Na de filmweek Arnhem 1973 Dit nummer van het Bondsorgaan „Film" bevat een overzicht in woord en beeld van de achter ons liggende Internationale Filmweek Arnhem 1973. Er is gemeten naar het aantal personen voor deze filmweek meer belang stelling dan ooit geweest. De voorstellingen in het grote Rembrandt Theater werden door 8.000 personen bezocht. Het meer gespecialiseerde program ma in het nieuwe kleinere Rembrandt Luxe een aanwinst voor het Arn hemse bioscoopbedrijf trok 1.500 bezoekers. Er waren maar liefst 10.000 scholieren op een of andere wijze bij de filmweek betrokken, mede dank zij de werkzaamheid van het Nederlands Filminstituut. De interessante Asta Nielsententoonstelling in het Arnhems Museum een aktiviteit van het Nederlands Filmmuseum had 2.500 bezoekers. De manifestatie „Open doek" een permanente voorstelling van korte films op een der dagen werd door 2.500 personen bezocht. In totaal hebben 32.000 personen van hun interesse voor het filmweekgebeuren getuigd tegen 25.000 in 1971. De subsidiegaranties van de Gemeente Arnhem, het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Nederlandse Bioscoopbond, die gezien het gebruikelijke voorzichtige financiële beleid ook dit keer wel niet volledig nodig zullen zijn, hebben blijkens genoemde cijfers en zeker in vergelijking met de uitkomsten bij tal van andere manifestaties op cultureel gebied derhalve een groot nuttig effekt gehad, mede ook hierin tot uiting komende, dat de jeugdvoorstellingen, „Open doek" en de tentoonstelling gratis toegankelijk waren. De filmprogrammering van het Rembrandt Theater en Rembrandt Luxe stond naar aller oordeel op een uitstekend peil, nog afgezien van de belangwek kende films die in het kader van de aktiviteiten van het Nederlands Film instituut werden vertoond. Het bestuur van de Stichting Internationale Film week Arnhem had zich een kwalitatief verantwoorde en gevarieerde filmpro grammering als doel gesteld, een doel dat degenen die de selectie hadden te verrichten, zeer goed hebben weten te realiseren. Een interessant en enigszins geïmproviseerd onderdeel van de filmweek vjas ongetwijfeld ook het retrospektief, gewijd aan de juist tevoren overleden regisseur Melville. Teneinde de Arnhemse bevolking in haar geheel bij de filmweek te be trekken, waren in twee bioscopen meer populaire films op het programma geplaatst. Tijdens de manifestatie werd in Arnhem door enige groeperingen buiten de fÜmweekorganisatie om een zogenaamd Arnhem Alternatief gehouden, waarin eveneens een aantal interessante films werden vertoond. Wat de organisatoren van Arnhem Alternatief overigens precies hebben beoogd, is nïeï geheel duidelijk. De Stichting Internationale Filmweek Arnhem had van uit haar statutaire taak als organisatrice van de filmweek immers reeds ge zorgd voor een zogenaamde alternatieve programmering, wat men daar ook exacl onder moge verstaan. Hoe ook, er was in het kader van de Filmweek Arnhem een zodanige veel heid van filmaktiviteiten, dat de onderscheiden aspekten van het filmmedium goed tot hun recht kwamen. Ongeacht de omstandigheid, dat bepaalde onderdelen qua programmering en organisatie zeker nog voor verbetering vatbaar zijn, is daarmede aan de opzet van deze nationale filmmanifestatie voldaan.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1973 | | pagina 3