ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT Het Hoofdbestuur heeft besloten toestemming te verlenen als bedoeld in het Algemeen Bedrijfsreglement aan: B.V. Vereenigde Theaters tot het verplaatsen van de per manente bioscoop-A Hollandia Theater te Heerlen naar het pand aan de Geleenstraat 9 aldaar; Actueel Film B.V., tot het voortzetten van de exploitatie van het Luxor Theater te Roosendaal, welke bioscoop voor heen werd geëxploiteerd door de erven J. A. van Unen; C. B. G. Bakx tot het voortzetten van de exploitatie van het City Theater te Roosendaal, welke bioscoop voorheen werd geëxploiteerd door J. L. M. Bruglemans; Bioscoopbedrijf City B.V. tot het voortzeten van de exploi tatie van het City Theater te Roosendaal, welke bioscoop voorheen werd geëxploiteerd door C. B. G. Bakx; Lumina Film B.V., tot het overdragen van haar aandelen aan Corona Film B.V.; Ch. A. H. Lamberigts, tot het voortzetten van de exploi tatie van het Royal Theater te Weert, welke bioscoop voor heen werd geëxploiteerd door de B.V. Zuid-Nederlandse Theaters- en Bioscopen-exploitatie; Proca Kleurenfilmtechniek B.V., tot het voortzeten van het filmlaboratorium (categorieën a en c), welk laboratorium voorheen werd geëxploiteerd door de Firma Proca Kleuren filmtechniek; M. Osinga, tot het voortzetten van de exploitatie van Schouwburg Bioscoop te Heerenveen, welke bioscoop voorheen werd gexploiteerd door H. J. R. Richie; B.V. Splendal-Film, tot het voortzetten van het gelijkna mige filmverhuurkantoor hetwelk voorheen werd geëxploi teerd door N.V. Splendal-Film; B.V. Multifilm, tot het voortzeten van het gelijknamige film verhuurkantoor alsmede de gelijknamige filmproduktiezaak, welke voorheen werden geëxploiteerd door N.V. Multi film; B.V. Profilti, tot het voortzetten van he gelijknamige film verhuurkantoor alsmede de gelijknamige filmproduktiezaak, welke voorheen werd geëxploiteerd door N.V. Filmfabriek Profilti; B.V. Polygoon, tot het voortzetten van het gelijknamige film verhuurkantoor alsmede de gelijknamige filmproduktiezaak, welke voorheen werd geëxploiteerd door N.V. Filmfabriek Polygoon; B.V. Utrechtse Filmonderneming "Ufio" tot het voortzetten van de exploitatie van het Studio Theater te Haarlem, welke bioscoop voorheen werd geëxploiteerd door I. van Frank; Bioscoop Exploitatie Maatschappij (B.E.M.) B.V., tot het voortzetten van de exploitatie van het Asta Theater en het City Theater te Enschede, welke bioscopen voorheen wer den geëxploiteerd door de Firma Gebr. E. T. Koper; B.V. Lochemse Schouwburg, tot het exploiteren van een permanente bioscoop-B te Lochem; B.V. Maatschappij tot Exploitatie van Bioscooptheaters „Centrum", tot het voortzetten van de exploitatie van het Centrum Theater te Nijmegen, welke bioscoop voorheen werd geëxploiteerd door de gelijknamige N.V.; H. H. Hulst, tot het voortzetten van de exploitatie van het Luxor Theater te Appingedam, welke bioscoop voor heen werd geëxploiteerd door Mevr. H. A. Reinigert-Kolle; Firma Flora Theater te Amsterdam, welke bioscoop voor heen werd geëxploiteerd door de Firma Bamstijn-Van Ewijk; Bioscoopexploitatiemaatschappij Cinex B.V., tot het voort zetten van de exploitatie van Alhambra Theater, Studio A en Alpha Theater te Enschede, alsmede het Palace Theater te Almelo, welke bioscopen voorheen werden geëxploiteerd door wijlen de heer L. J. Lievenboom; A. van Herk, tot het