SPONSORWERVINGSACTIE FILMMUSEUM GROOT SUKSES! Juni 1991: woensdagmorgen 09.02 uur. Ik zit achter mijn bureau en de telefoon gaat. Het is VSB. Zou het wel of zou het niet... Hoi Phoebe, gisteravond werd de beslissing van het laatste bestuurslid pas bekend. VSB heeft besloten de restauratie en inbouw van het Cinema Parisien interieur te financieren en daarmee sponsor van het Nederlands Filmmuseum te worden. We zijn er! De bijna twee miljoen gulden die benodigd zijn voor de herinrichting van het Vondelparkpaviljoen zijn bij elkaar. Een sponsorwervingsactie nadert zijn succesvolle voltooiing. Juni 1990 Precies een jaar geleden begon het allemaal. Ik zat in verband met een opdracht voor een nieuwe speelfilm bij een filmproduktie- bedrijf toen ik apart geroepen werd door een medewerkster. Het Filmmuseum ging zijn monumentale behuizing, het Vondel parkpaviljoen, verbouwen en wilde de herinrichting met sponsor gelden bekostigen. Ze waren op zoek naar iemand die deze spon sorwervingsactie wilde begeleiden. Was dat niet iets voor mij? Twee weken later had ik de opdracht van het Filmmuseum aange nomen. Voor de herinrichting van het Vondelparkpaviljoen was een kleine twee miljoen gulden nodig. Ik zou proberen dit geld via sponsors bij elkaar te krijgen. We spraken af dat ik vanuit het Filmmuseum zelf op 'sponsor- jacht' zou gaan. Meestal werk ik vanuit mijn eigen kantoor, maar ik koos voor deze opzet omdat ik zo nauwer kon samenwerken met de publiciteitsafdeling, en veel directer op ontwikkelingen in het Filmmuseum zou kunnen reageren. Alle nieuwtjes zoals de voortgang van de verbouwing, de plannen voor de programme ring en in de archieven weergevonden films kon ik op deze manier gelijk verwerken in de informatie naar de sponsors. Juli-september 1990 Mijn eerste actie voor het Filmmuseum was het maken van een gespreksronde langs een aantal bestuursleden, om te inventarise ren in hoeverre het eigen bestuur voor het Filmmuseum bruikbare contacten had in het bedrijfsleven. Zo sprak ik met Jan Blokker, Martijn Sanders, Jan Herman Meerdink, Pieter Ariëns Kappers en Het Cinema Parisien interieur Wim van Roosmalen. Naast enkele tips voor bedrijven die affiniteit met film hadden kwamen zij ook met suggesties voor aanvragen bij een aantal fondsen en stichtingen die later inderdaad resulteer den in een drietal subsidinten. In de eerste maand werd ook gediscussieerd over de juiste aan pak van de sponsorwerving voor het Filmmuseum. Gekozen werd voor de zogenaamde 'exclusieve' aanpak: We zouden aan enkele zorgvuldig uitgekozen bedrijven aanbieden hoofdsponsor of ge deelde hoofdsponsor te worden. Ons doel was twee a drie, hoog uit vier grote sponsors te werven voor het gehele benodigde be drag. September 1990 In een informatieset verwerkte ik wat het Filmmuseum precies is, wat het doet, waar het is gehuisvest, wat er zo bijzonder aan is enz. enz. Tevens stonden de sponsorproposities hierin vermeld: wat kan het Filmmuseum aanbieden als een bedrijf besluit spon sor te worden. Eind september was het grootste deel van het voorbereidend werk gedaan. Er lag een prachtig ontworpen en gedrukte presentatie map; we hadden documentatiemateriaal over o.a. de geschiedenis van het paviljoen geïllustreerd met talrijke foto's, en een korte film over het interieur van de Cinema Parisien bioscoop. Deze bio scoop, de oudste in Amsterdam, werd in 1987 afgebroken. Het in terieurwerd zorgvuldig ontmanteld en opgeslagen op initiatief van Ilse Hughan, de kleindochter van de oprichter van de bioscoop, Jean Desmet. Zij schonk het interieur aan het Nederlands Filmmuseum om het in te bouwen in het paviljoen. Een uniek maar ook kostbaar plan, waar een sponsor voor nodig was. Oktober 1990-januari 1991 Onze eerste gespreksronde met een aantal bedrijven vond plaats. Na een telefonische inleiding en een toegestuurde informatieset bleek dat men in negen van de tien gevallen geïnteresseerd was in een gesprek. Opvallend was dat alle belangstellenden ook gemoti veerd waren om bij het Filmmuseum zélf langs te komen, wat ons in de gelegenheid stelde om een rondleiding te geven. In het pavil joen was de verbouwing inmiddels in volle gang, waarbij regelma tig verrassingen tevoorschijn kwamen. Zo werd er in oktober een prachtig negentiende eeuws cassetteplafond ontdekt in de voor malige bibliotheekzaal. Met Grolsch werden in deze periode twee gesprekken gevoerd. Phoebe Felen heeft sinds een aantal jaar een sponsorbemiddelingsbureau waar mee ze voor Nederlandse speelfilms sponsors werft. Zie hiervoor een eerder ver schenen interview in Film, september 1990. Red. 29

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 28