Technische aangelegenheden Bedrijfspensioenfonds In de samenstelling van het Bestuur van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Film en Bioscoopbedrijf zijn in 1979 enige wijzigin gen gekomen. In de vacatures van de heren P. J. N. R. Ooms, L. H. Röttger, J. J..van der Veer en E. J. Verschueren werd door de betrok ken organisaties voorzien en wel door de be noeming van respectievelijk de heren A. Denker, A. J. Engelsman, H. B. Wüsten en J. C. Eek hout. Bijgevolg was het Bestuur aan het einde van het verslagjaar als volgt samengesteld: H. Miedema, Voorzitter, Drs. C. A. Voskuil, plaats vervangend Voorzitter, A. J. Engelsman, Secre taris, W. P. van Santé, plaatsvervangend Secretaris, G. A. P. Bovendeert, Ch. Breyer, A. Denker, J. C. Eekhout, L M. J. de Groot, A. van der Kooy, D. J. M. Swart, J. Th. van Taalingen, F. H. W. Weyschedé en H. B. Wüsten. Ingevolge besluit van het Bestuur werden alle bestaande pensioenaanspraken ingaande 1 januari 1979 met 51/2% verhoogd. Deze verho ging geldt zowel voor de rechten die voortvloei en uit de aan het fonds betaalde premies als voor het aanvullend pensioen op grond van diensttijd doorgebracht vóór de inwerkingtre ding van het fonds op 1 januari 1958. Op de tijdelijke extra ouderdomspensioenen van vrouwelijke gepensioneerden is deze verhoging niet van toepassing. Wel is het bedrag van het tijdelijk pensioen voor deze gepensioneerden voor iedere week van deelneming verhoogd. De stijging van het aantal geautomatiseerde bioscopen heeft zich, zoals te verwachten viel, ook in 1979 voortgezet. Er zijn in dat jaar 30 zalen aan het bioscooppark toegevoegd en in de meeste gevallen betekent dit tevens uitbrei ding van het aantal geautomatiseerde projectie cabines. Het aantal steeg van 280 tot 317, ter wijl het aantal half geautomatiseerde installaties terug liep van 61 tot 60. Het totaal aantal geau tomatiseerde bioscopen beliep daardoor op 31 december van het verslagjaar 377, zijnde circa 80% van het totaal aantal bioscopen. Het aantal 70 mm installaties liep wederom enigszins terug als gevolg van vervanging door automaten. Per het einde van het verslagjaar waren nog 30 bioscopen uitgerust met een 70 mm installatie en 41 andere bioscopen met een inrichting voor electro-magnetische geluids weergave (was 43). Het Dolby-systeem, zijnde een methode waarbij de geluidskwaliteit aanzienlijk kan worden ver beterd, heeft in 1979 grote opgang gemaakt. Gedurende het verslagjaar zijn niet minder dan 45 bioscopen met dit geluidsysteem uitgerust, uiteraard voornamelijk in de grotere steden. Ook het aantal films dat van Dolby-geluid is voorzien, nam in deze periode flink toe, hetgeen zeker als een aansporing kan worden ge zien om tot installaties van het Dolby-systeem te besluiten. Een belangrijke beslissing van het Bestuur was de verhoging van de maximumpensioengrond- slag. Deze grondslag werd ingaande 1 januari 1979 gesteld op IV2 x het maximum-bedrag waarvoor premie ingevolge de A.O.W. ver schuldigd is. Bij de aanvang van het verslag jaar werd aan 613 personen ouderdoms pensioen uitgekeerd. Er waren 253 weduwen die weduwenpensioen ontvingen. Verder hadden 16 kinderen recht op wezenpensioen. Een tiental ondernemingen was gedispenseerd - voor het gehele pesoneel of een deel ervan - van de verplichting tot premiebetaling aan het fonds. Deze vrijstelling hadden betrekking op ongeveer vijfhonderd werknemers. De gedis penseerde ondernemingen dienen pensioen regelingen te hebben die ten minste gelijkwaar dig zijn aan die van het Bedrijfspensioenfonds. Op verzoek van de sociale commissies heeft het Bestuur ontwerpen gemaakt voor statuten en reglement van een vrijwillig vervroegde uittre dingsregeling. De Technische Commissie bleef dit jaar onge wijzigd bestaan uit de heren W. J. M. Jansen voorzitter, D. J. H. Swart, O L. Wirtz en L. Claassen, secretaris. De Commissie kwam gedurende het verslagjaar drie maal in vergade ring bijeen ter beoordeling van 17 bouwplan nen voor nieuwbouw- of inbouw-bioscopen. Aan de werkzaamheden werd steeds deelgeno men door de technische inspecteur van de Bond, de heer A. Hovenier. Door de Commissie werden met betrekking tot alle bouwplannen adviezen aan de Commissie Nieuwe Zaken uitgebracht, terwijl bovendien in vele gevallen ook aan aanvragers de nodige schriftelijke of mondelinge adviezen respectie velijk aanbevelingen werden verstrekt. Dit leidde vrijwel steeds tot volledige overeenstemming, waardoor ook in 1979 weer een flink aantal zalen aan het bioscooppark toegevoegd kon worden dat technisch aan de te stellen eisen voldoet. 26

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 25