IN MEMORIAM Werktijdenbesluit en vrije zondagen Algemeen Bedrijfsreglement START EN EINDSTUKKEN Het aantal klachten over het ontbreken van start- en eindstukken van filmcopieën neemt de laatste tijd toe. Het komt meermalen voor, dat operateurs bij aankomst van een filmcopie, waarvan de start- en eindstukken ontbreken of niet zijn gehecht aan de acten, waar zij bij behoren, er niet in slagen de juiste volgorde der acten vast te stellen. Als dan ook nog de tijd ontbreekt om er iemand bij te halen, die de film voldoende kent om de film in goede staat te brengen, staat men voor de noodzaak de voorstelling af te gelasten. Het euvel van het wegraken van de start en eindstukken is in de eerste plaats te wijten aan het nodeloos afwijken van het normale systeem. Dat systeem is het ver delen van de film in rollen van ongeveer 600 meter. Zo plegen de filmverhuurders de copieën bij het begin van het roulement te verzenden. Elke acte is dan voorzien van een deugdelijk start- en eindstuk. Alleen bij deze lengte der acte hebben de copieën zo wel bij vertoning als terugspoelen het minst te lijden. Met uitzondering van het gebruik in ge automatiseerde cabines is het naar onze mening volkomen onnodig om de start- en eindstukken van de 600 meter-rollen los te maken en de rollen op een andere manier aan elkaar te plakken. De kleine arbeids besparing, die ermede beoogd wordt namelijk het een keertje minder „over nemen" weegt niet op tegen de narigheid, die als gevolg van het losmaken van de start- en eindstukken kan ontstaan. Vele operateurs, die heel vlot zijn met het losmaken van de start- en eindstukken, ver zuimen deze stukken bij het terugzenden of doorzenden van de copieën weer aan de desbetreffende acten vast te maken. Deze stukken worden dan veelal los en in de ver keerde doos, bij de acten gevoegd. Nog er ger is, dat heel wat operateurs de start- en eindstukken zelfs weggooien of voor andere doeleinden gebruiken. Niet alleen worden de nadraaiers daardoor gedupeerd, maar evenzeer de filmverhuurders, die steeds weer nieuwe start- en eindstukken aan de acten van hun films moeten bevestigen, hetgeen grote, nodeloze kosten veroorzaakt. Bij dit alles komt nog, dat het samenvoegen van filmacten tot rollen van 900 of 1200 meter gepaard gaat met het op willekeurige plaatsen in de films aanbrengen van extra overneemtekens. Dat gebeurt dan ook nog vaak op zo ondeskundige wijze, dat het op filmbeschadiging neerkomt. Al met al is er reden te over aan dit vraag stuk extra aandacht te besteden en erop toe te zien dat de films behoudens in het geval van geautomatiseerde cabines niet ontdaan worden van hun start- en eind stukken, maar vertoond worden in de rollen van de voorgeschreven lengte van circa 600 meter, zoals zij bij het begin van het roule ment door de filmverhuurders worden sa mengesteld. Op 19 december 1969 overleed on verwacht de he?r F. J. Res, firmant van de Firma City Bioscoop te Hille- gom, die tezamen met de heer J. van Til op 15 oktober 1939 de nieuwe City Bioscoop te Hillegom ging ex ploiteren. De heer Res bereikte de leeftijd van 73 jaar. Eerst na Kerstmis werd het Hoofd bestuur van de Bond van zijn ver scheiden in kennis gesteld, zodat het moest volstaan met een schriftelijke condoleance aan de familie Res te Castricum. De teraardebestelling van de over ledene had inmiddels op maandag 22 december plaats gevonden. De heer Res ruste in vrede. Volgens artikel 4, lid 2 van het Werktijden besluit voor Bioscopen zijn de werkgevers verplicht aan hun personeel van 18 jaar en ouder een