FUNCTIONERING VAN DE ORGANISATIE He Hoofdbestuur heeft een kleine werkcom- missie ingesteld, bestaande uit de Bondsvoor zitter, de heer J. Nijland, de Bondsdirecteur, de heer J. Th. van Taalingen, en als extern adviseur Drs. D. Langelaar. De opdracht aan deze commissie was een analyse te maken van het functioneren van de Nederlandse Bioscoop bond en het Bondsbureau en het eventueel doen van voorstellen ter verbetering hiervan. Eind 1979 was een rapport gereed, opgesteld door de heer Langelaar, waarvan de behan deling door het Hoofdbestuur in het volgende jaar zal aanvangen. COMMISSIE VOOR NIET-COMMERCIÈLE RECLAME De Commissie voor niet-commerciële reclame beoordeelt verzoeken van sociale instellingen en dergelijke om kosteloze vertoning van propa gandafilms en -platen of om reductie op de ver- toningsprijzen van deze films en platen. Ten aanzien van vertoning tegen een geredu ceerd tarief van de semi-documentaire betref fende de verkiezingen voor het Europese par lement werd beslist, dat deze film met inachtne ming van een een aantal voorwaarden vertoond zou mogen worden tegen 50% van het gelden de tarief. Omdat deze voorwaarden niet werden aanvaard, vonden de vertoningen van de semi- documentaire plaats tegen het normaal gelden detarief. Tegen het eind van het jaar werd wederom een aanvraag ingediend door de Afdeling Rotterdam van de Nederlandse Hartstichting tot gratis ver toning van een propagandaplaatvoorde „Nacht van het Hart" in Rotterdam, Schiedam en direc te omgeving. Op deze aanvraag werd gunstig beslist;. NATIONALE HERDENKING De nationale herdenking vond in 1979 plaats op vrijdag 4 mei. Evenals in de voorafgaande jaren heeft het Hoofdbestuur de leden verzocht op passende wijze rekening te houden met het karakter van de herdenkingsavond. Er is de leden-bioscoopexploitanten met name geadvi seerd op deze avond tussen 18.00 en 21.00 uur de lichtreclame niette ontsteken. FILMVERVOER Krachtens de Bondsvoorwaarden vindt de ver zending van het filmmateriaal zowel door de bioscoopexploitanten als de filmverhuurders plaats door middel van een door het Hoofd bestuur aan te wijzen vervoerdienst. In het ver slagjaar is het collectieve filmtransport wederom verzorgd door Van Gend Loos. De verzending geschiedt steeds in de nacht van woensdag op donderdag via een groot aantal lijnen, die zich over het gehele land uitstrekken, waarbij Utrecht als overslagplaats geldt. Aangezien er op feest dagen geen filmvervoer plaatsvindt, heeft het Hoofdbestuur enige speelweken doen afwijken van het gebruikelijke schema van donderdag toten met woensdag. Bij aanvang van het verslagjaar heeft de lange en zeer strenge winter, zich manifesterend in bijzonder zware sneeuwval en gladheid der we gen, het filmtransport flink overlast bezorgd. Nochtans moet worden geconstateerd dat het filmvervoer ook onder zeer moeilijke om standigheden heeft plaatsgevonden. Alleen in de speelweek van 15 tot 22 februari was de toestand van de wegen zo slecht, dat een aan tal noodmaatregelen moest worden getroffen. Het filmtransport werd verschoven van woens dagnacht naar donderdagnacht. Enige lijnen naar het Noorden en Oosten konden eerst in de nacht van vrijdag op zaterdag functio neren. In sommige gevallen hebben ex ploitanten van aan die lijnen gelegen bioscopen zelf voorzieningen getroffen. In een goed sa menspel tussen Van Gend Loos en het Bondsbureau konden de problemen die zich in genoemde speelweken voordeden, zo soepel mogelijk worden opgelost. Gedurende de rest van het jaar is het tamelijk gecompliceerde en omvangrijke filmtransport in het algemeen weer uitstekend verlopen. 40 City 2, IJ muiden

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 39