MO NIEUWS Decembermaand: verrassingsmaand. "De Stichting Bio-Kinderrevalidatie (de vroegere Stichting Bio- Vacantieoord) is een initiatief van de Nederlandse Bioscoop- en Filmwereld" De boven aangehaalde zin maakt niet zelden deel uit van de infor matie als over het werk van Bio wat wordt geschreven. Maar aangezien niet alle bioscoopbedrijven (meer) mee-collecte- ren voor Bio tijdens de halfjaarlijkse collecte-periodes, kan men zich afvragen of er in de negentiger jaren nog steeds wel sprake is van de "verbondenheid", die deze zin suggereert. Het achter ons liggende jaar werd gebruikt om hier wat meer zicht op te krijgen. Vanuit de Stichting Bio-Kinderrevalidatie werd contact opgeno men met een aantal niet-collecterende theaters. Deze contacten leidden tot de verheugende conclusie, dat ook deze niet-collecte rende theaters zich nog steeds met Bio verbonden weten, maar, om wat voor reden dan ook, afhaakten bij het organiseren van de collectes. Deze contacten hadden tot gevolg, dat sommige bioscoopbedrij ven toezegden toch weer hun medewerking aan de collectes te willen geven en waren tevens aanleiding tot de vraag op welke an dere manier het werk van Bio zou kunnen worden ondersteund. Er werden hiertoe een aantal suggesties gedaan en er zullen onge twijfeld nog meer suggesties volgen. Misschien dat een aantal december-verrassingen het gevolg was van deze veldwinnende gedachte dat er behalve door te collecte ren nog andere mogelijkheden zijn om het werk van Bio te onder steunen. Zo kreeg de heer W.L.A.van Tuyll van Serooskerken, directeur van de Bio-Stichting tijdens de december-contactdag te Amster dam van de heer M.van Praag namens U.I.P. een bedrag van 10.000,- overhandigd. Met dit bedrag kon een voorzichtige be lofte worden ingelost om aan een aantal instellingen, die werken met gehandicapte kinderen, Bio-cars ter beschikking te stellen. Een Bio-car is, zoals bekend, een laag, wendbaar wagentje, dat de mobiliteit van (jonge) kinderen, die niet kunnen lopen, belangrijk kan vergroten. Dan was daar de gala-première van de film Hot Shots in het Tuschinski-theater. "Cannon" zorgde, samen met Visa, dat Bio een bedrag van 5.000,- kreeg overhandigd. Een actie in Rotterdam, waaraan bobsleeër Rob Geurts zijn mede werking verleende bracht 1.500,- op. Het geld kwam weer in Rotterdam terecht: het Sophia-kinderziekenhuis kreeg twee Bio- karretjes. Ook is er een wedstrijd-actie van Cinescope aan de gang (waarover ook in het laatste nummer van Film werd geschreven), waarvan de opbrengst aan Bio is toegezegd. Zo werd de decem bermaand voor Bio met recht een cadeau-maand, met misschien toch wel als mooiste cadeau de bevestiging van het feit, dat bios coop, film en Bio nog steeds bij elkaar horen. Nog wat korte nieuwtjes van en over Bio. Het bestuur van Bio (de Stichting Bio-Kinderrevalidatie) werd uit gebreid. Als nieuwe bestuursleden werden voorgedragen: de heer J.B. Heijl, managing director van Warner Bros. Nederland en de heer F.H.J.L. de Haas, directeur van Holland Film Promotion. Ongetwijfeld zult U van hen en hun activiteiten wel meer horen. - Het kinderrevalidatie-project in Belize, dat door Bio, samen met het Nederlandse Rode Kruis, werd opgezet, verloopt "volgens plan". Een aangezien dat een heel goed plan was, verloopt het pro ject dan ook uitstekend. Bio-logopediste Marjan Sliepenbeek vertrok in oktober voor een tijdje naar Belize, om daar haar ervaring door te geven. De Nederlandse ambassadeur van Mexico, die tijdens een werkbe zoek aan Belize, kennis maakte met dit Bio-project, was zo en thousiast, dat hij spontaan 10.000,- Belize-dollars voor het project beschikbaar stelde. Het verblijf van project-coördinatrice Anneke Smits, is met enkele maanden verlengd tot medio 1992. Zij oogst in Belize, en uiter aard ook bij ons, veel waardering. - Het jaar 1992 is het jaar, dat de Stichting Bio-Kinderrevalidatie (zoals gezegd: de vroegere Stichting Bio-Vacantieoord) 65 jaar be staat. U zult ongetwijfeld merken, dat de medewerkers van de Bio- Stichting deze 65 jaar niet beleven als de "pensioengerechtigde leeftijd". - en voorts wordt er natuurlijk weer met belangstelling uitgezien naar de opbrengst van de kerstcollecte. Want de collecte-op brengsten zijn nog steeds de kurk waarop het Bio-werk drijft. Van de opbrengst van de collecte hangt steeds weer af in hoeverre daadwerkelijke hulp geboden kan worden ten behoeve van kinde ren, die het in onze samenleving wat minder goed hebben getrof fen. Want dat is het doel dat Bio zich stelt, al vijf en zestig jaar! Simon Steenstra b De heer M.van Praag (U.I.P.) overhandigt de cheque aan de heer W.L.A. Tuyll van Serooskerken. De heren F.de Haas (1) en J.B.Heijl voorgedragen als Boi-bestuurslid. 27

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1992 | | pagina 25