Beslissingen Hoofdbestuur Artikel 18 der Statuten 1. Terzake van het feit: dat Tuschinski Filmdistribution te Amsterdam niettegen staande de door de Filmhuurschuldcommissie krachtens artikel 14 der Bondsvoorwaarden uitgesproken uitsluiting van een lid-bioscoopexploitant aan dit lid een film heeft geleverd en bijgevolge genoemd artikel heeft overtreden, heeft het Hoofdbestuur besloten haar ingevolge artikel 18 der Statuten de straf van waarschuwing op te leggen. Deze beslissing is genomen op grond van de overwegin gen: dat de Filmhuurschuldcommissie ten aanzien van de heer J. van Til, lid-exploitant van de City Bioscoop te Hille- gom, op 14 oktober 1975 de uitsluiting heeft uitgesproken als bedoeld in artikel 14 der Bondsvoorwaarden, het geen in samenhang met artikel 18 der Statuten impliceert, dat met dat lid op het gebied van het film- en bioscoop bedrijf geen zaken mochten worden gedaan, zolang de uitsluiting niet was geëindigd; dat zij niettemin het bewuste lid een film heeft geleverd voor vertoning in de speelweek van 16 tot 23 oktober 1975, naar aanleiding waarvan het Hoofdbestuur heeft besloten deze overtreding krachtens artikel 18 der Statu ten te behandelen en haar deswege voor verhoor op te roepen; dat harerzijds bij dit verhoor in hoofdzaak is aangevoerd, dat de leverantie het gevolg is geweest van een admini stratieve vergissing, die door haar zeer wordt betreurd; dat het Hoofdbestuur heeft overwogen, dat met het ook op de uitzonderlijke betekenis voor de leden-filmverhuur- clers van het in de Bondsvoorwaarden verankerde stelsel van contante betaling van hen mag worden verwacht, dat zij alles in hei; werk zullen stellen om een vlekkeloze functionering ven dat stelsel te waarborgen; dat hot Hoofdbestuur de overtreding dus van ernstige aard acht, doch mede gelet op het door haar gevoerde verweer in dit geval nog heeft willen volstaan met haar de straf van waarschuwing als bedoeld in artikel 18 der Statuten op te leggen. 2. Ter zake van het feit: dat Nova Film B.V. niettegenstaande de door de Film- huur-schuldcommissie krachtens artikel 14 der Bonds voorwaarden uitgesproken uitsluiting van een lid-bio scoopexploitant aan dit lid een film heeft geleverd en bijgevolge genoemd artikel heeft overtreden heeft het Hoofdbestuur besloten haar ingevolge artikel 18 der Sta tuten de straf van waarschuwing op te leggen. Deze beslissing is genomen op grond van de overtredin gen: dat de Filmhuurschuldcommissie ten aanzien van de heer J. van Til, lid-exploitant van de City Bioscoop te Hille- gom, op 14 oktober 1975 de uitsluiting heeft uitgespro ken als bedoeld in artikel 14 der Bondsvoorwaarden, het geen in samenhang met artikel 18 der Statuten impliceert, dat met dat lid op het gebied van de film- en bioscoop bedrijf geen zaken mochten worden gedaan, zolang de uitsluiting niet was geëindigd; dat zij niettemin het bewuste lid een film heeft geleverd voor vertoning in de speelweek 16 tot 23 oktober 1975, naar aanleiding waarvan het Hoofdbestuur heeft besloten deze overtreding krachtens artikel 18 der Statuten te be handelen en haar deswege voor verhoor op te roepen; dat harerzijds bij dit verhoor in hoofdzaak is aangevoerd, dat de leverantie het gevolg is geweest van een admini stratieve vergissing, die door haar zeer wordt betreurd; dat het Hoofdbestuur heeft overwogen, dat met het oog op de uitzonderlijke betekenis voor de leden-filmverhuur- ders van het in de Bondsvoorwaarden verankerde stelsel van contante betaling van hen mag worden verwacht, dat zij alles in het werk zulllen stellen om een vlekkeloze functionering van dat stelsel te waarborgen; dat het Hoofdbestuur de overtreding dus van ernstige aard acht, doch mede gelet op het door haar gevoerde verweer in dit geval nog heeft willen volstaan met haar de straf van waarschuwing als bedoeld in artikel 18 der Statuten op te leggen. Phoiokina Keulen De eerstvolgende Photokina in Keulen, de 14e in succes sie, vindt dit jaar plaats van 10 t/m 16 september Er nemen 17 Nederlandse ondernemingen uit de foto- en filmindustrie aan deel. In totaal hebben zich voor de We- reldbeurs der Fotografie tot dusverre 782 firma's uit 29 landen aangemeld, waarvan 58 uit het buitenland. De eerste plaats wordt ingenomen door de Verenigde Staten (98 exposanten), gevolgd door Groot-Brittannië (69), Japan (64), Frankrijk (59), Italië (49) en Zwitserland (34). Ten opzichte van het vergelijkbare cijfer van 1974 is het aantal deelnemers uit het buitenland 19 gestegen. Toegangskaarten kunnen tegen gereduceerde prijzen wor den verkregen bij de Nederlands-Duitse Kamer van Koop handel, Nassaupiein 30 te 's-Gravenhage, door inzending van een ingevulde en ondertekende bankcheque or giro kaart (girono. 219251) ten name van de Nederlands- Duitse Kamer van Koophandel. Na ontvangst worden de kaarten toegezonden. Een dag- kaart kost f 12,inclusief verzendkosten, een door lopend toegangsbewijs 35, 23

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1976 | | pagina 23