprake was van fusie met de medische Dart Industries (Rexall drug Co.), NIEUW PAD AVCO Embassy, een produktiemaatschappij, die een best jaar achter de rug heeft in de USA, doordat men vat kreeg op een ge weldig potentieel van jongeren, heeft bij monde van Joseph Levine als nieuw credo laten horen „wij kunnen de jongere regis seurs niet langer veronachtzamen. Zij maken het nieuwe pad voor de film", Levine zegt dat de bewijzen nu wel geleverd zijn, dat de jonge generatie filmbezoekers in de belangstelling voor de non-conformisti- sche bioscoop een nieuwe en verbijsterende factor aan de bedrijfsprobJematiek heeft toegevoegd. Levine is gaan staan aan de kant van „New Cinema Front" en is het helemaal eens met uitspraken als „de ster heeft afgedaan en wie daar nog gebruik van maakt zal het in zijn budget merken". Films zonder sterren, films die slechts een regisseursnaam of lie- 12

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 12