in dit FILM IS VERNIEUWD Uitgave van de Nederlandse Bioscoopbond, nummer 1 16 december 1976 Redaktie en administratie Postbus 5048, Amsterdam. Tel: 020 - 799261 Hoo fdredakteur J.Th. van Taalingen Redaktie-coördinatie Ernest Beneder Advertenties: drukkerij Poortpers b.v. Torensteeg 3Amsterdam Tel: 020-231485 Nieuwe theaters in Heerhugowaard en Castricum pagina 2 Einde bioscoopwet in zicht? pagina 5 'Wordt verwacht' gepresenteerd pagina 6 Cinemanifestatie 1976 pagina 7 Verslag pensioenfonds '75 pagina 8 Het Bondsorgaan 'Film' heeft tweeërlei funktie. In de eerste plaats vervult het de funktie van ledenbulletin in de gebruikelijke zin van het woord en richt het zich uit dien hoofde tot de leden om hen te informeren omtrent Bondszaken en ontwikkelingen in de film- en bioscoopsector, nationaal en internationaal. In de tweede plaats heeft 'Film' door zijn verspreiding ondef overheid, parlement, pers en an dere relaties de betekenis van opinieblad, uiteraard vanuit zijn positie als spreekbuis van het georganiseerde Nederlandse film- en bioscoop bedrijf. Deze funkties zijn slechts naar behoren te verrichten bij een regel matige verschijning. Deze regelmatigheid heeft de laatste jaren door verschillende oorzaken ontbroken. Er is hierdoor een voor alle partijen onbevredigende situatie ontstaan, niet het minst voor de le den die niet of slechts in geringe mate bij de organisatorische arbeid zijn betrokken. Naast de informatie door middel van circulaires is een regelmatig verschijnend ledenbulletin het middel bij uitnemendheid om de leden in kwestie het gevoel te geven 'er bij te horen'. Teneinde in de bestaande leemte te voorzien zal 'Film' met instem ming van het Hoofdbestuur, welks medewerking mede vereist is met het oog op de financiële consequenties, voortaan tweewekelijks ver schijnen. Om een dergelijke frequentie mogelijk te maken zal een medewerker aan het Bondsbureau worden verbonden die, naast de vervulling van andere publiciteitstaken, meer in het bijzonder op het terrein van het Bondsorgaan werkzaam zal zijn. De redaktiestaf zal als voorheen bestaan uit de directie en de secretariaatsmedewerkers van het Bondsbureau. Bij de gewijzigde opzet, die in samenwerking met de Werkgroep Pu bliciteit is ontwikkeld, zal het aktuele nieuws uit binnen- en buiten land meer dan voorheen aandacht kunnen krijgen. Ofschoon 'Film' als ledenbulletin zal blijven funktioneren, zal het aldus mede het ka rakter van vakblad krijgen. Dat wordt nog geaccentueerd, doordat leden en donateurs in de gelegenheid zullen worden gesteld adverten ties in het blad te plaatsen. Hierdoor krijgt 'Film' een extra dimensie. Bij het bepalen van de redactionele formule is behalve met de ge bruikelijke beleidsartikelen en het Bondsnieuws rekening gehouden met de verscheidenheid van de bedrijven die van deze organisatie deel uitmaken. Wij hopen en verwachten dat de informatieve taken van het Bonds orgaan langs deze weg optimaal tot hun recht zullen kunnen komen. J.Th. van Taalingen FILM Bij de voorplaat: Rutger Hauer als Erik in de nieuwe nationale speelfilm 'De Soldaat van Oranje'

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1976 | | pagina 13