51 plannen had om in 1981 wederom een Mediavisie te organi seren. Men wil dan de opzet zowel als de locatie enigermate veranderen. Onzerzijds is aan het overleg deelgenomen met de mededeling dat waarschijnlijk niet opnieuw collec tief zou worden opgetreden en dat nog moest worden nage gaan in hoeverre individuele produktiebedrijven belangstel ling zouden hebben voor deelname aan hettentoonstellings- gebeuren. Sociale aangelegenheden De materie waarmede de Sociale Commissie in het kader van CAO-onderhandelingen te maken heeft wordt steeds in gewikkelder en dit leidde ertoe dat ook dit jaar de onder handelingen in de laboratoriumsector weer veel tij in beslag namen. Dit had tot gevolg dat pas in juni aan de laboratoria belend kon worden gemaakt welke veranderingen er met ingang van 1 januari 1979 in de CAO voor die bedrijfstak zouden komen en dat pas in juli de gewijzigde CAO-tekst kon worden verspreid. De Sociale Commissie bleef voor wat de werkgeversverten- woordiging betreft ongewijzigd bestaan uit de heren Mr. H. O Bitter, voorzitter, C. Treffers, J. C. Eekhout en A. H. A. de Groot, terwijl ook dit jaar de heer L. Claassen als secre taris fungeerde. Sociaal overleg op het gebied van de filmproduktie is ook in 1979 uitgebleven. Weliswaar werd tegen het einde van het jaar van de Dienstenbonden FNV het verwijt ontvangen dat onzerzijds het afsluiten van een CAO voor het filmproduktie- bedrijf zou worden getraineerd, maar men zag daarbij ge heel over het hoofd dat al jaren geleden van onze kant schrif telijke voorstellen waren gedaan om op dittererin te komen tot een sociaal overlegorgaan. Wij stelden ons namelijk op het standpunt dat het gecompliceerde produktiebedrijf zich vooralsnog niet leende voor het afsluiten van een CAO en dat door middel van dit overlegorgaan op den duur mogelijk toch een CAO tot stand zou kunnen worden gebracht. Er is opnieuw naar de desbetreffende briefwisseling verwezen en daarop war per einde van het verslagjaar nog niet ge reageerd. Produktie Hoofdfilms Er zijn in 1979 in total 13(12) nieuwe hoofdfilms in première gekomen, waaronder 1 (3) jeugdfilms. Het aandeel van de Nederlandse hoofdfilm in de landelijke bruto recette was iets hoger dan in voorgaande jaar, namelijk 11,5% tegen 8,8% in 1978. Het meest succesvol waren de film „Grijpstra en De Gier", „Een vrouw als Eva" en „Kort Amerikaans", terwijl op de vierde en vijfde plaats de films „Luliana" en „Uit elkaar" figureerden. Het totale bezoek aan de Nederlandse films beliep in het verslagjaar 11,9% (8,3%) waarbij moet worden aangetekend dat derhalve de nieuwe films ook een aantal films uit voorgaande jaren gedurende kortere of lan gere tijd werden vertoond. De nieuwe Nederlandse hoofdfilms zijn in volgorde van pre- mièredataals volgt uitgebracht: 1. „Een vrouw als Eva"; premièredatum 25 januari; pro duktie: Sigma Films B.V.; regie Nouchkavan Brakel. 2. „Mijn vriend"; premièredatum 5 april; produktie: Fons Rademaker's Produktie B.V.; regie Fons Rademakers. 3. „Andy, bloed en blond haar"; premièredatum 12 april; produktie: Sigma Films B.V.; regie Frank Wiering. 4. „Juliana, in 70 bewogen jaren"; premièredatum 26 april; produktie: Concept/Cinecentrum/Tuschinski Production B.V.. 5. „Twee vrouwen"; premièredatum 23 mei; produktie: M.G.S. Film Amsterdam B.V.; regie GeorgeSluizer. 6. „Martijn en de Magiër" premiere datum 5 juli productie ;astorfilm; regie Horst van der Meulen. 