6. Uit elkaar"; premièredatum 16 augustus; produktie: Harlekijn Holland Filmproduk- ties; regie Herman van Veen. 7. „Tiro"; premièredatum 6 september; pro duktie: M.G.S. Film Amsterdam B.V.; regie Joep Bijl. 8. „Grijpstra en de Gier"; premièredatum 20 september; produktie: Verenigde Neder landse Filmcompagnie B.V.; regie Wim Verstappen. 9. „Kort Amerikaans"; premièredatum 10 ok tober; produktie: Concept/Cinecentrum N.V.; regie Guido Pieters. 10. „Opname"; premièredatum 25 oktober; produktie: Coöperatieve Vereniging Het Werktheater: regie Erik van Zuylen. 11. „Een pak slaag"; premièredatum 13 de cember; produktie: Bert Haanstra Films B.V.; regie Bert Haanstra. 12. „Cha Cha"; premièredatum 13 december; produktie: Black Tulip Filmproduktions B.V.; regie HerbertCuriel. Tegen het einde van het verslagjaar waren 6 films in produktie te weten: „Een tip van de sluier" van Horizon Films: „Spetters" van VSE Produkties; „Lieve jongens" van Sigma Films B.V.; „Teken van het beest" van Solleveld Pro dukties en „Laat de dokter maar schuiven" van Maggan Films. Er waren nog plannen voor 3 a 4 andere films die mogelijk in het komende jaar in het produktie- stadium zullen geraken. Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk was voornemens om voor 1979 een subsidie aan het Produktiefonds voor Nederlandse films te verlenen van ƒ4.381.000,Door interventie van de Kamer werd echter op zeer merkwaardige wijze via een motie een bedrag van ƒ81.000,overgehe veld naar de post voor korte films, zodat ten gunste van het Produktiefonds tenslotte ƒ4.300.000,is gevoteerd. Ten opzichte van 1978 was er ondanks de sterke kostenstijgingen geen sprake van verhoging van het subsidie bedrag. Een vrouw als Eva 10

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1979 | | pagina 9