wekelijkse, onafgebroken rusttijd te geven van tenminste 36 uur, waarin de zondag ten minste dertien maal in een ka lenderjaar in zijn geheel mo;t zijn begrepen. Aangezien de personeelsbezetting van de meeste bioscopen het geven van vrije zon dagen onmogelijk maakt, heeft de Sociale Commissie voor het Bioscoopbedrijf evenals vorig jaar aan de Directeur-Generaal van de Arbeid verzocht een dispensatieregeling tot stand te brengen. Aan dit verzoek is vol daan. De regeling komt hierop neer: 1. aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning om in 1970 van het Werk tijdenbesluit, voorzover het de vrije zon dagen betreft, af te wijken, moeten schriftelijk worden ingediend bij de districtshoofden van de arbeidsinspecties; 2. de aanvragen moeten worden toegelicht met vermelding van de personeelsbezet ting, de werkroosters en een goed ge detailleerde argumentering. HOOFDBESTUUR Het Hoofdbestuur heeft in zijn laatstelijk ge houden vergaderingen besloten toestemming te verlenen als bedoeld in het Algemeen Bedrijfsreglement aan: de heer G. Mulder te Vlaardingen tot het exploiteren van de permanente bioscopen-A Luxor te Vlaardingen en Luxor Theater te Maassluis, welke bioscopen tot dan toe in het Bedrijfsregister waren ingeschreven ten name van de firma N. en G. Mulder (het Luxor Theater te Maassluis is intussen op geheven); de heer W. Wester te Roermond tot het ex ploiteren van de permanente bioscoop-A Harmonie Theater te Roermond, welke bio scoop voorheen in het Bedrijfsregister was ingeschreven ten name van wijlen de heer P. Wester; de firma Cinema Modern te Drachten, waarvan firmanten zijn mevr. R. Kijlstra- Wagenaar en de heer E. G. Kijlstra. tot het exploiteren van de permanente bioscoop-A 24 Cinema Modern te Drachten, welke zaak voorheen in het Bedrijfsregister was inge schreven ten name van mevr. Kijlstra voor noemd. Het Hoofdbestuur heeft op de Lijst van Geen Bezwaar geplaatst de N.V. Ruurd Fenenga Productions, Duivendrechtsekade 83-87 te Amsterdam, tot het doen van zaken met de leden van de Bond op het gebied van de filmproduktie, daaronder niet be grepen de produktie van hoofdfilms en jour- naalfilms. Aan deze plaatsing zijn verschil lende voorwaarden verbonden. Sedert de publikaties, verschenen in Bonds orgaan „Film" nr. 261 van 1 juli 1969, heeft het Hoofdbestuur in het Bedrijfsregister in geschreven de volgende nieuwe permanente bioscopen-A: Royal I te Maastricht, Royal op Zolder te 's-Gravenhage, Metro-Bio te Nijmegen en Ciné „D" te Amsterdam. Ingeschreven werd voorts de Filmproduktie- zaak (bedrijfstak c) Paul Huf Film Asso ciates N.V. te Amsterdam. Uitgeschreven werden sedertdien de perma nente bioscopen-A: Luxor te Sittard, Concordia te Bilthoven, Tivoli (Molenstraat) te Den Helder, Odeon te Amsterdam, Corso te Nijmegen, Metro te Susteren, Luxor te Maassluis, Luxor te Hoensbroek en Lumière te Laren. COMMISSIE NIEUWE ZAKEN De Commissie Nieuwe Zaken heeft in haar zitting van 3 december 1969 besloten toe stemming te verlenen als bedoeld in artikel 7 van het Algemeen Bedrijfsreglement aan: de CV. Desmets Bioscoopexploitatie te Am sterdam, tot het gaan exploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A in de voor malige foyer van haar Theater Desmet al daar; de N.V. Cupido te Amsterdam (directeur de heer C. A. Koppies), tot het exploiteren van een filmverhuurkantoor voor de bedrijfstak a „het verhuren aan bioscopen van films, daarbij begrepen per drie jaar ten minste zes nieuwe films (waaronder mede te verstaan

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 23