HENK BERG MAAKT GEBRUIK VAN DE VUT-REGELING UITSLAG KERSTPUZZEL VERGADERINGEN Henk Bliekendaal: "Toch blijf ik van je houden!" Donderdag 19 december 1991 nam Henk Berg op informele wijze afscheid van het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf. Na een on onderbroken arbeidstijd van ruim 43 jaar is hij van de VUT-rust gaan genieten. De direktie van Jogchem's Theaters b.v. bood hem o.a. een receptie aan in het Grand Theatre te Amersfoort. Een groot aantal bedrijfsgenoten, vrienden, relaties, familieleden en collega's kwam naar Amersfoort om hem de hand te schud- den. Ook de voorzitter van de Nederlandse Bond van Bioscoop en Filmondememingen, de heer drs.J.Ph.WoIff was naar Amersfoort gekomen. In een persoonlijk onderhoud met Henk Berg gaf de heer Wolff te kennen dat hij het op prijs stelde te vernemen, dat de VUT-ganger niet helemaal voor het film- en bioscoopbedrijf als verloren moet worden beschouwd. Zijn funkties: lid van de Technische Commissie NBB; penningmeester/lid redaktie-com- missie van de Stichting Instituut voor Opleiding van Technisch Bioscooppersoneel en secretaris van het Nederlands Genootschap voor Filmtechniek, zal hij aanhouden, terwijl hij ook bijdragen voor FILM blijft schrijven. Tijdens de receptie werd het woord gevoerd door de heer W.van Dommelen namens de direktie van Jogchem's Theaters en door de heer H.Bliekendaal, adjunkt-direkteur. Dankzij een schriftelijke aktie, georganiseerd door de beide collega's van Henk Berg, de heren H.Bliekendaal en W.A.M.Marcusse, werd hem een personal computer met printer en toebehoren aangeboden alsmede een cheque, goed voor het restbedrag. Ook de direktie van Jogchem's Theaters liet zich niet onbetuigd. In zijn dankwoord memoreerde Henk Berg de prettige samenwer king die hij heeft mogen ondervinden, alsmede de prettige wijze waarop hij vooral de laatste dertien jaar zijn werkzaamheden kon uitvoeren, onder de leiding van de heren J.en W.van Dommelen. Henk Berg: "Wanneer ik dacht mijn mening te moeten doordruk ken, keek Henk Bliekendaal mij met grote ogen aan en zei dan, ter wijl hij zijn pijp opnieuw aanstak: "En toch blijf ik van je houden!" Dat typeert de wijze waarop wij bij Jogchem's Theaters werkten." De operateur/bedrijfsleider/exploitant/inspekteur geniet sinds 1 ja nuari il. officieel van zijn VUT. Dit jaar viel een groot aantal oplossingen van de kerstpuzzel bij Filmplan in de bus. De uitgeloofde prijs van 500,- werd na loting verdeeld tussen 10 personen, die de juiste oplossing instuurden. De prijswinnaars zijn: René Wolfslag - Leeuwarder Bioscopen Nicole Reumer - Luxor Oldenzaal E. ter Horst - Concerthuis Groningen Bep Schot - City Amsterdam Arnold van Kernebeek - City Groningen H.F.Frehe - Leeuwarder Bioscopen Jessica Tromp - Promenade Zoetermeer P.Burgemeester - Haags Filmhuis Dina de Boer - Camera Groningen L.Smits-Euro Eindhoven Van harte geluk gewenst! Op zaterdag 4 april a.s. vindt in het Tulip Tennis Center in Hilversum voor de 4e keer het AV Tennistoernooi plaats, geor ganiseerd door Peter Kanters Public Relations. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Yura Boerma of Marjolein Kanters, tel. 035-238185. Onderstaand een overzicht van de vergaderingen van de be langrijkste Bondscolleges gedurende het afgelopen jaar: 4 4 2 1 b 6 b 2 4 - - 4 4 5 3 1 1 3 4 5 In verband met de werkzaamheden rond de aanpassing van de structuur van de NBB zijn de meeste bestuurscolleges dit jaar relatief weinig bijeen geweest. Vanaf oktober is er met name intensief overleg geweest tussen bioscoopexploitanten en filmverhuurders en hieruit voortvloei end vergaderd door beide verenigingen in verband met de bin nenkort op te stellen verdragen tussen beide verenigingen en de oprichting van de Federatie. Henk Berg (r) neemt een zelfportret in ontvangst uit handen van de heer Wil van Dommelen. 1991 1990 Bondsbestuur Bondsraad Exploitantenraad Afdeling Filmverhuurders overleg Ned.Ver. van Bioscoopexpl. - Ned.Ver. van Filmverhuurders Afdeling Speelfilmproducenten Sociale Commissie Commissie Nieuwe Zaken Commissie Beroep Nieuwe Zaken Commissievan geschillen Commissie Marketing Communicatie 12

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1992 | | pagina 12