stemming uitsluitend voor Nederland en dan niet voor exploitatie in bios copen of voor de TV. Het is een een voudige regeling die voorkomt, dat de filmgebruiker door ons wordt lastig ge vallen en die u als producent het ge mak geeft met uw opdrachtgevers of afnemers een „vergoeding inclusief Bumarechten" te vragen. Mag ik met u eens even in de toekomst kijken en daarbij de blik richten op audio-visuele toepassingen, die sedert een kort aantal jaren gesteund door technische ontwikkelingen tot allerlei speculatieve perspectieven aanleiding geven. De filmproducenten onder u zullen daarbij rekening moeten houden met de mogelijkheden, dat langs industriële weg producties van hun film verkocht of verhuurd zullen kunnen worden voor een geheel andere kijkerskring dan tot op heden. De auteursrechtelijke pro blemen die daarbij zullen ontstaan, be perken zich niet tot de Buma of Stemra rechten. Ook de producenten zullen hun rechten claimen, evenals de re gisseurs, de artiesten, de costuum- en decor-ontwerpers en talloze anderen die tot het vervaardigen van de film hebben bijgedragen. Daarbij zal het niet eenvoudig zijn de levensloop van uw producties te vol gen; daarvoor zijn de overnamemidde- len te dicht onder het bereik van een ieder gekomen. Slechts een goed geor ganiseerd apparaat zal een wereldwij de controle mogelijk maken. Misschienligtde tijd van een industriële vermenigvuldiging van deze producties nog ver af, zeker is, dat tijdig moet worden bezonnen en begonnen met een dergelijke organisatie. Het is daar bij niet ondenkbaar dat de auteurs rechtenmaatschappijen en de pro grammaproducenten elkander vinden, waarbij de eersten hun wijdvertakte or ganisatie en hun lange ervaring in zou den kunnen brengen, ik ben hiermede aan het einde ge komen van mijn overzicht van de auteursrechtproblemen in de filmwereld en ben er mij terdege van bewust, dat niet alle problemen uitputtend zijn be handeld, hetgeen ook niet de bedoeling van deze bijeenkomst was. Ik hoop dat u uit mijn verhaal begrepen heeft, dat er nogal wat raakvlakken met onze in stellingen zijn en dat wij het op prijs stellen gezien te worden als bemidde laars tussen de makers en de gebrui kers en daar ons service-apparaat ook graag aan ten dienste stellen. Waker Kous en Sandrien van Brakel in de korte film 'Straf' van Otga Madsen. De film werd met subsidie van het Ministerie van C.R.M, geproduceerd door Scorpio Films B.V. Deze film werd tijdens het 24e Filmfestival te Berlijn onderscheiden met de Zilveren Beer. 22

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1974 | | pagina 22