- 4 - Parallel met de moeilijkheden over de vermakelijkheids- belast..ng liepen die welke de prijsvaststelling- voor bio scopen betroffen. Het Hoofdbestuur was er aanvankelijk m geslaagd met het Directoraat-Genraal voor de Prijzen tot een accoord te geraken omtrent een definitieve ^foh^^hi?6 yan,dö entreeprijzen. Niettemin bleef men zich op het standpunt stellen dat de daarin voorziene ^^lnnli^^10 a X5 ten. opzichte van de vpor-porlogse prijzen slechts egn voorlopige kon zijn, omdat voïgens& de Directeur-Generaal voor de Prijzen de noodzakelijkheid van_deze verhoging niet was aangetoond. Ton behoeve vande rrijsbeheersing zijn zeer uitvoerige en gedocumenteerde rapporten samengesteld omtrent de functie van de entree prijs in ons bedrijf, alsmede over de rentabiliteit van ons bedrijf. Nochtans bleef de Directeur-Generaal op het standpunt staan, dat een deel van de verhoging ongedaan moest worden gemaakt, althans dat indien de vermakelijkheidsbelasting zou worden verhoogd, deze niet ten laste van het publiek mocht komen, maar door het bedrijf behoorde te worden gedragen. Tegen dit standpunt hoeft het Hoofdbestuur principiële bezwaren ontwikkeld. De beslissingen dienaangaande zijn eerst_inl948 gevallen. Zij nog vermeld, dat de Prijsbe- hoersing besloot de toeslagen voor variété en bioscopen te doen vervallen, doch na gepleegd overleg op dit besluit is terug gekomen en met een verlaging van de toeslag heeft volstaan. Ter zake van het auteursrecht met 'betrekking tot het musikale gedeelte van de geluidsfilm heeft Buma inl947 weer in&ctie gekomen tegen het bioscoopbedrijf en v/el met een vordering in kort geding tegen het theater "Alcazar" te Helmondo Dit v/es de eerste actie van Buma sedert het arrest van de Hoge Raad van 28 November 1941 dat de actie van Buma had doen Calen^ In het onderhavige geval baseerde de vereniging Buma haar actie speciaal- on de vertoning van een Engelse en een Zwitserse film in genoemd theater. Buma stelde drie vorderingen in; namelijk onrechtmatig verklaring van de vertoning van bedoelde films, bevel om. te verhinderen het in de film ten gehore brongen van werken, behorend tot Buma's renertoire wt arvoor haar toestemming nodig is, betaling van een dwangsom per voor stelling. Bij vonnis van 13 <Tuni verklaarde de Pres: lont Buma niet ontvankelijk in haar vordering tot onrechtmatig verklaring van bedoelde vertoningen. De beide andere vorderingen werden echter toegewezen. Door Aleazar is appel aangetekend bij^het Hof te Den Bosch. Einde October maakte Buma nog 3 référe-procedures aanhangig, eveneens in het Arrondissement Den Bosch.. Thans betrof het Mus is Sacrum te Waalwijk met een "Franse film en Chioago en Rembrandt te Eindhoven, eveneens met Franse films De actie tegen het theater in Waalwijk stranddeomdat de als voorbeeld genoemde feitelijke overtreding niet geschied bleek te zijn. Bij vonnissen van 12 November werden de vorderingen in de beide andere processen, dus ter zake van de Eindhovense theaters toegewezen, wederom met een dwangsom per voorstelling per theater en uitvoerbaarverkla ring bij voorraad. Ook hiervan is tijdig hoger beroer» ingesteld*

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1947 | | pagina 4