Operateurscursus-C Tweede Kamer: Mr. P. A. Meerburg L. J. Paerl J. P. M. A. Smulders Vacature Secretaris: Mr. W. van Heuven Adj. secretaris: Mej. Mr. C. A. Krietemeyer Commissie van Geschillen: J. van Willigen, voorzitter Vacature (plv.v. voorzitter) Eerste Kamer: J. Arkenbout J. van Dommelen Tweede Kamer: P. M. Buis Drs. J. Ph. Wolff Derde Kamer: W. J. F. van Ewijk J. Miedema Secretaris: H. W. Hagenberg De eerste operateurscursus-C, die op 19 september 1972 in Amsterdam startte, is inmiddels voltooid. Het eindexamen heeft plaatsgevonden en de uitreiking van de eerste C- diploma's geschiedde door de Bondsvoorzitter, de heer J. Nijland, op 4 september binnen het kader van de Filmweek in Rembrandt Luxe te Arnhem. Er zijn niet minder dan 22 van de 26 cursisten geslaagd, hetgeen een zeer gunstig resultaat mag worden genoemd. Slechts één deelnemer heeft tussentijds de cursus ver laten. De namen van de geslaagde cursisten zijn hieronder vermeld. Zoals uit het vorenstaande blijkt, hebben aan deze nieuwe cursus 27 operateurs deelgenomen, die afkomstig waren uit het gehele land. Al deze cursisten hadden in hun dagelijkse praktijk direkt of indirekt te maken met geautomatiseerde apparatuur. De belangstelling voor de transistor- en schakel technieken, waarvan tijdens de opleiding in hoofdzaak sprake was, had dan ook uit dien hoofde ieders belang stelling, hetgeen mede moge blijken uit het feit dat er sprake was van een zeer gering verzuim. Deze gunstige gang van zaken is wellicht mede toe te schrijven aan het feit, dat de Elektro Technische School te Amsterdam, al waar de lessen werden gegeven, beschikt over een uiter mate goed ingericht praktikum, waardoor allerlei moeilijke theoretische zaken door de cursisten zelf aan de praktijk getoetst konden worden. Er is tijdens de opleiding driemaal een schriftelijk tentamen afgenomen waarvan de resultaten bijzonder bevredigend waren, ondanks het feit dat het hier gaat om een bepaald niet eenvoudige materie. Zoals reeds eerder werd gepubliceerd, fungeerde als leer kracht voor de toegepaste theorie de heer A. H. de Metter, verbonden aan de Elektro Technische School te Amsterdam. Tevens werd zeer gewaardeerde medewerking verkregen van de leveranciers van projektie-automaten, Philips Neder land N.V., N.V. Kinotechniek en Pretec Precisie Techniek B.V., die behalve voor dokumentatie ook voor het nodige praktische onderricht zorgden. Dat de cursisten, die bij deze nieuwe cursus de spits hebben afgebeten, de opleiding zeer hebben gewaardeerd, blijkt mede uit het feit, dat zij hun docent na afloop van de diploma-uitreiking tijdens een gezamenlijke lunch een fraai geschenk hebben aangeboden, ter herinnering aan de pret tige „schooltijd". Van het Bestuur van het Opleidingsinstituut vernamen wij overigens, dat, tot ieders verwondering, de animo voor de tweede cursus, die in september had moeten starten, zo danig gering was, dat het begin van deze cursus moest worden uitgesteld. Het zou te betreuren zijn indien van dit uitstel afstel zou moeten komen, juist nu met een grote groep van deelnemers de zo noodzakelijke ervaring is op gedaan. GESLAAGDE KANDIDATEN CURSUS-C 1972/73 Naam J. J. Arens H. Boulengier C. J. Daalder H. J. van Grol M. Hoogeboom E. ter Horst R. L. van der Hout J. Th. Huybers M. J. H. van der Kamp H. Koopmans Joh. Kuypers A. G. Meerstadt A. P. Mars W. Polak R. Schilthuizen G. M. H. Schüller J. A. Simjouw R. G. Stevens A. A. Swartc F. Wijling M. R. Zondervan W, Bouwmeester Bioscoop Carolus, Nijmegen Tuschinski, Amsterdam Cineac, Amsterdam Tuschinski, Amsterdam Rembrandtpleintheater, Amsterdam Camera/Studio, Utrecht Wolff N.V., Utrecht Luxor Theater, Haarlem Calypso, Amsterdam Wolff N.V., Utrecht Centraal Filmbureau Krijgsmacht, Heemstede Wolff N.V., Utrecht Parisien/Centraal, Amsterdam Corso, Amsterdam Calypso, Rotterdam Bellevue Cinerama, Amsterdam Grand, Breda Calypso, Amsterdam Kriterion, Amsterdam Apollo, Den Haag Centraal/Parisien, Amsterdam Rembrandt, Utrecht De Bondsvoorzitter, de heer J. Nijland, overhandigt de heer M. van der Kamp het Operateursdiploma O. Op de achtergrond: de heer O. P. Besseling. Knokke Aansluitend bij een roemruchte historie zal over een jaar (van 25 december 1974 tot 2 januari 1975) in Knokke-Heist de vijfde Internationale Competitie van de Experimentele Film plaatsvinden. Men verstaat onder experimentele film elk werk, bedoeld voor bioscoop of televisie, dat poogt de cinematografische expressie te vernieuwen of te verruimen. De Competitie is voorbehouden aan onuitgegeven films, maar de selectie jury kan op deze regel uitzonderingen toestaan. Inlichtingen en inschrijvingsformulieren kunnen worden aan gevraagd bij het Koninklijk Belgische Filmarchief, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, Brussel. 26

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1973 | | pagina 26