Het Bondsbureau Algemeen Het Bondsbureau fungeert als algemeen secre tariaat van de organisatie. Het secretariaats werk betreft een dertigtal besturen en commis sies die in het Bondskader opereren. Het Bondsbureau treedt tevens op als secretariaat van instellingen, waarmede de Bond betrekkin gen onderhoudt, zoals de Stichting Productie fonds voor Nederlandse Films, de Nederland se Vereniging van Bioscoopreclame-exploi tanten, de Inkoopstichting voor het Film- en Bioscoopbedrijf, de Stichting voor operateurs opleiding, het Genootschap voor Filmtechniek, de Stichting Internationale Filmweek Arnhem en de Stichting Cinemanifestatie. Directie en mede werkers van het Bondsbureau onderhouden daarnaast schriftelijke en mondelinge contacten van zeer uiteenlopende aard met personen, be drijven, instellingen en organisaties, welke con tacten voortvloeien uit de centrale positie van de Bond. Het Bondsbureau verzorgt verder de centrale administratie van de afrekenstaten van de bioscopen. Deze administratie heeft betrekking op omstreeks 50.000 afrekenstaten per jaar en vindt plaats met het oog op de inning van de Bondscontributie en Bumabijdragen, alsook in verband met de bij reglement geregelde recet tecontrole van de bioscopen. De gegevens die op de afrekenstaten zijn vermeld, worden te vens aangewend ten dienste van de statistiek. Het Bondsbureau verricht voorts toezichthou dende en uitvoerende taken, samenhangende met de functionering van de reglementen. Verder houdt het Bondsbureau zich bezig met de interne en externe voorlichting in de vorm van jaarverslagen en circulaires, alsook door de verstrekking van gegevens en informaties ten behoeve van de publiciteitsmedia. In dit opzicht dient ook het tweewekelijks verschijnen de Bondsorgaan „Film" te worden genoemd. Einde 1979 waren op het Bondsbureau 25 per sonen werkzaam, onder wie een aantal part time krachten. De heer A. H. Pieterse, sedert 1 maart 1932 aan het Bondsbureau verbonden in talrijke functies, nam met ingang van 1 februari af scheid wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Te zijner ere werd op 6 fe bruari een afscheidsreceptie gehouden in het Hilton Hotel te Amsterdam, waar talrijke relaties hem de hand kwamen drukken, en de Bonds voorzitter, de heer J. Nijland, de grote verdien sten van de scheidende functionaris belichtte. De functies van de heer Pieterse werden na zijn vertrek overgenomen door medewerkers van het secretariaat. Het Bondsbureau stond onder leiding van de Bondsdirecteur, de heer J. Th. van Taalingen. In secretariaatsfuncties waren einde 1979 werk zaam de dames Mr. C. A. Krietemeyer en M. C. Snijder van Wissenkerke en de heren L. Claas- sen, B. J. Eldering, A. C. Nieuwland en B. F. M. A. Schiphorst. In het begin van het jaar is laatstgenoemde als secretariaatsmedewerker in dienst getreden. De overige secretariaats medewerksters waren de dames Ch. H. M. de Bont, S. H. Dilg-Timmermans en C. M. Schlat- ter-Burkels. Als hoofd van de administratie en de Recettecontroledienst fungeerde de heer A. M. A. de Haan, registeraccountant. Hij werd geassisteerd door de dames R. J. C. Meulen- berg en Th. van der Vlies en de heren J. L. Koolbergen, F. J. M. Perquin, J. C. Tadixz en Th. F. G. Vermeulen. Op de afdelingen post kamer en archief waren werkzaam de heren J. A. Nijhof en P. van der Baaren. De functie van telefoniste werd voor het grootste deel van de week vervuld door mevrouw S. Ch. Delorme- Bierling en voor het resterende deel van de week door mevrouw C. H. L. Heide-Michielsen. De huishoudelijke dienst werd gevormd door de heer en mevrouw A. Kool, alsmede door mevrouw J. C. Schoute-van Kalsbeek. De heer A. Hovenierfungeerde als technisch inspecteur. De heer A. H. Pieterse en echtgenote worden toe gesproken door de Bondsvoorzitter 41

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 40