Afdeling D 55 Ten aanzien van de aanvraag voor vestiging van twee theaters te Beverwijk van de Firma Algemene Bioscoop Onderneming „Albion" adviseerde het Bestuur slechts één van beide bioscopen toe te staan Afwijzend werd geoordeeld over de aanvraag voor Scène 1 en 2te Venlo van de Bioscoop Exploitatie Mij. (B.E.M.) B.V. Algemeen Gedurende het verslagjaar werden de gemeenten Drouwen, Ulft en Wassenaar ingedeeld in de Afdeling D en Apeldoorn in de Afdeling B. De eertijds tot de Afdeling D behorende gemeenten Kaatsheuvel en Wageningen gingen tijdens 1979 deel uitmaken van de Afdeling C. Per 31 december 1979 waren in de Afdeling C 149 theaters ingeschreven tegen 139 in 1978. Het aandeel van de Bedrijfsafdeling C in de bruto recette van de totale Bedrijfsafdeling Bioscoopexploitanten bedroeg 20,3% tegen 19% in 1978. In het voorjaar van 1979 herdacht de directie van het City Theater te Schijndel het heuglijke feit dat deze bio scopen gedurende 45 jaar werd geëxploiteerd Het bestuur vertegenwoordigde de afdeling bij openingen van theaters en andere gedenkwaardige gebeurtenissen. M. C. Snijder van Wissenkerke, secretaris Bestuur In de op 11 juli 1979 gehouden jaarvergadering van de Afdeling D werden bij enkele kandidaatstelling her benoemd de heren A. A. Berends, F. P. M. J. van den Maagdenberg en E. Wierda. Gedurende het verslagjaar trad de heer Th. Abeln af als bestuurslid, omdat zijn bedrijf geen deel meer uitmaakte van de Afdeling D en hij derhalve niet meer beschikte over de vereisten benodigd vooreen bestuursfunctie. Aan het eind van het verslagjaar was het Bestuur als volgt samengesteld: H. Holman, voorzitter; V. N. Reumer, vice-voorzitter; E. Wierda, penningmeester; A. A. Berends, S. J. J. M. L. Fonke, B. M. P. Kornet, F. P. M. J. van den Maagdenberg en A. H. W. Schuurman. In de vacature ontstaan door het aftreden van de heer Abeln was nog niet voorzien. Gedelegeerde in de Bondsraad was de heer S. M. Spanjaart. Als secretaris fungeerde mevrouw M. C. Snijder van Wissenkerke. Vergaderingen In het verslagjaar werd één ledenvergadering gehouden, terwijl het Bestuur twee keer bijeen kwam. Door een aantal omstandigheden was het niet mogelijk de jaarlijkse ledenvergadering te organiseren vóór de vergade ring van de Bondsraad. Aangezien echter de Afdeling D duidelijk bezwaren had tegen het aannemen van het voorstel tot wijziging van het Aanvullingsreglement Bonds- voorwaarden werd daaraan tijdens een ledenvergadering op 11 juli, in aanwezigheid van de voorzitter van de Bedrijfsafdeling Bioscoopexploitanten de heer J. van Wil ligen, alsnog uitgebreid aandacht besteed. Daarbij werd besloten het Hoofdbestuur alsnog in kennis te stellen van de door de Afdeling D geopperde bezwaren. Nieuwe bioscopen Ook dit jaar heeft het Bestuur weer een aantal adviezen aan de Commissie Nieuwe Zaken verstrekt met betrekking tot aanvragen voor vestiging van nieuwe theaters. Wederom werd een aanvraag behandeld voor vestiging van een nieuwe bioscoop in Oosterhout, thans ingediend door Fion Exploitatie Mij. B.V., welke aanvraag ook deze keer gunstig werd beoordeeld. Tevens adviseerde het Bestuur toestemming tot vestiging te verlenen aan de heer B. M. P. Kornet voor het vestigen van drie nieuwe bioscopen te Katwijk aan Zee. Gedurende het verslagjaar werden drie nieuwe bioscopen geopend, te weten: het Scala Theater te Oosterhout van Fion Exploitatie Mij. B.V. en in Ede Cinema Reehorst en Studio Reehorstvan CV. Anthex. Algemeen In het najaar van 1979 nam het Bestuur op geanimeerde wijze afscheid van de heer C. Geerts, die tot 1978 in velerlei bondsfuncties actief was geweest gedurende een lange periode. Ten tijde van het neerleggen van het voorzitter schap van de Afdeling D door de heer Geerts was dit helaas door tragische omstandigheden niet mogelijk. Tege lijkertijd werd de heer Geerts gehuldigd omdat hij veertig jaar lang werkzaam was in het bioscoopbedrijf. Eind oktober herdacht de directie van de firma Apollo theaters te Huissen het heuglijke feit dat het bedrijf 60 jaar werd geëxploiteerd. Gedurende het verslagjaar werden drie gemeenten be horende tot de Afdeling C ingedeeld in de Afdeling D, te weten: Drouwen, Ulften Wassenaar. Daarentegen werden de D-gemeenten Kaatsheuvel en Wageningen ingedeeld in de Afdeling O Gesloten werden de theaters Cinema St. Joris in Rid derkerk, Buitenlust in Ede, de Kunstkring Bioscoop te Oisterwijk, Bioscoop van Bergen te Gennep, het Park gebouw in Rijssen en het Amicitia theater in Lekkerkerk. Aan het eind van het verslagjaar was het aantal theaters in de Afdeling D 80 tegen 83 in 1978, alsmede 11 reis bioscoopexploitaties, tegen 12 in 1978. Ten aanzien van de totale bruto-recette van de Bedrijfsaf deling Bioscoopexploitanten bedroeg het aandeel van de Afdeling D 6,2% tegen 6,1% in 1978. Het Bestuur vertegenwoordigde de afdeling bij de opening van nieuwe theaters en andere gedenkwaardige gebeurte nissen. M. C. Snijder van Wissenkerke, secretaris

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 53