Mijn vriend van de toenmalige nota Kunst en Kunstbeleid van CRM, aan de minister van dat Ministerie was uitgebracht. De vernietigende kritiek die dat advies van vele kanten ten deel viel, heeft blijk baar op de Raad voor de Kunst weinig indruk gemaakt. Ook het filmplan werd in kringen van ons bedrijf bijzonder slecht ontvangen en tegen het einde van het verslagjaar werd daarop nog allerwege gestudeerd. Andere films Op het terrein van de korte films is de situatie ten opzichte van 1978 enigszins verbeterd. Weliswaar, bleven het bedrijfsleven zowel als de overheid zich als gevolg van de moeilijke eco nomische situatie terughoudend opstellen, maar toch werd er weer wat meer van de ver schillende AV-media gebruik gemaakt dan in het voorgaande jaar. De band-dia- en ook de videoprodukties boekten enige terreinwinst ten opzichte van de film, dit had meestal praktische redenen en er was bepaald geen sprake van spectaculaire verschuivingen. Er zijn volgens de beschikbare gegevens 63 op- drachtfilms gereedgekomen, alsmede 29 nieuwe CRM-films en 27 zogeheten „Postbus 51 spots", benevens 8 aanpassingen. Dit bete kent een flinke stijging t.o.v. 1978. Op het terrein van de TV-commercials kwam er weinig verandering in de sedert enige jaren bestaande situatie. Er werden ook dit jaar ruim 800 nieuwe en aangepaste TV-commercials vervaardigd waarvan er minder dan voorheen in het buitenland werden geproduceerd, namelijk naar schatting circa 25%. Met deze laatste produktiesoort is binnen onze bedrijfstak jaar lijks een bedrag van ruim 10.000.000,ge moeid. Het Ministerie van CRM heeft in 1979 ten behoeve van de korte kunstzinnige en culturele films een subsidie verstrekt van 2.343.000, zulks inclusief de 81.000,die elders in dit verslag is genoemd. De totale omzet in deze tak van het georgani seerde produktiebedrijf kan voor 1979 worden geraamd op circa ƒ30.000.000,tegen 27.000.000—in 1978. 12

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 11