50 JAAR BIO ORGANISATORISCHE ASPECTEN GEBRUIK VAN FONDSEN 1927: Oprichting van de Stichting 'Bio Vakantieoord'. Doel: Fondsen te vor men ten behoeve van het minder be deelde kind. Interessant is de achtergrond en oor sprong van de Stichting. Zij kwam voort uit een initiatief van de Neder landse Bioscoopbond, de vertegen woordigende toporganisatie van de ge hele Nederlandse filmindustrie (bio scoopeigenaren, filmimporteurs, pro ducenten). In die tijd van economische depressie, toen er in on sland nog zeer wenige so ciale voorzieningen waren, was de meeste hulp die werd gegeven geba seerd op particulier initiatief. Er wer den af en toe huis-aan-huis collectes gehouden en straatcollectes voor het een of andere goede doel. Behalve de kerk werd de bioscoop door velen als een uitstekende plaats beschouwd voor het inzamelen van geld. Dit leidde bij de bioscooporganisatie tot het initiatief de zaken in eigen hand te nemen en een speciaal fonds te stichten voor het inzamelen van geld in de bioscooptheaters, met een door de organisatie zelf gekozen doel. Toenter tijd werd gekozen voor het arme, be- hoeftigde kind. 1931: Vestiging van een kindervakan tieverblijf in een badplaats in Noord- Holland. De opbrengsten in het eerste jaar van de collectes in de bioscopen waren zo danig, dat de Stichting haar eerste gro te project kon verwezenlijken. Het doel hiervan was een vakantie van zes weken te bieden aan groepen kinderen, die dringend rust, frisse lucht, veilig heid, goed voedsel en goede verzorging nodig hadden, op indicatie van de schoolarts. Op deze wijze zijn in de loop der jaren 20.000 kinderen ontvangen. 1960: Het groeende succes van deze methode maakte het de stichting mo gelijk de omvang der activiteiten te vergroten en dit resulteerde in de op richting van het Bio Revalidatiecen trum voor kinderen in Arnhem. Het is van belang op te merken, dat. met de verandering der tijden, de stij gende welvaart, waarvan een steeds groter deel van de bevolking profiteer de en de ontwikkeling van de sociale voorzieningen na de Tweede Wereld oorlog, de behoefte aan steun voor het behoeftigde kind afnam. Daarom ver anderde de Stichting haar doel en richtte haar activiteiten op het gehan dicapte kind. Er werd een revalidatiecentrum voor kinderen opgericht; een goede beslis sing, daar in die tijd (1960) er nog slechts weinig doeltreffende voorzie ningen waren voor dit soort revalida tie in ons land. Een sterke stimulans was de grote vraag naar revalidatie voor polio-pa tientjes na de ernstige epidemie in de voorafgaande jaren. 1967: Sluiting van het vakantieverblijf. Zoals reeds genoemd was er minder be hoefte aan door de liefdadigheid betaalde vakanties voor minder bedeel de kinderen in een tijd, dat de econo mische en sociale voorwaarden voor de bevolking in het algemeen verbeterden. Men besloot het vakantieverblijf te sluiten en de inspanning alleen te con centreren op het gehandicapte kind. 1977: opening uitbreiding Bio mytyl school. De Stichting wordt geleid door een algemeen bestuur van gemiddeld 12 le den, benoemd door de Bioscoopbond en uit haar gelederen gekozen. Uit dit algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur van 5 leden gekozen. Voor de uitoefening van zijn taken heeft de Stichting een permamente staf tot haar beschikking. De taken van de Stichting zijn de vol gende: 1) het organiseren van de kampagnes ten bate van fondsenvorming in alle Nederlandse bioscopen. 2) de leiding van de verschillende in stellingen, die door de Stichting in het leven zijn geroepen: a. het Bio revali datiecentrum; b. de BIO mytylschool; c. de BIO orthopedische werkplaats. 3) oprichting en leiding van verscheide ne speciale projecten en activiteiten in het revalidatiecentrum. In de meeste gevallen wordt samenwerking gezocht en verkregen met andere instellingen die geïnteresseerd zijn in de problemen van het gehandicapte kind, zoals uni versiteiten, ouderverenigingen, depar tementen etc. Het totale aantal werkers in het cen trum is circa 175. Het oorspronkelijke vakantieoord moest worden gefinancierd uit de. eigen fondsen van de Stichting, maar het revalidatiecentrum, met inbegrip van de school en de orthopedische werkplaats, behoeft geen financiële steun van de Stichting. In de officiële gezondheidszorg van Nederland heeft een revalidatiecen trum de status van ziekenhuis, zij het een categoraal ziekenhuis, hetgeen be tekent, dat de exploitatiekosten door de overheid worden vergoed. De verpleegprijs, met inbegrip van alle normale revalidatievoorzieningen, óók die met een technisch karakter, wordt elk jaar officieel vastgesteld. Ook voor de school zijn er geen pro blemen, aangezien dit soort onderwijs geheel vergoed wordt door de over heid, er van uitgaande, dat ieder kind recht heeft op het soort van onderwijs dat het beste bij hem past. In Neder land hebben we in het totaal 35 specia le scholen voor gehandicapte kinderen, met ongeveer 3500 leerlingen. Onge veer tien van deze scholen zijn verbon den met een revalidatiecentrum, zoals het geval is met de BIO mytylschool. Voor zijn gewone acitiviteiten heeft het BIO revalidatiecentrum dus geen financiële steun nodig van de Stichting. Maar het is het centrum wel mogelijk gemaakt, extra aandacht te geven aan de verbetering der behandelingsmetho den, dankzij de financiële steun der Stichting; binnen de grenzen der nor male exploitatie zou het daartoe niet in staat zijn geweest. Sedert de opening van het centrum in 1960 heeft de Stichting jaarlijks zekere geldbedragen daarin geïnvesteerd om de psychopedagogische aspecten oer kinderrevalidatie te ontwikkelen en te accentueren. Tezelfdertijd kon een af zonderlijke studie worden gemaakt over de behandelingsproblemen van dubbel gehandicapte kinderen, te we ten kinderen met hoorstoornissen én motorische stoornissen. Dit leidde tot een specialisatie op dit gebied in het centrum. Dezelfde opvattingen hebben de Stich ting ertoe gebracht fondsen te stichten voor de bijzondere projecten, die thans nog niet, of slechts ten dele in de nor male revalidatietechnieken zijn opge nomen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1977 | | pagina 17