Organisatorische contacten Binnenland a. Stichting Verenigd Nederlands Filminstituut De Stichting Verenigd Nederlands Filminstituut is een samenwerkingsorgaan van de stichtingen Nederlands Filminstituut, Filmcentrum, Audiovi suele Vorming, Audio-visuele Dienst en Skoop. Zij heeft ten doel door samenbundeling van krachten het culturele werk op audio-visueel ge bied in ons land te versterken en uit te breiden. Er is een speciale regeling getroffen tussen de Bond en de Stichting Nederlands Filminstituut ter zake van de filmlevering door leden van de Bond aan de stichting in het kader van haar culturele werkzaamheid. Het Hoofdbestuur van de Stichting Verenigd Nederlands Filminstituut en de Raad van Beheer van de Stichting Ne derlands Filminstituut zijn uit dezelfde personen samengesteld, te weten Dr. J. E. Andriessen, voorzitter, Dr. J. C. C. Rupp, vice-voorzitter, J. Th. van Taalingen, die de Bond vertegen woordigt en de functie van secretaris-penning meester bekleedt, Ch. Boost, Mr. J. Jacobs en J. M. Lücker. Dr. J. A. Hes is van beide stichtingen directeur. De Nederlandse Film- en Televisie-academie ressorteert onder de stichting Nederlands Film instituut. De academie is een vierjarige dag school, die opleidt voor creatieve en technische functies in de sectoren van filmproduktie, film- laboratoria, filmstudio's en televisie. De direc tie wordt gevormd door de heren R. Groot, H. Klap en W. van der Velde. b. Stichting Bio-Kinderrevalidatie De Stichting Bio-Kinderrevalidatie verricht met het Bio-Revalidatiecentrum te Arnhem en de daaraan verbonden mytylschool en werkplaats een belangrijke taak ten behoeve van het minr der valide kind. Het bestuur van de Stichting Bio-Kinderrevali datie was eind 1979 samengesteld uit mevrouw A. M. Janssens-Martens, secretaris en de heren J. Nijland, voorzitter, Drs. J. Ph. Wolff, penning meester, Dr. J. H. Baay, G. F. de Clerck, R. H. Gerschtanowitz en P. J. N. R. Ooms, alsmede Ir. J. H. Hammer, adviseur. Directeur van de stichting is de heer W. J. J. Martinot. Genees heer-Directeur is de heer F. B.Venema, revali- datie-arts. Twee vrouwen 27

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 26