Met betrekking tot de collectieve filmtransportregeling deden zich in het algemeen weinig problemen voor. Hier bij moge worden vastgesteld, dat de betrokken leidende functionarissen van Van Gend Loos bijzonder alert zijn wat betreft de goede functionering van het wekelijkse gecompliceerde filmtransport. Voorts werd aan de leden toegezonden het jaarlijkse over zicht van de stand der licentie-contracten, afgesloten door de zelfstandige filmverhuurkantoren in 1979. In het verslagjaar is op initiatief van het Bestuur der Be drijfsafdeling Bioscoopexploitanten het eertijds met het Bestuur der Bedrijfsafdeling Filmverhuurders gestarte overleg inzake filmhuurpercentages hervat. Op 27 augustus 1979 vond een bespreking tussen beide bestu ren plaats, waarin van exploitanten-zijde werd aangevoerd, dat bij de huidige percentages en condities voor grotere films de theaters met 600 tot 700 zitplaatsen niet meer ren dabel te maken zijn. Besloten werd dat van exploitanten- zijde per afdeling een lijst met theaters zou worden opge steld, waaruit van verhuurders-zijde twee bioscopen per afdeling A, B en C zouden worden aangewezen, die vervol gens voor een rentabiliteitsonderzoek in aanmerking dien den te komen. Van onze zijde is nog in het verslagjaar een keuze tot stand gekomen voor de afdelingen B en C. LEDENMUTATIES EN PERSONALIA In de buitengewone ledenvergadering van 13 juni heeft de Voorzitter in lovende bewoordingen afscheid genomen van het scheidende bestuurslid, de heer P. J. N. R. Ooms, die vanaf 1964 zitting heeft gehad in het Bestuur van de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders. Met voldoening moge speciaal aandacht worden geschonken aan de verheugen de omstandigheid, dat de heer Ooms waardig werd bevon den te worden benoemd tot erelid van de Nederlandse Bioscoopbond. Hij heeft de Bond gedurende vele jaren in tal van functies op voorbeeldige wijze gediend, ongeacht zijn eigen zeer drukke zakelijke beslommeringen. De heer Ooms heeft terecht de erkentelijkheid van de leden ver diend, welke door deze benoeming tot uiting werd ge bracht. Op 5 mei overleed de heer R. A. van Mourik, directeur van filmverhuurkantoor Melior Films B.V. te 's-Gravenhage. De heer Van Mourik was vanaf de oprichting, 51 jaar geleden, aan deze zaak verbonden. Op 7 december overleed de heer O S. Roem, erelid, oud-voorzitter van de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders en oud-directeur van N.V. Filmfabriek Profilti. Ook de heer Roem, die 82 jaar werd, heeft de Bond in tal van func ties gediend. Zijn nagedachtenis zal bij ons in hoge ere blijven. Last but not least moge aandacht worden geschonken aan het feit, dat de heer A. H. Pieterse, sedert 1 oktober 1974 secretaris van de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders, zijn functie per 26 januari 1979 wegens pensionering moest beëindigen. De Voorzitter, de heer P. Silvius, sprak in de buitengewone ledenvergadering van 20 februari een af scheidswoord tot de scheidende secretaris, waarbij hij de heer Pieterse roemde als een voortreffelijk secretaris en raadgever van onze afdeling en zijn bestuursleden in het bijzonder. Men heeft de secretaris leren kennen als een be minnelijk en bekwaam man, die voor alle leden een grote steun is geweest. Hij werd als secretaris opgevolgd door de heer A. O Nieuwland, die hem sedert 22 augustus 1977 bij het werk voor de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders assis teerde. VOORUITZICHTEN Het is verheugend, dat ook in het verslagjaar wederom een groot aantal nieuwe bioscopen werd geopend, hetgeen voor de filmverhuurders een vergroting van hun afzet gebied betekende. De Bedrijfsafdeling Filmverhuurders is er voorts van overtuigd, dat de filmprodukten ook in het komende jaar de belangstelling van het publiek voor het medium film zuilen blijven trekken. De toekomst zal leren of deze belangstelling ook in een toename van het bio scoopbezoektot uitdrukking zal komen. A. O Nieuwland secretaris

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 46