Opdrachtfilm 1973 Op 23 augustus j.l. vond in het Philips Ontspanningscentrum te Eindhoven onder bovenstaande naam een manifestatie plaats met Nederlandse commerciële opdrachtfilms, afkom stig uit kringen van handel en industrie. Er zijn in het verleden reeds meerdere malen dusdanige manifestaties gehouden, maar ditmaal was er voor het eerst sprake van een combinatie met de jaarlijkse selektie van Nederlandse korte films voor het Internationale Industriële Filmfestival, dat in 1973 te Parijs zal plaatsvinden. Een ander novum was, dat de organisatie niet langer alleen in handen was van onze Bedrijfsafdeling Filmproduktie, maar dat een oragnisatiecomité was samengesteld, waarin ver tegenwoordigers van genoemde Bedrijfsafdeling samen werkten met respresentanten van het Verbond van Neder landse Ondernemingen, het Technisch Filmcentrum en de Amsterdamse Industrie Vereniging. Teneinde aan evene menten als het onderhavige meer continuïteit te geven, be staat het voornemen om te komen tot de oprichting van een stichting, waarin naast genoemde organisaties ook nog andere vertegenwoordigers van handel en industrie zitting zullen krijgen. Mogelijk mede als gevolg van deze nieuwe constellatie, was de belangstelling voor Opdrachtfilm 1973 bijzonder groot en kan worden teruggezien op een uitermate geslaagde dag. Door de selektiecommissies zijn tenslotte 13 Nederlandse films aangewezen, die ons land in november te Parijs zouden representeren. Een opgave van de geselekteerde films is hieronder vermeld. De Prix d''Amsterdam werd in 1973 toegekend aan de film 'Terra culinaris' (Carillon Audiovisual Media). De prijs werd in ontvangst genomen door de heer J. J. Schuchart (links) namens de opdrachtgever (het Ministerie van Land bouw en Visserij) en door de regisseur van de film, de heer Ronny Erends, namens de producent. Naast de 19 films, die in aanmerking kwamen om te worden geselekteerd, werden nog 8 andere opdrachtfilms vertoond, zodat het totale programma, dat over twee zalen was ver deeld, bestond uit niet minder dan 27 films met een totale vertoningsduur van bijna elf uur. Door de organisatoren is dit jaar voor het eerst een speciale Nederlandse prijs geïntroduceerd onder de naam „Prix d'Amsterdam" voor de, naar de mening van de selektie- commissie, beste film in de categorieën voor een algemeen publiek. Deze prijs viel ten deel aan de film „Terra Culinaris", die in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij was vervaardigd door Carillon Audiovisiual Media. Lifetimes Opdrachtgever: Royal Packaging Industries Van Leer B.V. Producent Filmedia Regie Georges Pessis Op weg naar een nieuwe levensfase Opdrachtgever: N.V. Organon Producent Multifilm Regie Elvira Kleinen Delta Musica Opdrachtgever Producent Regie Ministerie van Verkeer en Waterstaat Carillon Films Ronny Erends Water voor Waterland Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid en Milieu hygiëne en de Ver. van Exploitanten van Waterleiding bedrijven Producent Appletree Filmproductions B.V. Regie Wim Povel Met het oog op morgen Opdrachtgever: Bond van Fabrikanten van Betonwaren in Nederland Producent Cineproduktie B.V. Regie Jan Vrijman Holland Terra Culinaris Opdrachtgever: Ministerie van Landbouw en Visserij Producent Carillon Audiovisual Media Regie Ronny Erends Mission Innovation Opdrachtgever: N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Producent Carillon Audiovisual Media Regie Ronny Erends Fatale decibels Opdrachtgever: Shell Nederland Hoogovens Producent Carillon Audiovisual Media Regie Mieke Buijs Hydroblok Opdrachtgever: Hollandse Betongroep Producent Multifilm Regie Charles Breyer A glowing tribute Opdrachtgever Producent Regie IHC Gusto Bob Kommer Studio's Pum Rote Cargo high Opdrachtgever: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Producent Carillon Audiovisual Media Regie Ronny Erends Condensaat en gastransport Opdrachtgever: N.V. Nederlandse Gasunie Producent Cinecentrum Groep Regie Ab Jansen Het komt in de bus Opdrachtgever: Hoogovens Umuiden B.V. Producent Filmdienst Hoogovens Regie Fred Benavente Raad voor de Kunst De heer O. B. W. Douwes Dekker is benoemd tot lid van de Afdeling Filmkunst van de Raad voor de Kunst. Hij is in deze funktie de opvolger van Mr. P. A. Meerburg. 27

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1973 | | pagina 27