AV-Research In opdracht van het Nederlands Ge nootschap van Band-Dia Producen ten - NGBDP - heeft de student aan de Commercieel Economische Afdeling van de HEAO te Breda, Jan Toonders, een stagerapport onder de titel AV-Research ge maakt, waarin hij een aantal onder zoeksresultaten publiceert, geba seerd op de doelstelling inzicht te verkrijgen in hoe de gebruikers van audiovisuele middelen de verschil lende media film, band/dia en vi deo beoordelen, de mate waarin de doeleinden waarvoor de AV-me- dia worden gebruikt en het ver wachtingspatroon van de gebruiker van audiovisuele middelen alsmede de mate waarin de huidige AV-mid- delen voldoen aan dit verwachtings patroon. Van de 250 benaderde bedrijven gespreid over verschillende be drijfstakken, waaronder industriële ondernemingen, handelsonderne mingen, dienstverlenende bedrij ven reageerden 148 positief door de hen toegezonden vragenlijsten op tijd en goed ingevuld terug te sturen, een response derhalve van 59 procent. opdracht van het bedrijf werden ge maakt. Het rapport besteed ook aandacht aan een mogelijke verschuiving van band/dia naar andere video en film media: 54 procent van de respondenten denkt in de toekomst daarvan meer gebruik te maken, 8 procent juist minder, 5 procent zal geen verandering in de mediakeuze aanbrengen en 29 procent heeft zich daarover nog geen mening ge vormd. Uiteraard is het ook zinvol te weten welke criteria door opdrachtgevers worden aangelegd ten aanzien van de keuzebepaling van een AV-pro- ducent. Het meest wordt niet ver wonderlijk op de prijs gelet: 37 procent; Naast een veelvoud van ar gumenten werd ook veel belang ge hecht aan: kwaliteit (26), snelheid en planning (16), creativiteit (14), vakbekwaamheid (13) en service (11). Voor 1983 heeft 29 procent van de bedrijven een AV-programma sa mengesteld. Dit percentage lijkt overigens lager dan het in werkelijk heid is, omdat enkele bedrijven bij voorbeeld een dergelijke post onder verkoopkosten of vaste kosten kan toorbehoeften opnemen. De AV- middelen blijken het meest te wor den gebruikt voor training t.b.v. eigen werknemers (55), voor pro- duktpromotie (37), om voorlichting over het eigen bedrijf aan derden te geven (26) en ten behoeve van voor lichting op beurzen (15). Bij de verdeling van AV-budgetten binnen de bedrijven wordt gemid deld 56 procent besteed aan band/ dia presentaties, 29 procent aan video, 11 procent is bestemd voor film en 4 procent wordt uitgegeven aan overheadprojectie. Op de vraag of men in de toekomst van plan is meer, minder of even veel aan AV-software uit te geven, antwoordde 30 procent dat niet te weten, 27 procent zal het oude be drag handhaven, 19 procent denkt meer uit te gaan geven. De drie be langrijkste overwegingen waarop een bedrijf een AV-medium selec teert zijn: hanteerbaarheid flexibiliteit ten aanzien van ver anderingen de impact. Het rapport geeft via een beoorde- lingsschaal weer hoe de gebruiker oordeelt over respectievelijk film, band/dia en video, waaruit echter niet te concluderen valt welk me dium als 'beste' uit de bus komt. Het zou te ver voeren hier het rap port uitputtend uit te spitten, maar een aantal uitkomsten willen wij er toch graag uitlichten. Het hoogst scoorde de toepassing van band/dia presentaties: 118 be drijven deelden mee daar wel eens gebruik van te maken. Een onder verdeling van de produktie daarvan geeft de volgende percentages aan: 43 procent maakt zowel zelf het materiaal als geeft de produktie daarvan ook wel uit handen, 39 procent laat de presentaties geheel buiten de deur maken, terwijl 16 procent alleen met eigen produktie- faciliteiten werkt. Van 2 procent werd hieromtrent geen antwoord ontvangen. Ten aanzien van de eerste categorie de 43 procent die deels uitbe steedt, deels zelf de produktie ver zorgt werd geconcludeerd dat ca. 60 procent van de band/dia pre sentaties door AV-producenten in 5-14 oktober 8-13 oktober 8-1 5 oktober 10-15 oktober 10-16 oktober 12-23 oktober 14-27 oktober 15-23 oktober 15-31 oktober 20-30 oktober 22-26 oktober 26-31 oktober 27-31 oktober 28-31 oktober American Indie U.S. Feature Film Market New York Varna (animatie) Nyon Mannheim Barcelona Tyneside Gent Valladolid Sao Paolo Denver Milaan Mifed TV (EBU) Milaan Mifed TV (Tradit.) Milaan Mifed East-West La Rochelle (Zeilen) Bulgarije Zwitserland West-Duitsland Spanje Groot-Brittannië België Spanje Brazilië U.S. Italië Italië Italië Frankrijk

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1983 | | pagina 11