Instelling erepenning Studiereis Verenigde Staten Het Hoofdbestuur besloot in het verslagjaar een erepenning in te stellen voor hen die als on- derPBeer bijzondere en langdurige verrichtingen hebben geleverd op het gebied van het film en bioscoopbedrijf. Deze penning heefteen ge heel eigen functie naast het erelidmaatschap, dat kan worden toegekend aan hen die een vooraanstaande rol in de organisatie hebben vervuld, en naast de eretekens voor hen die als werknemer gedurende ten minste 10, 25 of 40 jaar in eenzelfde onderneming in deze bedrijfs tak werkzaam zijn geweest. De penning is vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst, die met zijn creatie zowel de activiteit in de filmsector als het middel waarmede deze activiteit wordt ontplooid, tot uitdrukking heeft willen brengen. Het Hoofdbestuur heeft de erepenning voor het eerst toegekend aan het erelid de heer A. F. Wolff te Bilthoven, die in het verslagjaar 80 jaar is geworden en nog steeds met grote vitaliteit in zijn bioscooponderneming actief is. De overhandiging van de erepenning door de Bonds voorzitter aan de heer A. F. Wolff Van 19 april tot en met 2 mei heeft een groep biosoopexploitanten vergezeld van hun echtge notes een studiereis gemaakt naar de Verenig de Staten. Het programma was uitvoerig voorbereid door een kleine commissie bestaande uit de heren P. Silvius, Drs. C. A. Voskuil en J. van Domme len, als secretaris fungeerde de heer B. J. El- dering. Het reisschema voorzag in bezoeken aan film studio's en bioscopen in Los Angeles, San Francisco, Las Vegas en New York. De reislei ding werd mede verzorgd door de filmjourna list Simon van Collem. De gehele trip is een doorslaand succes ge bleken en nog in het verslagjaar is in 's-Herto- genbosch een reünie van de reisgenoten geor ganiseerd. 22

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 21