ii-pl DOEKBEZETTING EN BRUTO-RECETTES IN PROCENTEN VAN HET TOTAAL 100, 100, 100,- 100, Televisie Land van oorsprong doekbezetting bruto-recette 1979 1978 1977 1979 1978 1977 Duitse Bondsrepubliek 6,47 6,42 6,82 4,76 4,08 4,33 Engeland 13,77 9,73 10,81 16,32 16,88 10,89 Frankrijk 7,98 9,49 10,31 6,75 7,77 8,48 Hong Kong 1,89 2,21 3,54 1,30 1,37 2,61 Italië 10,56 8,19 10,16 11,12 7,05 10,39 Nederland 10,97 9,20 8,01 11,45 8,82 11,56 Verenigde Staten van Amerika 43,46 48,50 43,07 44,86 49,56 44,50 Overige landen 4,90 6,26 7,28 3,44 4,47 7,24 100, 100, Het aantal geregistreerde televisietoestellen be droeg einde 1979 4.110.581, hetgeen een ge ringe stijging ten opzicht van de situatie eind 1978 betekent, toen dat aantal 4.032.822 be droeg. In het kader van de overlegsituatie die tussen de Nederlandse Bioscoopbond en de N.O.S. uit hoofde van een gentlemen's agreement bestaat ter zake van de voorziening van de Nederlandse televisie met bioscoopfilms en andere kwesties op filmgebied, heeft in 1979 weer een gesprek plaatsgevonden. In het bijzonder is van gedachten gewisseld over het vraagstuk van de uitzending op het weekeinde van bioscoopfilms in het algemeen en van populaire speelfilms in het bijzonder. Het Hoofdbestuur heeft tijdens de contacten met de Nederlandse televisie ook in het verleden bij voortduring de aandacht ge vestigd op het uit concurrentie-oogpunt extra schadelijke effect van de uitzending van popu laire speelfilms op het weekeinde, omdat de bioscopen in zeer belangrijke mate van het bezoek op de weekenddagen afhankelijk zijn. De discussie over het onderhavige vraagstuk werd in het verslagjaar nog niet afgerond. Een pak slaag 15

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 14