Oosterhout Purmerend Rotterdam Venlo Winschoten Umuiden Zaanstad Scala Theater van Fion Exploitatie Mij. B.V. Metro 1,2 en 3 van Bioscoopexploitatie J. M. PuntB.V. Alhambra 1 en 2 van Tuschinski Theaters B.V. Scène 1 en 2 van Bioscoop Exploitatie Maatschappij (B.E.M.) B.V. Scoop 2 van deheerG. Hollemans City 2 van de heer F.A.van Opbergen Apollo2,3en4van Bioscoop Exploitatie Maatschappij (B.E.M.) B.V. De vier geweigerde bioscopen-A zijn: Beverwijk Luxor3van Firma Algemeene Bioscoop Onderneming „Albion" Eindhoven Euro Cinema 6 en 7 van Jogchem's Theaters B.V. Haarlem Cinema Quirinus Internatio naal van de heer A. Q. J. Oorthuis De Commissie verlengde voorts een in de be slissing betreffende twee bioscopen voor Alk maar gestelde termijn en verlengde ten twee den male een in de beslissing betreffende twee bioscopen voor Amsterdam gestelde termijn. Het Hoofdbestuur benoemde in de Commissie Nieuwe Zaken ter vervanging van de heren Drs. W. J. A. van Roosmalen en H. N. de Haan, leden-filmverhuurders, de heren R. L. Paerl en R. Wijsmuller en ter vervanging van de heren R. L. Paerl en R. Wijsmulier, plaatsvervangen de leden-filmverhuurders, de heren A. J. J. Duyvesteyn en B. H. Wilton. Er deden zich verder geen mutaties voor. De Commissie Nieuwe Zaken was aan het eind van het verslagjaar als volgt samengesteld: Drs. F. L. Schimsheimer, voorzitter; Mr. H. A. C. Branderhorst, plaatsvervangend voorzitter; Drs. C. A. Voskuil en J. van Willigen, leden-bioscoop- exploitanten; R. L. Paerl en R. Wijsmulier, leden filmverhuurders; J. van Dommelen, L. van Praag en Jhr. W. F. van Raab van Canstein, plaatsvervangende leden-bioscoopexploitanten; A. J. J. Duyvesteyn en B. H. Wilton, plaats vervangende leden-filmverhuurders, alsmede G. J. J. M. Raucamp, plaatsvervangend lid- filmproducent. Als secretaris fungeerde tot zijn pensionering de heer A. H. Pieterse. De heer A. C. Nieuwland fungeerde daarna als waar nemend secretaris. De Commissie hield in 1979 11 zittingen tegen 13 in 1978. De Commissie Beroep Nieuwe Zaken bestond einde 1979 uit: Mr. J. A. van Lanschot Hu- brecht, voorzitter; Mr. P. Y. Hondius, Drs. E. H. Scherks, H. Miedema en Drs. W. J. A. van Roosmalen, leden; G. J. H. Dujardin, W. Hemelraad, Mr. P. A. Meerburg en Drs. P. F. Th. Witmer, plaatsvervangende leden. Het se cretariaat werd waargenomen door de heer J. Th. van Taalingen. De Commissie kwam in 1979 eenmaal bijeen; in 1978 werd niet ver gaderd. Het nieuwe uiterlijk van Calypso en Bellevue Cinerama, Amsterda 33

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 32