Afdeling C 54 aanvragen in 1977), in 1979 werden slechts twee theaters opengesteld, te weten Harmonie 2 en 3 te Alkmaar van de Bioscoop Exploitatie Mij. (B.E.M.) B.V. Het bestuur adviseerde gunstig ten aanzien van aanvragen voor vestiging van: Centrum 2 te Nijmegen van B.V. Maatschappij tot Exploitatie van Bioscooptheaters „Centrum"; Luxor 2 tot en met 4 alsmede Cinesol 3 te Breda van mevrouw A. E. M. M. Koopal-Waskowsky; Casino 4 en 5 eveneens te Breda van de Bioscoop Exploitatie Mij. (B.E.M.) B.V. en Cinema Quirinus Internatio naal te Haarlem van de heer A. Q. J. Oorthuis, zij het onder het stellen van zekere condities (deze aanvraag werd later door de Commissie Nieuwe Zaken afgewezen). Tevens bracht het bestuur advies uit ten aanzien van de aanvraag tot vestiging van Eurocinema 6 en 7 te Eindhoven van Jogchem's Theaters B.V., waarbij het bestuur tot de conclusie kwam dat vestiging van beide bioscopen de filmvoorziening in Eindhoven in gevaar zou brengen, zoals bedoeld in artikel 8 A, sub d 7 van het Algemeen Bedrijfsreglement. Aan het eind van het verslagjaar adviseerde het Bestuur de Commissie Beroep Nieuwe Zaken ten aanzien van laatstge noemde aanvraag conform het eerder aan de commissie Nieuwe Zaken uitgebrachte advies. Algemeen Gedurende het verslagjaar vond een tweetal mutaties plaats in de samenstelling van de Afdeling B: Delft werd ingedeeld in de Afdeling C en de voormalige C-gemeente Apeldoorn ging deel uitmaken van de Afdeling B. Aan het eind van het verslagjaar waren 169 bioscopen Ingeschre ven in de Afdeling B tegen 166 in 1978. Ten aanzien van de bruto-recette van de totale Bedrijfsaf deling Bioscoopexploitanten bedroeg het aandeel van de Afdeling Bdaarin 40,4% tegen 40,6% in 1978. Het bestuur vertegenwoordigde de afdeling bij de opening van theaters en andere gedenkwaardige gebeurtenissen. M. C. Snijder van Wissenkerke, secretaris Bestuur In de op 29 mei 1979 gehouden Algemene Ledenvergade ring werd bij enkele kandidaatstelling herkozen het perio diek aftredende bestuurslid Drs. C. A. Voskuil. In de vacature ontstaan door het aftreden van de heer H. Berg werd bij enkele kandidaatstelling gekozen de heer Drs. M. Sanders, tot dan gedelegeerde in de Bondsraad. Tot gedelegeerde werd benoemd de heer P. Vink, eveneens bij enkele kandidaatstelling. Tijdens deze vergadering richtte de voorzitter een woord van afscheid tot het aftredende bestuurslid de heer H. Berg, waarbij deze werd bedankt voor de prettige samenwerking en voor de steun, die altijd werd gegeven aan de medebe stuursleden. Tevens werd de heer H. Miedema voor een nieuwe termijn tot voorzitter benoemd. Aan het eind van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: H. Miedema, voorzitter; Drs. C. A. Voskuil, vice-voorzitter; W. C. Wertwijn, penningmeester alsmede Drs. M. Sanders en G, Schepel, leden. Gedelegeerde was de heer P. Vink. Als secretaris fungeerde mevrouw M. C. Snijder van Wissenkerke. Vergaderingen In het verslagjaar werd één ledenvergadering gehouden, terwijl het bestuur zes keer bijeen kwam. In de op 29 mei 1979 gehouden Algemene Ledenvergade ring werden de jaarstukken van de afdeling behandeld en goedgekeurd. De vergadering ging akkoord met de voorstellen van het Hoofdbestuur tot respectievelijk wijziging van de Statu ten, wijziging van artikel 8 van het Algemeen Bedrijfsregle ment en het vaststellen van een Enquête- en Statistiekreg lement. Besloten werd het Hoofdbestuur te verzoeken de voorgestelde wijziging van het Aanvullingsreglement van de agenda van de vergadering van de Bondsraad af te voeren en dit punt onderdeel te laten uitmaken van een in een later stadium te behandelen totaal pakket aan voorwaarden van huur en verhuur. Overigens kon de vergadering wel instemmen met de voorgestelde verhoging van de garantiebedragen. De verga dering ging - na stemming - niet akkoord met het instellen van een nieuw Reglement Plaatsbespreken. Onder andere werd hiervoor het argument, dat vermeden moet worden dat een over-reglementering tot stand zal komen, aangevoerd. Tenslotte werd behandeld het voorstel tot herziening van het Bedrijfsreglement terzake van Reclame voor Permanente Bioscoopvoorstellingen plus de daarop door de Afdeling B ingediende amendementen, welk voorstel niet op de agenda van de bondsraad was geplaatst. De vergadering kon zich met de voorgestelde wijzigingen verenigen. Nieuwe bioscopen In 1979 werden in de Afdeling C negen nieuwe bioscopen geopend te weten: Metro 2 te Heerhugowaard van Bios coopexploitatie J.M. Punt B.V.; De Koning van Engeland 3 te Hulst van De Koning van Engeland B.V.; Luxor 3 te Hoogeveen van Bioscoop- en Theaterbedrijf Joh. Miedema B.V.; Eurocinema 2 en 3 te Dordrecht van B.V. Grobion (het reeds bestaande Luxor Theater werd Eurocinema 1); Roxy 2 te Gorinchem van de heer P. A. M. Witte; Scoop 2 te Win schoten van Scala-Scoop Theater; Luxor 2 te Beverwijk van de Firma Algemeene Bioscoop Onderneming „Albion" en City 2 te Umuiden van de heer F. A. van Opbergen. Ook bracht het bestuur dit jaar weer een aantal malen advies uit aan de Commissie Nieuwe Zaken ten aanzien van aanvragen tot vestiging van nieuwe bioscopen, waarvan er enkele aan het eind van het verslagjaar nog niet waren geopend. Aangevraagd werden Roxy 2 te Gorinchem van de heer P. A. M. Witte; Tivoli 5 te Apeldoorn van B.V. Tivoli Theater (gedurende het verslagjaar werd de gemeente Apel doorn ingedeeld in de Afdeling B); City 2 te Umuiden van de heer F. A. van Opbergen; Apollo 2 en 3 te Zaanstad van de Bioscoop Exploitatie Mij. (B.E.M.) B.V. en Metro 1 tot en met 3 te Purmerend van Bioscoopexploitatie J.M. Punt B.V.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 52