Voorlichting en promotie Contactmiddag Van Bondswege worden in aansluiting op hetgeen de leden op reclamegebied verrich ten, activiteiten ontwikkeld op het terrein van voorlichting en promotie. Als uitvloeisel hiervan fungeert op het Bondsbureau de afdeling voor lichting, die het contact onderhoudt met de publiciteitsmedia, betrokken is bij filmmanifes- taties en ook verder wordt ingeschakeld bij werkzaamheden in de sectoren van voorlichting en promotie. De afdeling voorlichting van het Bondsbureau heeft de publiciteitsmedia weer wekelijks voor zien van gegevens omtrent landelijke en plaat selijke filmpremières en de belangrijkste pro longaties. Het wekelijkse persberichjt ontmoet een steeds grotere belangstelling. Dit hangt samen met de omstandigheid, dat een groeiend aantal media zich intensiever met de film in de bioscoop bezighoudt. Er bleek ook een grotere behoefte te bestaan aan de mogelijkheid tot vooraankondigingen van interessante publieks films. Ruim 220 filmredacties en -journalisten van de diverse media zijn thans opgeno men in het adressenbestand van de Bond. In bijzondere gevallen zijn speciale persberich ten uitgegeven. De Internationale Filmweek Arnhem heeft in 1979 voor een belangrijk deel de werkzaam heden van de afdeling voorlichting bepaald. Hiervoor moge verder worden verwezen naar het desbetreffende onderwerp. Tegen het einde van het afgelopen verslagjaar is in een groot aantal landelijke en regionale dagbladen een reclamecampagne gevoerd voor de geschenkbon. Deze van Bondswege uitgegeven cadeaubonnen worden verstrekt in waarden van 10,en 15,en zijn bij alle bioscopen van aangesloten leden verkrijgbaar en inwisselbaar. Tevens werd parallel een iden tieke campagne gevoerd in het filmtijdschrift „Première". In samenwerking met dit maand blad werd tevens een filmregister uitgegeven met een overzicht van de filmpremières over het kalenderjaar 1979. Circa 200.000 65-plussers hebben in het af gelopen verslagjaar gebruik gemaakt van de speciale reductiemogelijkheid die ingevolge het Reglement voor pesonen van 65 jaar en ouder bestaat voor deze categorie. De regeling houdt in, dat op de eerste drie werkdagen van de week, behoudens algemeen erkende feest dagen, toegang verleend wordt voor de helft van de duurste rangprijs. Het veertiendaagse Bondsorgaan „Film" is voor het derde achter eenvolgende jaar verschenen. Alhoewel het blad in de eerste plaats de functie van leden bulletin vervult, wordt het ook verstrekt aan de publiciteitsmedia. Daarnaast ontvangt een vast aantal binnenlandse en buitenlandse relaties het Bondsorgaan. De redactie staf bestaat uit de secretariaatsmedewerkers; als hoofdredacteur fungeert de Bondsdirecteur, de heer J. Th. van Taalingen, de eindredactie is in handen van de heer B. J. Eldering. Voor het derde achtereenvolgende seizoen vond op de eerste dinsdagmiddag van iedere maand een contactmiddag plaats voor de leden en donateurs. Ook het afgelopen jaar fungeerde Cinema In ternational te Amsterdam als informeel ontmoe tingspunt. Een stijgende belangstelling van de zijde van de leden-filmverhuurders om een voor-première voor bedrijfsgenoten te organise ren, kon geconstateerd worden. Het is verheugend te kunnen vaststellen, dat de vaste bezoekerskern zich steeds meer uit breidt en ook een groeiend aantal leden na af loop van de filmvertoning de weg naar Cinema International weet te vinden om op ongedwon gen wijze te kunnen profiteren van deze van Bondswege geschapen mogelijkheid tot onder ling contact. BIJ IEDERE BIOSCOOP TE KOOP BIJ IEDERE BIOSCOOP TE KOOP BIJ IEDERE BIOSCOOP TE KOOP 17

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 16