Afdeling A Afdeling B 53 Algemeen De problemen die ook reeds in 1978 werden gesignaleerd ten aanzien van de afdelingsstructuur van de Afdeling A, hebbenzich in het verslagjaar verder gecontinueerd. Tijdens de buitengewone ledenvergadering op 19 septem ber 1979 was tevens aanwezig de Bondsvoorzitter, de heer J. Nijland die aldaar mededeelde dat in het Hoofdbestuur overleg hierover nog steeds gaande was. Men hoopte binnen een paar maanden tot een oplossing te kunnen komen. Tevens kwam tijdens de vergadering aan de orde de problematiek rond de wekelijks in Amsterdam verschij nende bioscoopagenda. Resultaat van de vergadering alsmede van de daaropvolgende onderhandelingen was dat de agenda na afloop van het verslagjaar niet meer zal worden verzorgd door Brandt Advertising B.V. doch door het reclamebureau Sell More Advertising B.V. Voorafgaande aan een definitieve oplossing voor de pro blemen in de Afdeling A besloot het Hoofdbestuur tijdens het verslagjaar het bestuur van de Exploitantenraad te verzoeken de taak van het bestuur van de Afdeling A tot advisering van de Commissie Nieuwe Zaken bij aanvraag tot vestiging van nieuwe theaters over te nemen. Bestuur De samenstelling van het Bestuur was aan het begin van het verslagjaar als volgt: de heren Mr. P. A. Meerburg, voorzitter, R. H. Gerschtanowitz, C. A. Koppies en Jhr. W. F. van Raab van Canstein. In de loop van het verslagjaar diende de heer Jhr. W. F. van Raab van Canstein zijn functie neer te leggen aangezien hij toen niet meer beschik te over de vereisten tot het vervullen van zijn bestuurs functie. Als waarnemend secretaris fungeerde mevrouw M. C. Snijdervan Wissenkerke. Nieuwe bioscopen In het verslagjaar werden zestien nieuwe bioscopen ge opend, te weten in Amsterdam Calypso 2, Alfa 1 en 2, Coraline, Peppe-Nappa en Pierrot, in Rotterdam Al- hambra 1 en 2 en in 's-Gravenhage Cinema Le Paris 1, 2 en 3, Babyion 1, 2 en 3 en Cineac Buitenhof 2 en 3. Gesloten werd het Rex-theaterte's-Gravenhage. Slotoverzicht Eind 1979 telde de Afdeling 108 bioscopen, 48 daarvan waren gesitueerd in Amsterdam, 28 in Rotterdam en 32 in s-Gravenhage, met respectievelijk 16.185, 12.190 en 9.456 zitplaatsen, M. C. Snijder van Wissenkerke, wnd. secretaris Bestuur In de op 31 mei 1979 gehouden Algemene Ledenver gadering werden de aftredende bestuursleden R. Nassette en L. van Praag bij enkele kandidaatstelling herkozen; met dien verstande dat de heer Nassette door een verblijf buitenslands zijn kandidatuur nog niet schriftelijk had bevestigd ten tijde van de vergadering, waardoor hij slechts onder voorbehoud werd herbenoemd. (Inmiddels is de her benoeming een feit geworden). Gedurende het verslagjaar werd de gemeente Delft inge deeld in de Afdeling C. Hierdoor was de heer H. W. M. Janssen, exploitant aldaar, genoodzaakt zijn bestuurstaak neer te leggen wegens verlies der vereisten voor het vervullen van deze functie. Aan het eind van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: Drs. J. Ph. Wolff voorzitter; R. Nasset te, vice-voorzitter; L. van Praag, penningmeester, alsmede J. van Dommelen. In de vacature, ontstaan door het aftreden van de heer Janssen, was op dat moment nog niet voorzien. Gedelegeerde was de heer O. B. W. Douwes Dekker. Als secretaris fungeerde mevrouw M. C. Snijder van Wissenkerke. Vergaderingen Gedurende het verslagjaar werd één ledenvergadering belegd, terwijl het bestuur vier keer bijeenkwam. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van 31 mei 1979 werden de jaarstukken van de afdeling behandeld en goedgekeurd. Omdat toen nog werd verwacht dat in het najaar een buitengewone ledenvergadering zou gaan plaatsvinden, werd van gedachten gewisseld over mogelij ke activiteiten, te organiseren naast de feitelijke vergade ring, om zo meer afdelingsleden tot bijwonen van de vergadering te motiveren. Behoudens een paar opmerkingen van redactionele aard ging de vergadering akkoord met de door het Hoofdbe stuur voorgestelde wijziging van de Statuten. Tevens kon men zich verenigen met het voorstel tot wijziging van artikel 8 van het Algemeen Bedrijfsreglement; echter, men was unaniem van mening dat de redactie van dit artikel dermate ingewikkeld was geworden, dat een meer eenvoudig lees bare versie zeer op prijs zou worden gesteld. De vergade ring ging eveneens akkoord met het voorstel tot het instellen van een Enquête- en Statistiekbesluit. Men ging ook akkoord met de voorgestelde wijziging van het Aanvullingsreglement Bondsvoorwaarden, hoewel men enige moeite had met de wijze waarop dit voorstel tot stand was gekomen en de korte termijn waarbinnen het behandeld moest worden. Tevens verenigde men zich met het voorstel tot het instellen van een nieuw Reglement Plaatsbespreken. Overigens werden ook hierbij enige op merkingen geplaatst. Van diverse zijden werd de vrees tot over-reglementering geuit. Tenslotte werd besloten het Hoofdbestuur te verzoeken het voorstel tot herziening van het Bedrijfsreglement terzake van Reclame voor Permanente Bioscoopvoorstellingen als nog op de agenda van de jaarlijkse vergadering van de Bondsraad te plaatsen. Drie van de vier bestuursvergaderingen waren gewijd aan aanvragen tot vestiging van nieuwe theaters; hieruit kan duidelijk worden geconcludeerd dat ook in 1979 de uitbreiding van het theaterpark in de afdeling B - na de explosie van aanvragen in 1977 - in een rustiger vaarwater is gekomen. Nieuwe bioscopen Werden er in 1978 nog 26 nieuwe bioscopen geopend in de Afdeling B (als gevolg van de uitzonderlijke hoeveelheid

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 51