voortzetten van de exnloitaie van het Rex Theater te Rotterdam, welke bioscoop voorheen werd geëxploiteerd door City Exploitatie Maatschappij B.V.; Tuschinski Theaters B.V., tot het voortzetten van de exploi tatie van het Corso Theater te Rotterdam, welke bioscoop voorheen werd geëxploiteerd door de Firma Corso Thea ter; Firma Flora Theater, tot het voortzetten van de exploitatie van Cinema Parisien en Centraal Bioscoop te Amsterdam, welke bioscopen voorheen werden geëxploiteerd door Mafomij, Madrid-Fortuna Maatschappij B.V.; J. H. H. Schrama, tot het voortzetten van de exploitatie van ,,De Rustende Jager" te Bergen (N.H.), welke bioscoop voorheen werd geëxploiteerd door L. J. Boon; Fons Rademakers Productie B.V., tot het exploiteren van een produktiezaak voor de categorieën a en c. TOELATING LIDMAATSCHAP Tot het lidmaatschap van de Bond zijn toegelaten: Bioscoopbedrijf City B.V., exploitante van het City Theater te Roosendaal; Ch. A. H. Lamberigts, exploitant van het Royal Theater te Weert; Proca Kleurenfilmtechniek B.V., exploitante van het gelijk namige filmlaboratorium (categorieën a en c) (omzetting firma in B.V); M. Osinga, exploitant van Schouwburg Bioscoop te Hee renveen; B.V. Splendal-Film, B.V. Multifilm, B.V. Profilti en B.V. Po lygoon (betreft omzettingen in een B.V.; zie onder beslis singen Hoofdbestuur); B.V. Lochemse Schouwburg, exploitante van de Schouw burgbioscoop Lochem; B.V. Maatschappij tot Exploitatie van Bioscooptheaters „Centrum", exploitante van het Centrum Theater te Nij megen (omzetting in B.V.); H. H. Hulst, exploitant van het Luxor Theater te Appinge dam; Firma Flora Theater, exploitante van het Flora Theater te Amsterdam; Bioscoopexploitatiemaatschappij Cinex B.V., exploitante van het Alhambra Theater, Studio A en Alpha Theater te Enschede, alsmede het Palace Theater te Almelo; A. van Herk, exploitant van het Rex Theater te Rotterdam; J. H. H. Schrama, exploitant van „De Rustende Jager" te Bergen (N.H.). BEËINDIGING LIDMAATSCHAP Van het lidmaatschap zijn wegens verlies der vereisten vervallen: Erven J. A. van Unen, voormalige exploitanten van het Luxor Theater te Roosendaal; J. L. M. Bruglemans, voormalig exploitant van het City Theater te Roosendaal; C. B. G. Bakx, exploitant van het City Theater te Roosen daal, heeft zijn bedrijf omgezet in Bioscoopbedrijf City B.V.; B.V. Zuid-Nederlandse Theaters- en Bioscopen-exploitatie, voormalig exploitante van het Royal Theater te Weert; Firma Proca Kleurenfilmtechniek, welke firma is omgezet in Proca Kleurenfilmtechniek B.V.; H. J. R. Osinga, voormalig exploitant van Schouwburg Bio scoop te Heerenveen; N.V. Splendal-Film, omgezet in een B.V.; N.V. Multifilm, omgezet in een B.V; N.V. Filmfabriek Profilti, omgezet in B.V. Profilti; N.V. Filmfabriek Polygoon, omgezet in B.V. Polygoon; I. van Frank, voormalig exploiant van het Studio Theater te Haarlem; Firma Gebr. E. T. Koper, voormalig exploitante van het Asta Theater en het City Theater te Enschede; N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Bioscooptheater "Cen trum", voormalig exploitante van het Centrum Theater te Nijmegen, omgezet in B.V.; Mevr. H. A. Reinigert-Kolle, voormalig exploitante van het Luxor Theater te Appingedam; Firma Barnstijn-Van Ewijk, voormalig exploitante van het Flora Theater te Amsterdam; 24

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1976 | | pagina 24