gisteraccountant thans ook een ver klaring van een externe accountant- administratieconsulent worden over gelegd. Eveneens werd aanvaard het voorstel van het Hoofdbestuur tot wijziging van het Aanvullingsreglement Bcndsvoor- waarden, regelende een aantal film- huurcondities voor bioscopen met een geringe omzetcapaciteit, zulks met in achtneming van een door de Bedrijfs afdeling Bioscoopexploitanten inge diend amendement. Deze condities, die tot 1 juli 1976 golden, zijn nu permanent in hot reglement verankerd. Volgens het Hoofdbestuursvoorstel zou als om- zetgrens voer deza bioscopen gelden een bedrag van f 106.000,verhoogd met het percentage waarmede het of ficiële prijsindexcijfer van de gezins consumptie per 31 december 1974 sindsdien is gestegen. Genoemd be drag is 1 van het gemiddelde over de landelijke bioscooprecettes van 1972, 1973 en 1974. Krachtens het door de Bondsraad aangenomen amende ment zal opschuiving met één jaar plaatshebben en zal dus het gemiddel de over de jaren 1973, 1974 en 1975 worden genomen (zijnde 121.000, voor de periode van 1 juli 1976 tot 1 juli 1977 en zal voor elk volgend jaar laatst genoemd bedrag procentueel worden verhoogd met de stijging van het be doelde prijsindexcijfer sedert 31 de cember 1975. Het voorstel van het Hoofdbestuur tot wijziging van het Reglement op de Technische Commissie werd met in achtneming van een desbetreffend amendement van de Bedrijfsafdeling Bioscoopexploitanten door de Bonds raad aangenomen. Volgens deze regle- mentsherziening zal voortaan één lid van de commissie persoonlijk lid van de Bond moeten zijn of vennoot of be stuurder van een vennootschap of rechtspersoon die Bondslid is dan wel een naaste medewerker van een dezer personen De Bondsraad herbenoemde de heer J. Nijland met algemene stemmen tot Bondsvoorzitter. De Voorzitters van de drie Bedrijfsaf delingen, achtereenvolgens de heren J. van Willigen, W. Hemelraad en G. F. de Clerck, gaven in 'n korte toespraak blijk van hun vreugde over deze her benoeming. Vervolgens werden herbenoemd de Koofdbestuursleden de heren J. Arken bout, R. H. Gerschtanowitz en Drs. J. Ph. Wolff. De Belgisch-Nederlandse co-produktie "De dood van een non" (Cine Vog Films/CInecentrum B.V.), onder regie Pierre Drouot, ging in mei in première. Op de foto: Nollie Rosiers en Josine van Dalsum. iul Collet er, 10

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1976 | | pagina 10