weet zeker, dat zeer velen hier het op zijn tijd volkomen met U oneens zijn geweest. Maar toch is iedereen die iets met film uitstaande heeft, naar hier gekomen, omdat men ondanks mogelijke bezwaren en kritiek respect heeft voor Uw aanpak, Uw geëngageerd heid met de film en alles wat daarmede heeft te maken. Op U kon men altijd terugvallen: saevis tranquillus in undis. Natuurlijk is niemand onmisbaar, maar ik kan U, dames en heren, wel zeggen, dat het Hoofdbestuur de heer Bosman met klem heeft verzocht om althans nog enige functies te blijven vervullen. De heer Bosman heeft zich daartoe bereid verklaard, zij het ook in dit opzicht met beperkingen ten opzichte van de duur. Wij hebben dit te aanvaarden, wij hebben ons te realiseren, dat de tijd van afscheidnemen definitief is gekomen. Wij we ten hoe moeilijk het U zal vallen, mijnheer Bosman, dit zo boeiende, enerverende en rijke maatschappelijke leven te verlaten. Wij gunnen U, Uw vrouw en Uw kinderen ten volle datgene, waartoe U te weinig bent gekomen, namelijk een echt privé-leven, ook al weten wij, mevrouw Bosman, dat U altijd het standpunt hebt ingenomen, dat wat gemist werd de moeite waard was en U zoudt het niet anders heb ben gewild. Er is, zoals bij ieder afscheid, een zekere weemoed, bij U, mijnheer Bosman, maar niet minder bij ons. Uw afscheid komt bij ons niet minder zwaar aan. De komst van zovelen bewijst het. Velen hebben er behoefte aan gevoeld onze gevoelens van bijzondere waardering, dankbaarheid en erkentelijkheid in een meer tastbare vorm uit te kristalliseren, nl. in de vorm van een geschenk. Ik hoop, dat U naar eigen keuze een bestemming aan dit geschenk zult geven ter herinnering aan deze dag in de wetenschap dat U heel veel vrienden en bewonderaars heeft die, zeker waar het ons bedrijf betreft, U node, node zullen missen." ZILVEREN ROOS Namens het Hoofdbestuur motiveerde de heer J. P. M. A. Smulders de toekenning van de Zilveren Roos aan de heer J. G. J. Bosman met de volgende toespraak: „Mijnheer Bosman, Ik moge U deelgenoot maken van het op schrift gestelde besluit van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bioscoop bond. Er is U vandaag reeds in speeches of bij een handdruk veel lof toegezwaaid. Hier, temidden van de Nederlandse filmwereld, wil ik echter nog een aspekt van Uw werk be lichten, dat wel is aangesneden, maar onvoldoende is uitge diept. Ik doel hierbij op hetgeen U voor de Nederlandse filmcul tuur in de ruimste zin hebt gedaan. U deed dat, ook wat dit Tijdens de receptie werd de heer Bosman, in tegenwoordigheid van zijn echtgenote, de hem door ha gekende Zilveren Roos uitgereikt door de heer 1. P. M. A. Smulders, lid van het Presidium. Hoofdbestuur toe- 11

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1973 | | pagina 11