Jeugdfilms Het bezoek aan Nederlandse jeugdfilms is in 1979 sterk gedaald ten opzichte van het voor gaande jaar en wel als gevolg van het feit, dat in laatstgenoemd jaar de film „Pinkeltje" de bezoekcijfers in zeer gunstige zin had beïn vloed. Het bezoek aan jeugdfilms liep aldus terug van ruim 700.000 in 1978 tot 338.000 in 1979. Er kwam slechts 1 nieuwe jeugdfilm in première te weten „Martijn en de magiër", geproduceerd door Castorfilms, onder regie van Karst van der Meulen, namelijk op 5 juli. Deze film boekte relatief veel succes. De film „Pinkeltje" nam daarnaast een goede tweede plaats in. Het valt te betreuren, dat de heer H. van der Linden van Rex Film uit Schinnen zijn produk- tie van jeugdfilms om gezondheidsreden heeft moeten staken. Hij heeft niet minder dan 34 jeugdfilms op zijn naam gebracht, waarvan de laatste, „Billie Turf" op 12 december 1978 in première ging en gedurende het verslagjaar zeer goede resultaten oogstte. Ook veel andere van zijn films zijn nog steeds in roulatie, hetgeen de heer Van der Linden veel voldoening zal schenken. Productiefonds De samenstelling van het Bestuur van de Stich ting Productiefonds voor Nederlandse Films is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. Het Be stuur bestond uit de heren A. Koolhaas, voor zitter, J. Th. van Taalingen, secretaris, Dr. A. G. van Deelen, M. Gerschtanowitz, J. Nijland en J. Wiegel. Van het secretariaat maakten deel uit Mej. Mr. C. A. Krietemeyer en de heren L. Claassen en A. M. A. de Haan, allen verbon den aan het Bondsbureau. Plan Filmcentrum In augustus/september verscheen van de hand van de Raad voor de Kunst het Plan Film centrum met als ondertitel: „ideeën voor een toekomstig filmbeleid." De inhoud van dit plan kwam erop neer, dat tal van filmactiviteiten in Nederland in één groot instituut gebundeld zou den moeten worden en dat ook alle voor film- produktie bestemde geldstromen naar dit insti tuut geleid zouden moeten worden. Veel onder delen van dit ambitieuze plan waren ongeveer gelijk aan het advies dat in 1977 in het kader 11 Martijn en de magiër Uit elkaar

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 10