Naast de verhuur van de huidige col lectie animatiefilms op 16mm zal het NIAF plannen ontwikkelen om de korte animatiefilm op 35mm weer terug te brengen in de bioscoop. Het NIAF be schikt over een omvangrijke collectie animatiefilms op 16mm (bijna alle Nederlandse vrije animatiefilms), maar heeft eveneens de mogelijkheid om programma's op 35mm samen te stel len. Naast samenstellen op uitnodiging van incidentele compilatieprogram ma's werkt het NIAF op dit moment aan het uitbrengen van een roulement van een compilatietieprogramma met Nederlandse animatiefilms. Verder beschikt het NIAF over een om vangrijk archief met achtergrondinfor matie over animatiefilms uit het bin nen- en buitenland. En tenslotte, niet onbelangrijk, gaat deze maand de eerste werkplaats voor animatiefilmers van start. Te vergelij ken met de Ateliers in Amsterdam, kunnen maximaal zes talentvolle filmmakers onder professionele be geleiding werken aan een eigen produktie. Al met al veel activiteiten in Nederland met allen één gezamenlijk doel: de pro motie van het medium animatiefilm in al zijn facetten. Samenwerking is altijd onontbeerlijk geweest. Een ander be langrijke bijdrage levert echter de aan wezigheid van een goede infrastruc tuur. Veel aandacht voor animatiefilm vanuit velerlei invalshoeken wekt nieuwsgierigheid en belangstelling van een breed publiek. Vertoning door en produktie voor verschillende media versterkt de belangstelling voor anima tiefilm en vergroot de onontbeerlijke doelgroep. Adressen: Vereniging Holland Animation Hoogt 4 3512 GW Utrecht tel: 030-312216 fax: 030 - 312940 Holland Animation Film Festival Hoogt 4 3512 GW Utrecht tel: 030-312216 fax:030-312940 Nederlands Instituut voor Animatiefilm Postbus 9358 5000 HJ Tilburg Willem 2 straat 47-49 5038 BD Tilburg tel: 013-354555 fax: 013 - 350953 Gerben Schermer is directeur van het Holland Animation Film Festival.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1993 | | pagina 4