Arbitrage Filmbeleid 39 Eretekens Het Hoofdbestuur verleent aan hen die gedu rende 10, 25 of 40 jaar bij eenzelfde onder neming in het Nederlandse film- en bioscoop bedrijf in dienst zijn geweest, eretekens met bij behorende oorkonden. De toekenning ge schiedt op verzoek van het desbetreffende lid. In 1979 zijn in totaal 60 eretekens uitgerekend tegen 52 in 1978. Er werden één gouden bro chette met briljant (voor dames) en 6 gouden steekspelden met briljant (voor heren) toegekend aan personeelsleden die tenminste 40 jaar bij een onderneming werkzaam waren geweest. Voorts werden 3 gouden brochettes en 17 gou den steekspelden uitgereikt wegens een dienst tijd van tenminste 25 jaar en 12 zilveren bro chettes en 21 zilveren steekspelden voor een diensttijd van tenminste 10 jaar. Alle geschillen tussen de leden van de Neder landse Bioscoopbond en tussen leden en dona teurs zijn met uitsluiting van de burgerlijke rech ter aan Bondsarbitrage onderworpen. In eerste instantie worden zij behandeld door de Com missie van Geschillen; in tweede instantie door de Raad van Beroep. Alle geschillen tussen leden van de Neder landse Bioscoopbond en leden van de Neder landse Vereniging van Bioscoopreclame-exploi tanten zijn eveneens met uitsluiting van de bur gerlijke rechter onderworpen aan arbitrage. Deze geschillen worden behandeld door de Ge mengde Commissie van Geschillen in eerste instantie en door de Gemengde Raad van Beroep in tweede instantie. De samenstelling en de werkzaamheid van de verschillende colleges zijn hieronder vermeld. Commissievan Geschillen Voorzitter: J. van Willigen. Plv.v. Voorzitter: A. J. J. Duyvesteyn Eerste Kamer: J. van Dommelen, lid-bioscoop- exploitant, en B. H. Wilton, lid-filmverhuurder. Tweede Kamer: Jhr. W. F. van Raab van Can- stein, lid-bioscoopexploitant en P. M. Buis, lid- filmverhuurder. Derde Kamer: V. N. Reumer, lid-bioscoopex ploitant, en Drs. W. J. A. van Roosmalen, lid-filmverhuurder. De voorzitter maakt bij de behandeling van een geschil ook deel uit van de desbetreffende Ka mer. Secretaris: Mej. Mr. C. A. Krietemeyer. In 1979 zijn drie geschillen (het jaar daarvoor twee) aanhangig gemaakt door een donateur tegen een lid-exploitant en twee door een niet- lid tegen een lid-exploitant. Laatstgenoemde niet-leden waren met de desbetreffende leden overeengekomen alle geschillen ter beslechting aan de Bondsarbitrage te onderwerpen. Raad van Beroep Voorzitter: Mr. W. L. van der Kolf; plaatsvervan gend voorzitter: Mr. P. Y. Hondius. Eerste Kamer: H. Miedema en F. H. W. Wey- schedé, leden-bioscoopexploitanten; J. Arken bouten P. Silvius, leden-filmverhuurders. Tweede Kamer: Mr. P. A. Meerburg en Drs. J. Ph. Wolff, leden-bioscoopexploitanten; W. Hemelraad, lid-filmverhuurder, alsmede een vacature. Secretaris: J. Th. van Taalingen. De voorzitter maakt bij de behandeling van een geschil ook deel uit van de desbetreffende Kamer. In het verslagjaar werd geen hoger beroep aan hangig gemaakt. Het Hoofdbestuur heeft een Commissie Film beleid ingesteld, teneinde het Hoofdbestuur te adviseren omtrent het in te nemen standpunt ter zake van het zogenaamde Plan Filmcentrum, dat de Minister van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk bij brief van 24 augustus 1979 door de oude Raad voor de Kunst is aan geboden. De commissie zal daarbij tevens het filmbeleid van de organisatie aan een nadere beschouwing onderwerpen. De commissie is samengesteld uit de heren G. F. de Clerck, R. H. Gerschtanowitz, R. A. P. Houwer, J. Th. van Taalingen en R. Wijsmuller. Haar advies kan in het voorjaar van 1980 worden verwacht.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 38