OPDRACHTFILM 1976 De manifestatie Opdrachtfilm 1976 die enige jaren achter een in het P.O.C, te Eindhoven is gehouden, vond ditmaal plaats in het nieuwe Euro Cinema-complex te 's-Hertogen- bosch en wel op 15 juni. De organisatie was ook nu in handen van de Stichting Audiovisuele Manifestaties, waarin gedelegeerden van onze Bedrijfsafdeling Filmproduktie naast vertegenwoordigers van andere sektoren van het bedrijfsleven, zitting hebben. De manifestatie werd ingeleid door de voorzitter van de Stichting, Mr. P. Y. Hondius, en vervolgens geopend door de waarnemend President-Directeur van de KLM, Mr. J. F. A. de Soet. Hij sprak er onder andere zijn waardering over uit, dat er door de Stichting een gelegenheid is geschapen om jaarlijks kennis te nemen van hetgeen door handel en industrie op filmgebied wordt gepresenteerd, bijvoorbeeld ter bevordering van betere bedrijfsresultaten. Vooral het ver duidelijken en naar het publiek toebrengen van het beleid van ondernemingen achtte hij een zaak waar tot dusverre in ons land beslist te weinig aandacht is geschonken. Juist op dit gebied kan de film waardevolle diensten bewijzen. Het filmaanbod was ook dit jaar bijzonder groot, zodat op nieuw beperkingen moesten worden opgelegd, waardoor de voorheen gebruikelijke categorie „buiten mededeling" ge heel kwam te vervallen. Er zijn tenslotte 26 films vertoond in 2 zalen van het complex, waarbij de overgrote meerder heid van 16 mm-produkties een opvallend verschijnsel vorm de. Twee selectiecommissies stelden vast welke van de inge zonden films, met een maximum van 15 in totaal, tijdens het jaarlijkse Internationale Industriële Fimfestival als Neder landse inzending gepresenteerd zullen worden. Dit festival vindt plaats in Londen en wel van 27 september tot en met 1 oktober 1976. De titels en verdere bijzonderheden van de aldus geselecteerde films zijn hieronder opgesomd. Voorts zijn de jaarlijkse prijzen van de Stichting toegekend, te weten de Prix d'Amsterdam voor de hoogst gewaardeer de film in de categorieën bestemd voor een algemeen pu bliek en de SAM-prijs voor de beste film ;n de categorieën bestemd voor een geselecteerd publiek. De Prix d'Amsterdam ging ditmaal naar de film „Towering Tows", vervaardigd in opdracht van Smit Internationale; produktie en regie: Pim Korver. De SAM-prijs viel ten deel aan de film ,,Het K.N.M.I. in de weer", vervaardigd in opdracht van het Ministerie van Ver keer en Waterstaat; produktie: Cinecentrum N.V.; regie: Charles Breyer. De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van de jury, Mr. S. P. M. Keesen, Secretaris van het Nederlands Christe lijk Werkgeversverbond. De belangstelling voor dit jaarlijkse evenement was met circa 250 personen wat geringer dan in 1975, hetgeen moge lijk moest worden toegeschreven aan de hier en daar reeds begonnen vakantieperiode. Afgezien van enige technische storingen in de 16 mm-appa- ratuur is het geheel naar wens verlopen, hetgeen niet weg neemt dat er stemmen zijn opgegaan om voor de toekomst te zoeken naar een gewijzigd programma-aanbod, bijvoor beeld door voor-selectie. Dit zou tevens betekenen, dat een gehele of gedeeltelijke ontkoppeling van de selectie voor het internationale filmfestival zou moeten plaatsvinden. In dat geval zou men ook voor wat betreft de datering van het evenement meer vrijheid van handelen krijgen. Mr. 1. F. A. de Soet GESELEKTEERDE FILMS: Categorie A: „Friese fragmenten"; opdrachtgever: Prov. Bestuur v. Friesland e.a.; producent: Bastion Filmprod. Categorie B: „Towering Tcws"; opdrachtgever: Smit Inter nationale; producent: Pim Korver Film. „Extending a great tradition"; opdrachtgever: Volvo Car; producent: Cinecentrum N.V. Categorie C: „Koffertje", opdrachtgever: D.S.M.; producent Cinecentrum N.V. „Salvage 849"; opdrachtgever: Wijsmulier; producent: Wijsmuller. „Torens in beeld en geluid"; opdrachtgever: PTT/NOS; producent: Arc/C*Visuals. Categorie D: „Kwaliteit en vertrouwen"; opdrachtgever: Min. van Sociale Zaken; producent: Cine- produktie. „Met 't oog op de toekomst"; opdrachtgever Min. van Landbouw en Visserij; producent: Oscar Film. Categorie E: „Fixtone"; opdrachtgever: Bitumarin; produ cent: Capricornus. „Jetty Galore"; opdrachtgever: Interbeton en Tebodin; producent: Bob Kommer Studio's. „That giant bed"; opdrachtgever: International Handling N.V.; producent: Copic Audivisual. Categorie F: „Het K.N.M.I. in de weer"; opdrachtgever: Min. van Verkeer en Waterstaat; producent: Cinecentrum N.V. Categorie G: „Holland Gas Wise"; opdrachtgever: Gas unie; producent: Cinecentrum N.V. „SL 75-20 Medical Linear Accelerator"; op drachtgever: Philips; producent: Bob Kommer Studio's. Categorie H: „Hygiëne"; opdrachtgever: Min. van Volks gezondheid en Milieuhygiëne; producent: Auvicom Van Gelder. 19

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1976 | | pagina 19