II INTERN-ORGANISATORISCHE AANGELEGENHEDEN Hoofdbestuur Bondsraad In 1979 was aan de beurt van aftreden de voor zitter, de heer J. Nijland. Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Bondsraad van 19 juni 1979 werd de heer Nijland met algemene stemmen herbenoemd tot Bondsvoorzitter voor een zit tingsperiode van drie jaar. Eveneens aan de beurt van aftreden waren de heren Mr. P. A. Meerburg, P. J. N. R. Ooms en R. Wijsmuller. De heren Meerburg en Wijs- muller werden door de Bondsraad voor een zit tingsperiode van twee jaar herbenoemd. De heer Ooms stelde zich niet herkiesbaar. In zijn plaats werd in het Hoofdbestuur benoemd de heer B.H. Wilton. Gedurende de rest van het jaar was de samen stelling van het Hoofdbestuur als volgt: de heren J. Nijland, voorzitter, G. F. de Clerck, P. Silvius en J. van Willigen, leden van het Presidium, J. Arkenbout, R. H. Gerschtanowitz, Mr. P. A. Meerburg, B. H. Wilton, R. Wijs muller en Drs. J. Ph. Wolff. Laatstgenoemde fungeerde tevens als Bondspenningmeester. De Bondsdirecteur de heer J. Th. van Taalin gen, vervulde de secretaristaak. Het Hoofdbestuur kwam in het verslagjaar 8 keer (7 in 1978) bijeen. Het Presidium ver gaderde 10 maal (7 in 1978). De Bondsraad, die statutair de functie van al gemene ledenvergadering vervult, kwam in 1979 eenmaal bijeen en wel in jaarvergadering op 19 juni 1979. In de jaarlijkse vergadering van de Bondsraad werden het jaarverslag over 1978 en de financiële stukken goedgekeurd. Beslo ten werd het batig saldo van de rekening aan te wenden ter dekking van de kosten verbonden aan het proefproces inzake kabeltelevisie. Ook werd besloten een bedrag van maximaal 500.000,tijdelijk beschikbaar te stellen ten behoeve van het renteloos verstrekken van geld leningen aan filmproducenten die bijdragen van het Productiefonds voor Nederlandse Films ont vangen, zulks op basis van garantiecontracten tussen filmverhuurders en bioscoopexploitan ten. Ten behoeve van het Productiefonds werd besloten na aftrek van de rentelasten verbonden aan het bovenstaande 15% van de contributie opbrengst over 1979 beschikbaarte stellen. Het contributievoorstel van het Hoofdbestuur werd ongewijzigd aanvaard. De Bondsraad ging akkoord met een voorstel van het Hoofdbestuur tot wijziging van de Sta tuten, evenals met een voorstel tot wijziging van het Algemeen Bedrijfsregelement. Ook werd een Enquête- en Statistiekreglement ingesteld onder gelijktijdige intrekking van het bestaande Statistiekreglement. Verder ging de Bondsraad akkoord met een voorgestelde wijziging van het Aanvullingsreglement Bondsvoorwaarden en de vaststelling van een nieuw Reglement Plaatsbespreking. De Bondsraad heeft met algemene stemmen op voorstel van het Hoofdbestuur tot erelid van de Nederlandse Bioscoopbond benoemd het af tredende Hoofdbestuurslid de heer P. J. N. R. Ooms. In zijn toespraak sprak de voorzitter onder meer zijn waardering uit over de grote mate van inzet en liefde voor de organisatie, welke de heer Ooms gedurende vele jaren heeft tentoongespreid. In de samenstelling van de Bondsraad heb ben zich in de loop van het verslagjaar enige wijzigingen voorgedaan. Als gedelegeerde van de Bedrijfsafdeling Bioscoopexplitanten nam de heer P. Vink de plaats in van de heer H. Berg. Voorts ontstonden er twee vactures door het af treden van Jhr. W. F. van Raab van Canstein en de heer H. W. M. Janssen, in welke va catures tijdens het verslagjaar niet meer is voor zien. De heer R. L. Paerl verving de heer P. J. N. R. Ooms als gedelegeerde van de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders. Aan het einde van het verslagjaar was de Bondsraad als volgtsamengesteld: de heer J. Nijland, voorzitter; vanwege de Bedrijfsafdeling Bioscoopexploi tanten: de heren J. van Dommelen, O. B. W. Douwes Dekker, R. H. Gerschtanowitz, H. Hol man, C. A. Koppies, Mr. P. A. Meerburg, H. Miedema, R. Nassette, L. van Praag, V. N. Reumer, Drs. M. Sanders, G. Schepel, S. M. Spanjaart, P. Vink, Drs. C. A. Voskuil, W. C. Wertwijn, E. Wierda, J. van Willigen en Drs. J. Ph. Wolff, alsmede vier vacatures; 30

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 29