7. „Uit elkaar"; premièredatum 16 augustus; produktie: Harlekijn Holland Filmprodukties; regie Herman van Veen. 8. „Tiro"; premièredatum 6 september; produktie: M.G.S. Film Amsterdam B.V.; regie Joep Bijl. „Grijpstra en de Gier"; premièredatum 20 september; 9. produktie: Verenigde Nederlandse Filmcompagnie B.V.; regie Wim Verstappen. 10. „KortAmerikaans"; premièredatum 10oktober; produk tie: Concept/Cinecentrum N.V.; regie Guido Pieters. „Opname"; premièredatum 25 oktober; produktie: 11. Coöperatieve Vereniging Het Werktheater; regie Erik van Zuylen. 12. „Een pak slaag"; premièredatum 13 december; pro duktie: Bert Haanstra Films B. V.; regie Bert Haanstra. 13 „Cha Cha"; premièredatum 13 december; produktie: BlackTulip Filmproduktions B.V.; regie HerbertCuriël Tegen het einde van het verslagjaar waren 5 films in pro duktie, te weten: „Een tip van de sluier" van Horizon Films; „Spetters" van VSE Produkties; „Lieve jongens" van Sigma Films B.V.; „Teken van het beest" van Solleveld Produkties en "Laat de dokter maar schuiven" van Maggan Films, en de pretenders van Jos Stelling film producties. De subsidie die voor 1979 ten gunste van de Nederlandse speelfilmproduktie werd tegekend beliep ƒ4.300.000,—. Het voorstel was destijds 81.000,— hoger maar doordat in de Tweede Kamer een motie werd ingediend om een be drag van ƒ81.000,8 naar de post korte films over te heve len, werd dit bedrag verlaagd tot 4,3 miljoen. Een uiterst merkwaardige gang van zaken die allerwege verbazing heeft gewekt. Per het einde van het verslagjaar was bekend dat de minister van CRM had voorgesteld ten gunste van de Nederlandse hoofdfilmproduktie voor 1980 een bedrag van ƒ4.409.000,— uit te trekken, ook ditmaal dus weer een uiterst geringe correctie, zulks ondanks al het tumult dat er rondom het plan filmcentrum is gerezen. Het bezoek aan Nederlandse jeugdfilms is in 1979 sterk ge daald ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit was een gevolg van het feit dat in 1978 de film „Pinkeltje" een zeer gunstige invloed op het bezoekcijfer had gehad. Aldus wa ren er in 1979 338.000 bezoekers tegen ruim 700.000 in 1978. Er kwam slechts één nieuwe jeugdfilm in première, te weten „Martijn en de Magiër", geproduceerd door Castorfilms, onder regie van Karst van der Meulen en wel op 5 juli. Deze film had veel succes; de film "Pinkeltje" nam in 1979 een goede tweede plaats in. Er ontbreekt ditmaal een film afkomstig van Hex Film uit Schinnen en wel als gevolg van het feit dat de heer H. van der Linden, directeur/eigenaar van Rex Film, die niet min der dan 34 jeugdfilms op zijn naam heeft gebracht, om ge zondheidsredenen zijn filmproduktie moest staken. Zijn laat ste film was aldus „Billie Turf", die in december 1978 met succes in première ging. Talrijke films van Rex zijn nog steeds in roulatie en er be staat weinig twijfel aan dat vele daarvan ook nog in roulatie zullen blijven. Het valt te hopen dat de heer Vander Linden van zijn werk op deze wijze nog lang profijt mag hebben. Korte films Hoewel wij niet over concrete gegevens beschikken sinds het produktieregister geruisloos werd opgeheven, is volgens de binnengekomen berichten de produktie van korte films in 1979 bevredigend verlopen en was er ten opzichte van het voorgaande jaar duidelijk sprake van verbeteringen. Weliswaar zijn de opdrachten voor prestigefilms vrijwel ge heel verdwenen en wordt ook het aantal „grote" films qua budget, steeds minder maar daar staat tegenover dat er

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 49