Herziening van statuten, reglementen en besluiten a. Statuten De invoering van het nieuwe-Boek II van het Burgerlijk Wetboek, waarin nieuwe bepalingen omtrent rechtspersonen zijn opgenomen, maakte een aanpassing van de Statuten nood zakelijk. In het algemeen behoefden weinig essentiële wijzgingen te worden aangebracht. Met name dienden bepalingen in de Statuten te worden opgenomen aangaande de bevoegd heid tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en enig andere expliciet in de wet genoemde rechtshandelingen. Voorts was het nodig, dat de Statuten notarieel werden verleden. Het Hoofdbestuur diende een desbe treffend voorstel in bij de Bondsraad. Behou dens enige kleine wijzigingen nam de Bonds raad in zijn jaarlijke vergadering van 19 juni het Hoofdbestuursvoorstel aan. daarvoor in aanmerking komende gevallen door middel van enquêtes de beschikking krijgen over de nodige gegevens betreffende de bedrij ven van de leden. Ook om statistische redenen kan het gewenst zijn, dat de leden gegevens beschikbaar stellen. Met het oog hierop heeft het Hoofdbestuur een voorstel ingediend een Enquête- en Statistiekreglement in het leven te roepen, krachtens hetwelk de leden gehouden zijn aan enquêtes mede te werken en gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de sta tistiek. Ten aanzien van enquêtes gaat het reg lement ervan uit, dat deze door of met instem ming van het Hoofdbestuur dienen te worden ingesteld. De Bondsraad heeft het Hoofd bestuursvoorstel op 19 juni aanvaard onder ge lijktijdige intrekking van het verouderde Statis tiekreglement. b. Algemene Bedrijfsreglement De Commissie Vestigingsnormen, bestaande uit de heren Drs. J. Ph. Wolff, voorzitter, J. van Dommelen, R. H. Gerschtanowitz, H. Miedema, J. Th. van Taalingen, J. van Willigen en R. Wijs- muller. heeft in het kader van haar opdracht het Hoofdbestuur enige aanpassingen van het Algemeen Bedrijfsreglement in overweging ge geven. Deze aanpassingen waren van beperkte aard. Het Hoofdbestuur heeft dienovereen komstig een voorstel bij de Bondsraad inge diend. In de eerste plaats beoogde dit voorstel de eerste passage van de norm, vervat in artikel 8 A sub d, door een gewijzigde redactie en indeling overzichtelijker te maken, zonder overi gens aan het principe als zodanig iets te veran deren. Verder is een voorziening getroffen ten aanzien van aanvragen tot vestiging van perma nente bioscopen-A in gemeenten met uitslui tend B-bioscopen en is de invloed op de vesti- gingsmogelijkheden van inschrijving of uitschrij ving van bioscopen en de verlening van toestem ming voor vestiging van bioscopen nader uit gewerkt. Het Hoofdbestuursvoorstel is door de Bondsraad in zijn vergadering van 19 juni aan vaard. c. Enquête- en Statistiekreglement Voor een behoorlijke werkzaamheid van de or ganen en commissies van de Nederlandse Bioscoopbond is het van belang, dat zij in de d. Aanvullingsreglement Bondsvoorwaarden De hoogte van de garantiebedragen die krach tens artikel 10 B van het Aanvullingsreglement Bondsvoorwaarden voor bioscopen met be perkte omzetmogelijkheden gelden, is laatstelijk vastgesteld in 1969. Sedertdien is het officiële prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie rond 100% gestegen. De gemiddelde besteding per bioscoopbezoeker vertoont sedert genoemd jaar een dergelijke grote stijging. Gezien het sterk verhoogde kostenniveau achtte het Hoofdbe stuur het redelijk de hoogte van de garantie bedragen aan de intussen opgetreden stijging van de prijsindexcijfers aan te passen en ook in de toekomst een zodanige aanpassing mogelijk te maken. Zoals bekend, vindt dit systeem reeds toepassing voor de bepaling van de omzetten der bioscopen waarvoor garantiebedragen kun nen worden bedongen. Opdat het effect van de hierbedoelde aanpassingen niet met al te grote schokken gepaard gaat, stelde het Hoofdbe stuur voor de mate waarin de opgelopen ach terstand dient te worden ingelopen, enigszins te beperken en deze aanpassing bovendien te temporiseren. Dit komt hierop neer, dat de maximale garantiebedragen respectievelijk op 1 juli 1979 en 1 juli 1981 zullen worden verhoogd en dat vanaf 1 juli 1982 jaarlijks aanpassing van de garantiebedragen zal plaatshebben op basis van het verloop van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie. Het Hoofdbestuursvoorstel werd door de Bondsraad in zijn vergadering van 19juniaangenomen. 36

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 35