Stichting Instituut voor Opleiding van Technisch Bioscooppersoneel Gedurende het afgelopen verslagjaar is het gemiddelde aantal cursisten ten opzichte van het voorgaande jaar enigermate gestegen. Met het herschrijven van het sedert enige tijd buiten gebruik gestelde tweede deel van de cursus, waarin een aantal gerichte theoretische onderwer pen aan de orde kwamen, werd wegens tijdgebrek bij de betrokkenen weinig voortgang geboekt. Ook gelukte het niet voldoende kandidaten voor een vierde cursus C bijeen te krijgen. De pogingen ten aanzien van beide zaken wor den voortgezet. Gedurende het verslagjaar zijn 59 nieuwe werkboekjes afgegeven, tegen 51 in de voorgaande periode. Ter ver mijding van misverstanden dient opnieuw te worden ver meld, dat'de aanwas van nieuwe operateurs hieruit slechts voor een' deel kan worden afgeleid, omdat het blijft voor komen dat werkboekjes eerst worden aangevraagd nadat de betrokkene al jaren in de bioscoop werkzaam is. Bestuur Gedurende het verslagjaar werd geen bestuursvergadering gehouden. De jaarvergadering voor 1979 is geprogram meerd voor september a.s. en valt daardoor juist buiten deze verslaggeving. Het bestuur bleef aldus bestaan uit de heren W. F. Dub- beldeman, voorzitter, J. J. Arens, H. Berg, O. P. Besseling, H. P. J. van der Hilst, P. Knobbe (Rijksbrandweerinspectie) en L. Claassen, secretaris. Er is niet voorzien in de twee vacatures die al enige jaren bestaan. Gezien de geslonken omvang van de bestuurs werkzaamheden is het de vraag of alsnog op vervulling van deze vacatures moet worden aangedrongen Een nieuw element wordt gevormd door het feit dat in de loop van het jaar in het kader van de ca.o.-besprekingen van vakbondszijde in de Sociale Commissie voor he Bio scoopbedrijf, de operateursopleiding aan de orde is gesteld. Men vroeg zich namelijk af of de cursussen in voldoen de mate in de behoeften zijn blijven voorzien en of de ver schillende operateurs kwalificaties, zoals die in de ca.o. voorkomen, nog wel met de praktijk overeenstemmen. Er zijn door ons secretariaat de nodige informaties ver strekt. Het overleg over dit onderwerp was aan het eind van hetverslagjaar nog gaande. Schriftelijke cursussen Aangezien sedert enige jaren alleen nog de schriftelijke cursus ter verkrijging van het Praktijk Certificaat wordt ver zorgd, liepen er ook dit jaar slechts 3 cursussen. Zoals bekend beginnen de nieuwe cursussen steeds in septem ber en januari De januari-cursus 1978 werd in het begin van het lopende verslagjaar beëindigd, de september- cursus 1978 loopt gedurende het gehele verslagjaar en de januari-cursus 1979 loopt gedurende drie kwartalen van het ene en gedurende een kwartaal van het volgen de verslagjaar. Vandaar dat er in de verslaggeving moeilijk met totaalcijfers kan worden gewerkt. De situatie was zodanig dat de eerstgenoemde cursus met 14 deelnemers is beëindigd, dat de september-cursus op een gegeven moment 25 cursisten telde en dat de cursus die in januari 1979 met 20 leerlingen is begonnen per het eind van het verslagjaar 36 deelnemers telde. Dit laatste is relatief hoog, zodat gerapporteerd mag worden dat er zich wat meer belangstelling voor de beginoplei- ding gaat aftekenen. Voor de cursus die in september 1979 van start zal gaan, hadden zich per 31 augustus 13 gegadigden laten inschrijven. Het is gebruikelijk dat dit aantal in de loop van september en oktober nog flink stijgt. Verdere belangstellenden worden daarna naar de januari-cursus verwezen. Examens Op 12 december 1978 zijn in Amsterdam de gebruikelijke operateursexamens afgenomen. Evenals in de voorgaande jaren was de belangstelling vrij groot, er meldden zich in totaal 62 kandidaten aan tegen 57 in 1977 en 58 in 1976. Voor het examen ter verkrijging van het Praktijk Certificaat waren 33 gegadigden; 23 kandidaten slaagden voor dit examen, 5 werden geheel of gedeeltelijk afgewezen en 5 kandidaten verschenen niet op het examen. Van de opge komen kandidaten voor dit examen slaagde dus 82% tegen 78% in het voorgaande jaar. Enkele kandidaten kon het Certificaat nog niet worden uitgereikt, omdat het aantal ver eiste praktijkuren ontbrak. Voor het examen ter verkrijging van het diploma A of B verschenen slechts 9 kandidaten (1977: 11; 1976: 13). Daarvan slaagden voor één of meer vakken 5 kandidaten. Er zijn 5 diploma's A uitgereikt en 4 kandidaten moesten tenslotte geheel of gedeeltelijk worden afgewezen Tenslotte deden nog 15 kandidaten uitsluitend een brand weerexamen, dat hoofdzakelijk is bedoeld voor niet - technisch personeel, werkzaam in geautomatiseerde bio scopen. Er moet in deze bioscopen bij afwezigheid van de operateurs gedurende de openingstijden steeds iemand aanwezig zijn, die op de hoogte is van de hoofdzaken der brandbeveiligingsvoorschriften. Via dit speciale examen wordt zulks beoordeeld. Alle 15 gegadigden zijn ditmaal geslaagd en ontvingen de vereiste brandweerverkiaring. Resumerend kan worden gesteld dat de examens ook ditjaargunstige resultaten hebben opgeleverd. Vooruitzichten Er zijn tekenen die erop wijzen dat er wat meer belang stelling ontstaat voor de vakopleiding. Ook is er enige navrage geweest naar de vereenvoudigde cursus, die gaat opleiden voor de examens ter verkrijging van het diploma A of B. Er is dan ook wat meer motivatie ontstaan om bij onze scribenten op afwikkeling van de al lang lopende plannen tot het schrijven van deze cursus te gaan aan dringen. De C-cursus schijnt een moeizame aangelegenheid te moe ten blijven, alhoewel het aantal geautomatiseerde biosco pen gestaag is blijven stijgen en het getal van 300 reeds flink is overschreden. Kennelijk bestaat er een soort elec- tronica-vrees, die misschien kan worden doorbroken wan neer in de verkorte AB-cursus ook de nodige elementaire electronica wordt opgenomen, hetgeen de bedoeling is. De elders gesignaleerde belangstelling van de kant van de werknemers-organisaties voor de opleiding zou eveneens positieve gevolgen voor onze activiteiten in de naaste toe komst kunnen opleveren. L. Claassen, secretaris 56

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 54