- 9 - L edenyergaderingen In 1947 werden vier algemene ledenvergaderingen gehouden. De eerste vond plaats op 21'April en machtigde het Hoofdbestuur al datgene te ondernemen, wat nodig is om te verzekeren, dat de exploitatie van een I-Nederlands filmstudio geschiedt door en ten behoeve van het gehele Nederlandse film- en bioscoopbedrijf. Tevens werd besloten de contributie tijdelijk met driekwart pro cent met het oog op het vorenstaande te verhogen. Op 19 Mei werd do-jaarvergadering gehouden. Na de behandeling der jaarstukken werd begonnen met de verkiesing van vijf nieuwe Hoofdbestuurs- loden. Na verkiezing van de heren C.5.Roem en W.K.C, van Royon werd de vergadering geschorst. De ledenvergadering van 9 Juni was gewijd aan de behandeling' van een statutenwijziging van zuiver formele aard. De jaarver- gadering v rd voortgezet op ?C Juni, Aangezien de heer Roem ver klaard had zijn benoeming niet te aanvaarden, werden bij enkele candidaatstelling tot leden van het Hoofdbestuur verkozen ver klaard de lieren J.S.Croeze, H,3,Boekman, L,Groen en J,Weening. Ledenraadsyergaderingen In 1947 werden drie vergaderingen van de Ledenraad gehouden.' De vergadering van 4 Februari was geheel gewijd aan de bchan-' deling van hoger beroepen van beslissingen van het Hoofdbestuur. waarbij toestemming voor de vestiging van nieuwe zaken werd verleend of geweigerd, of waarbij artikel 15 der statuten werd toegepast. Ook in de vergadering van 29.April zijn enige beroepen behandeld, maar de vergadering was toch grotendeel s gewijd aan de behan deling van verschillende reglementswijzigingen en nieuwe bo- drijfsbcsluiten. Vastgesteld werd het Gewijzigd Algemeen Be drijf 3regiement, bevattende de nieuwe bepalingen op do Commissie Nieuwe Zaken on de Beroepscommissie Nieuwe Zaken, verworpen werden voorsteilen van het Hoofdbestuur tot wijziging van het Aanvullingsreglement Bondsvoorwaarden en tot wijziging van het Reglement ter zake van de Filmvertoning, Op voorstel van het Hoofdbestuur werd vastgesteld het Bedrij fsreglement ter zake van de Vertoning van Nederlandse Films, evenals de wijzigingen in het Reglement op de Lijst van Geen Bezwaar, die gericht zijn op de instelling van de Stichting Nederlands Filminstituut, De vergadering van 25 Augustus behandelde een paar hoger'beroep zaken, maar was overigens gewijd aan de behandeling van een voorstel van het Hoofdbestuur tot het uitvaardigen van het Bodrijfsbesluit in zake de uitvoering der doviezenregeling, Overeenkomstig het voorstel van het Hoofdbestuur werd dit Be drijf sbe sluit vastgesteld Coiïimissie van Goschi 11 en De samenstelling der Commissie van Geschillen, welker leden door het Hoofdbestuur in zijn vergadering van 11 September 1945 waren benoemd, is tot einde Juni 1947 ongewijzigd gebleven. Evenwel moest do'plaatsvervangend Voorzitter der Commissie, de heer J.Wessel, directeur van de Warner Bros.First National Picturos N.V,, ten gevolge van de opzegging van het lidmaat schap dezer N.V, zijn functie per 31 December 1945 neerleggen. Hij overleed op 7 Februari 1947.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1947 | | pagina 9